רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים כו-לד רש"י ותוס'

דף כו
1. ד' אחים, ב' מהם נשואים ב' אחיות, ומתו הנשואים את האחיות:א.הסבר בב' אופנים מדוע אין זה מיבם אחת וזה מיבם אחת! ב.הסבר לפי ב' הדיעות מדוע המשנה נקטה ד' אחים, ולא נקטה ג' אחים!
2. אימתי חוששים למיתה, ואימתי אין חוששים, לפי ר' יהודה ולפי חכמים? למיתה
3. מה היא "חליצה פסולה", לפי רש"י ולפי ר"י?
4. תן דוגמא ליבמה שאי אפשר ליבמה, ואעפ"כ חליצתה נחשבת חליצה כשירה!

דף כז
5. "בעלת גט עדיפא או בעלת מאמר עדיפא": א. מה הם שני צדדי הספק? ב. מה הם שני הפירושים למילה "עדיפה"? ג. מדוע הביאו ראיה דוקא מדברי ר"ג ולא מדברי חכמים?
6. כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה... – אימתי רב מסכים לכלל זה, ואימתי אינו מסכים, ומדוע?

דף כח
7. ד' אחים, ב' מהם נשואים ב' אחיות, ומתו הנשואים:א.אם אחת האחיות היא חמותו של אחד האחים הנשארים – באיזה אופן יכולות שתיהן להתיבם, ומדוע? ב.אם אחת האחיות אסורה על אחד האחים באיסור מצוה – מה היא הסברא להתיר לו ליבם את השניה, ומדוע היא אסורה לו? ג.אם אחת היא חמותו של זה ואחת חמותו של זה – מה היא הסברא לאסור עליהם ליבם, כל אחד את המותרת לו?
8. האסורה לזה מותרת לזה, ואחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת - באיזה אופן משכחת לה: א. בבתו? ב. באשת אחיו שלא היה בעולמו?
9. ב' אחים נשואים ב' אחיות, ומתו - מה דינן, לפי חכמים ולפי ר' שמעון, כאשר ישנם: א. ב' יבמים? ב. יבם אחד?

דף כט
10. ג' אחים, ב' נשואים ב' אחיות ואחד מופנה, מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר, ואח"כ מת אחיו השני – מה יעשה המופנה לפי בית שמאי ולפי בית הלל?
11. האם מאמר, לדעת בית שמאי, הוא מן התורה או מדרבנן? הוכח!
12. היכן משתמשים בביטוי "אוי לו על אשתו אוי לו על אשת אחיו"? אוי לו
13. ד' אחים, ב' מהם נשואים ב' אחיות, ומתו – מדוע אין אומרים, לדעת בית שמאי, שזה יעשה מאמר ויקנה וזה יעשה מאמר ויקנה?

דף ל
14. כתב בכתב ידו ואין עליו עדים: א. מה הוא כתב ידו? ב. מדוע גט זה הוא פסול? כתב

דף לא
15. מדוע תיקנו לכתוב זמן בגט?
16. מדוע לא תיקנו לכתוב זמן בשטר קידושין?
17. והא עבדא ... תקון רבנן זמן – באיזה שטר מדובר, ומדוע תיקנו בו זמן?
18. באו עדים על אשת איש שזינתה, והיא טענה שנתגרשה קודם לכן, והביאה גט אך אין בו זמן – מה דינה, ומדוע?

דף לד
19. ב' אחים שקידשו ב' אחיות, ונעשו נדות: אלו איסורים חלו בבת אחת, איזה איסור חל כיון שהוא איסור מוסיף, ואיזה איסור הוא איסור כולל?
20. טמא שאכל חלב והוא נותר מן המוקדשים ביוה"כ: א. אלו קרבנות הוא חייב? ב. מאיזה סיבה חל עליו כל אחד מן האיסורים?
21. היו לו ב' תינוקות למול, א' בשבת וא' באחד בשבת, ומל את של אחד בשבת בשבת – האם חייב חטאת, ומדוע?
22. היה אוכל בתרומה, ונודע שהוא בן גרושה – האם משלם קרן וחומש, ומדוע?