רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא יבמות שאלות חזרה פרק שנים עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים קא-קב רש"י ותוס'

דף קא
1. ג' שחולצים בפניהם – במה צריכים להיות בקיאים, ובמה א"צ להיות בקיאים, ומדוע?
2. מדוע בסמיכת פר אמרינן "אין בי"ד שקול"?
3. מניין שהדיוטות כשרים לחליצה, לפי ת"ק ולפי ר' יהודה?
4. האם גר יכול לדון דיני ממונות (אימתי יכול ואימתי אינו יכול)?
5. האם גר יכול להיות דיין בחליצה?

דף קב
6. האם גר יכול לדון את ישראל: א. דיני נפשות? ב. דיני ממונות?
7. בנם של גר וישראלית – האם יכול לדון: א. דיני נפשות? ב. דיני ממונות? ג. חליצה?
8. מה דין בנם של ישראל וגיורת, בכל הנ"ל?
9. האם חליצה נחשבת שררה, ובעינן בה "מקרב אחיך"? לענין, ואנא (קא:).
10. האם רב שמואל בן יהרדה התגייר בעצמו, או שנולד מישראלית?
11. מה הוא טעמו של מ"ד אין חולצין במנעל לכתחילה?