רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים כ-כה רש"י ותוס'

דף כ
1. שניות מדברי סופרים – מה היא סברת המכנה אותן: א. איסור מצוה? ב. איסור קדושה?
2. חייבי לאוין - מה היא סברת המכנה אותן: א. איסור מצוה? ב. איסור קדושה?
3. האם יש צורך שביאת יבום תהיה ראויה להקמת שם? הוכח! יבא
4. האם תרי עשה דוחים ל"ת ועשה? הוכח! אמר קרא
5. נשא אלמנה ואח"כ נתמנה להיות כהן גדול – האם מותר לקימה, ומדוע? ב. האם אותו נימוק קיים גם בכהן גדול שייבם אלמנה מן הנישואין, ומדוע?

דף כא
6. כהן גדול שייבם אלמנה מן הנישואין – האם צרתה נפטרה, ומדוע?
7. כהן גדול שייבם אלמנה מן האירוסין – האם צרתה נפטרה, ומדוע?
8. אימתי אין עשה דוחה ל"ת, לפי ריש לקיש?
9. מדוע עשה דיבום דוחה לאו, ואין אומרים שאפשר לקיים שניהם על ידי חליצה?
10. מדוע יש חומרה במידות יותר מאשר בעריות?
11. גזל את הרבים ואינו יודע למי יחזיר, מה יעשה? האם זו תשובה מעליא?
12. מי תיקן שניות, ומניין?
13. מי הן ארבע השניות שיש להן הפסק? מדוע דוקא בהן יש הפסק?

דף כב
14. גר שנתגייר: א. האם יש קרובות האסורות עליו מן התורה, ומדוע? ב. מה הם הטעמים שבגללם גזרו חכמים שיהיה אסור בחלק מן הקרובות?
15. מי שיש לו אח ממזר: א. אם מת בלא בנים – האם אשתו זקוקה ליבום, ומנין? ב. האם הוא יורשו?
16. כהן הנשוי לגרושה, ומתה – האם הוא מיטמא לה? ב. כהן שאחיו ממזר, ומת אחיו – האם הכהן מיטמא לו?
17. הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר – האם יכול לעשות תשובה?
18. מה לומדים, לפי חכמים ולפי ר"י ב"ר יהודה, מן המילים: א. ערות "בת אשת אחיך"? ב. "אחותך היא"?

דף כג
19. מי שקידש אחת משתי אחיות, ואינו יודע איזו מהן קידש, ומת: א. מדוע אחיו אינו יכול לייבם אחת ולחלוץ לשניה? ב. מדוע אחיו אינו יכול לחלוץ לאחת ולייבם לשניה? ג. כיצד יש לנהוג כאשר יש לו אח אחד, וכאשר יש לו שני אחים?
20. מי שנשא את אחות זקוקתו, ואח"כ ייבם אחיו את הזקוקה – האם מותר לו לקיים את אשתו?
21. מה הוא הציור של "קידושין שאינם מסורים לביאה"? ב. המקדש חייבי לאוין או חייבי עשה, האם אלו קידושין שאינם מסורים לביאה, ומדוע?

דף כה
22. מה הוא "קלא דלא פסיק", ומה הוא "קלא דפסיק"?
23. המוציא את אשתו משום שם רע, או משום נדר, מדוע לא יחזיר? ב. אם החזירה – האם כופין אותו להוציאה?
24. שליח הבעל הנותן גט לאשה – אימתי מותר אח"כ לשאתה לאשה, ואימתי אסור לשאתה, ומדוע?
25. חמותה ויבמתה וצרתה: א. האם נאמנות לומר "מת בעלה"? ב. האם נאמנות להביא לה גט ממדה"י ולומר בפ"נ ובפ"נ?
26. בא עד והעיד "הרגתי את בעלה" – האם היא מותרת לינשא לאחר, ומדוע?
27. האם גזלן כשר לעדות אשה?
28. לענין מה אמרינן "הודאת בעל דין כמאה עדים דמי", ולענין מה אמרינן שאין אדם משים עצמו רשע?