רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גיטין דפים פב-פט רש"י ותוס'

דף פב
1. מה הדין לפי רבי אלעזר ולפי חכמים באומר לה "הרי את מותרת לכל אדם" : א. חוץ מפלוני ב. על מנת שלא תנשאי לפלוני ג. על מנת שלא תינשאי ולא תיבעלי לפלוני?
2. האם בתי עובדי כוכבים מטמאים בנגעים, ומדוע?
3. מה טעמם של רבי אלעזר וחכמים, לפי ר"י ב"ר יהודה דפליגי בעל-מנת?
4. מה טעמם של רבי אלעזר וחכמים, לפי מ"ד דפליגי בחוץ מפלוני?
5. המגרש את אשתו על מנת תנאי כך וכך - האם מותרת לינשא לפני קיום התנאי, ומדוע?
6. מה דין אשה שנתקדשה ליאסר לכל אדם חוץ מפלוני, לפי רבי אלעזר ולפי חכמים ומדוע?
7. בא ראובן וקידשה חוץ משמעון ובא שמעון וקידשה חוץ מראובן - מה דין קידושי שניהם, ומדוע?
8. אשת שני מתים: א. מה הוא הציור שדין זה קיים מן התורה, ומה דינה? ב. באיזה ציור דין זה קיים מדרבנן?

דף פג
9. מה הם צדדי הספק באומרת "הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון", ואחר כך חזר ואמר: א. לראובן ושמעון ב. לראובן ג. לשמעון ד. אף לשמעון.
10. כיצד השיב כל אחד מראבעה הזקנים על דברי רבי אלעזר, ומה היתה הפירכא לתשובתו? מה השיב ר' יהושע (פג:) על דברי רבי אלעזר?
11. הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני ונשאת לאחיו של פלוני ומת בלא בנים - האם מותרת להתייבם לפלוני, ומדוע?
12. הר זה גיטך על מנת שלא תינשאי לפלוני ונשאת לאחד מן השוק ומת ואחר כך נישאה לפלוני - באיזה אופן נמצא גט בטל ובאיזה אופן אינו בטל? ומדוע?
13. מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה - לענין מה הם דומים ולענין מה אינם דומים?
14. האם איסור יבמה לשוק פירושו שאם הבעל מת בלא בנים אשתו לא הותרה במיתתו (אלא שאיסור אשת איש שבה הוקלש), או שאיסור אשת איש פקע וחל איסור חדש? (עיין אתוון דאוריתא סי')
15. מדוע כאשר חכם מתיר את הנדר, או בעל מפירו, אין הדבר נחשב "זה וזה מתיר"?
16. האם יש כריתות בגט שניתן בתנאי על מנת שלא תשתי יין" א. כל ימי חיי פלוני ב. כל ימי חיי ג. כל ימי חייך?

דף פד
17. הרי זה גיטך על מנת שתישאי לפלוני : א. האם מותר לה לינשא לפלוני, ומדוע? המ הדין בדיעבד אם נשאת לו? ב. האם מותר לה לינשא לאחר, ומה הדין בדיעבד אם נשאת? ג. מה היתה ההוא אמינא של רב נחמן שאם נשאת לאחר לא תצא, ומדוע חזר בו?
18. קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר - האם מותר לו לישן היום לפי רב יהודה ולפי רב נחמן? נמק!
19. מה דין גט שניתן בתנאי על מנת: א. שתעלי לרקיע ב. שתאכלי בשר חזיר ג. שתיבעלי לפלוני ד. שתיבעלי לאביך
20. הרי זה גיטך על מנת שתאכלי בשר חזיר - מדוע אין הא נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה?
21. כיצד יש לנהוג לפי רבי ולפי רבי שמעון בן אלעזר כאשר בנתינת הגט: א. אמר לה כנסי שטר חוב זה ב. אמר לה הרי את מגורשת לכל אדם חוץ מפלוני ג. השליח אלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם.

דף פו
22. המוכר עבדו לחבירו, ונמצא שהעבד מוכתב למלכות ליהרג - מה דין המכירה, ומדוע? הסבר את הביטוי "קלא אית להו" לפי רש"י ולפי ר"ת!
23. מדוע הגמרא בכתובות אומרת שאין סמפון במכירת עבדים? באיזה אופן יש סמפון לעבדים, ומדוע הגמרא בכתובות לא החשיבה אופן זה?
24. ג' גיטין דמשנתנו, גט ישן, גט קרח וכתב לשם מלכות אחרת: א. האם יכולה לינשא בהם? ב. כשנשאת - האם תצא ג. האם הולד ממזר?
25. כתב בכתב ידו ואין עליו עדים - מה דין הגט לפי רבי מאיר, ומדוע?
26. מה דין גט הכתוב בכתב סופר וחתום עליו עד אחד?
27. הסבר את המשנה "כתב סופר ועד כשר" לפי רב ולפי שמואל!
28. ג' גיטין דמשנתנו: אשה קבלה גט כזה ונשאת - האם תצא מבעלה?
29. מה דין מי חטאת ששתו מהן בהמה חיה ועוף, ומדוע?
30. מדוע יונה אינה פוסלת במי חטאת? מה דין קרצית?
31. במה חולק ר' אלעזר על ת"ק דמשנתנו לענין גיטין ולענין שאר שטרות? האם הלכה כמותו?

דף פח
32. "ובעובדי כוכתים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל ואמר לך" - כיצד אין לפרש משפט זה, וכיצד פירש אותו ר"ת?

דף פט
33. יצא קול על אשת כהן שקיבלה גט מבעלה - האם אוסרים אותה עליו, ומדוע?
34. מה דין אשת איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר? נמק!
35. יצא עליה קול מראשון ובא שני וקידשה קודושי תורה - האם מותרת לינשא לראשון או לשני, ומדוע?
36. יצא עליה קול מראשון ואחר כך יצא קול מהשני - האם מותרת לינשא לראשון או לשני?