רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גיטין דפים מח-נג רש"י ותוס'

דף מח
1. הניזקין שמין להם בעידית - מפני תיקון העולם – הסבר את תיקון העולם שבזה לפי אביי ולפי רבינא (מט:)
2. למ"ד כתובה דאורייתא: א. מהיכן גובים לה מן התורה? ב. מדוע חכמים שינו את דינה?
3. אין נפרעים מנכסים משועבדים... – הסבר מה הדין מדאורייתא ומה הוא תיקון העולם!

דף נ
4. מדוע ערב דכתובה אינו משתעבד?
5. נעשה ערב לכתובה אחר הנישואין – האם משתעבד, ומדוע?
6. כתובת אשה בזיבורית – האם מדובר בגביה מהיתומים או אפילו מיניה? הוכח!
7. ניזק הבא לגבות מן היתומים – מהיכן הוא גובה?
8. מאיזו קרקע גובה הבעל-חוב מדאורייתא ומדרבנן? נמק!
9. שפאי עידית – הסבר לפי רשי ולפי רת!
10. היכן מצאנו שמזיק דינו כבעל חוב, ומדוע?
11. מה היא הסברא שיתומים גדולים נחשבים כקטנים לענין שבועה ולענין זיבורית?
12. גוי שהלוה לישראל, והלווה מת, האם מותר להשביעו כשבא לגבות מן היתומים?
13. "אין נזקקים לנכסי יתומים..." - לפי"ז: באיזה אופן גובים מהם זיבורית, ובאיזה אופן נשבעים להם?
14. האם אמרינן כל הקודם בשטר פקדתא זכה, ומדוע, כאשר אמר:
15. א. תנו 200 זוז לפלוני ו- 300 לפלוני ו- 400 לפלוני. ב. תנו 200 זוז לפלוני ו- 200 לפלוני ו- 200 לפלוני.

דף נא
16. האם בת גובה עישור נכסים מנכסים משועבדים, ומדוע?
17. חיובים קצובים שאינם כתובים – האם דינם כמלווה על פה, ומדוע?
18. האם גובים מזונות מנכסים משועבדים לבתו ולבת אשתו! נמק!
19. קדם שבחו של ראשון למקחו של שני – מדוע גובה מנכסים משועבדים?
20. האם נשבע שבועת מודה במקצת במקרים הבאים, ומדוע:
21. א. שני כיסים קשורים מצאת לי – לא מצאתי אלא אחד. ב. שני שוורים קשורים מצאת לי – לא היה אלא אחד. ג. שני שוורים קשורים מצאת לי – מצאתי, והחזרתי לך אחד מהם.
22. אימתי אמרינן "כיסים לא מנתחי מהדדי", ואימתי "זימנין מתעכל קיטרייהו"?

דף נג
23. למ"ד היזק שאינו ניכר שמיה היזק – מדוע בשוגג פטור?
24. למ"ד היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק – מדוע במזיד חייב?
25. המביא קרבן למזבח והכהן פיגלו – האם הדבר נחשב להיזק, ומדוע: א. בקרבן חובה (חטאת וכד') ב. בקרבן נדבה
26. העושה מלאכה בפרת חטאת – אימתי חייב לשלם ואימתי פטור, ומדוע?
27. שאלות חזרה מסכת גיטין פרק שישי דפים סב-פא