רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא יבמות שאלות חזרה פרק ארבעה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים קיג-קיד רש"י ותוס'

דף קיג
1. קטנה שהשיאוה אמה ואחיה לכהן: א. האם אוכלת בתרומה, ומדוע?ב. האם יש לה כתובה?
2. חרשת שנישאה בגדלותה לפקח: א. האם אוכלת בתרומה, ומדוע?ב. האם יש לה כתובה, ומדוע?
3. הבא בשוגג על אשת חרש – האם חייב אשם תלוי, ומדוע?

דף קיד
4. הסבר את המשניות הבאות לפי מ"ד קטן אוכל נבילות אין בי"ד מצווים להפרישו, ולפי מ"ד מצווים להפרישו: א. תינוק – מניחו תולש מניחו זורק.ב. קטן הבא לכבות אומרים לו אל תכבה. ג. בן חבר שרגיל לילך אצל אבי אמו עם הארץ ... מצא בידו פירות אין זקוק לו. ד. בן חבר שרגיל לילך אצל אבי אמו כהן עם הארץ ... מצא בידו פירות אין זקוק לו. ה. יונק תינוק והולך מבהמה טמאה. ו. לא תאכילום – להזהיר גדולים על הקטנים.
5. קטן העובר איסור – האם מצווים להפרישו: א. באיסור דאוריתא? ב. באיסור דרבנן? ג. לתת לו בידיים?
6. האם יש איסור מן התורה בחליבת בהמה בשבת, ומדוע?
7. לענין מה בהמה נחשבת גידולי קרקע, ולענין מה אינה נחשבת כך?
8. חולה הזקוק לשתיית חלב – האם מותר לו לינוק מן הבהמה בשבת, ומדוע?