רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים נ-נג רש"י ותוס'

דף נ
1. אין גט אחר גט: מה הוא הציור שנחלקו בו רבן גמליאל וחכמים?
2. האם דין מאמר אחר מאמר תלוי במח' ר"ע וחכמים (לענין קידושין בחייבי לאוין), ומדוע?
3. נתן לה גט ואח"כ עשה בה מאמר – מה דינה, ומדוע?
4. חלץ ואח"כ עשה בה מאמר – מה דינה לפי ר"ע ולפי חכמים? כמי סוברת משנתנו?
5. עשה מאמר ביבמתו,ואח"כ נתן לה גט–באיזה אופן מותרת ליבם, ובאיזה אופן צריכה דוקא חליצה?עשה(1)
6. מדוע חכמים תיקנו שגט מועיל ביבמה? ב. מדוע תיקנו שמאמר מועיל?
7. ביאה פסולה יש אחריה כלום, חליצה פסולה אין אחריה כלום:א. תן דוגמא לכל אחת מהלכות אלו! ב. מדוע חכמים תיקנו כך?

דף נא
8. נתן גט לזו וגט לזו – האם חליצת הראשונה פוטרת את צרתה, ומדוע?
9. ב' יבמין שנתנו גט ליבמה – האם חליצת אחד מהם מספיקה לפוטרה?

דף נב
10. כתב גט ליבמתו קודם שכנסה – מה דינה כאשר: א. גירשה בו לאחר שכנסה? ב. גירשה בו לאחר שעשה בה מאמר?
11. עשה מאמר ונתן גט למאמרו: א. האם היא מותרת לו? ב. האם היא מותרת לאחיו? ג. האם צרתה מותרת?
12. חלץ ועשה מאמר ... אין אחר חליצה כלום – באיזו מחלוקת דין זה תלוי, וכדעת מי הולכת משנתנו?
13. האם לדעת ר' עקיבא מועיל מאמר לאחר שנתן גט ליבמתו, ומדוע?
14. החולץ ליבמתו וחזר וקידשה – האם צריכה ממנו גט, אימתי, ומדוע?

דף נג
15. חלץ ליבמתו ע"מ שתתן לו 200 זוז, ולא נתנה: א. האם מותרת לינשא לשוק, ומדוע?ב. האם מועיל בה מאמר אחר כך?
16. מדוע אביי ורבא העדיפו לשנות "אין אחר ביאה כלום", ומדוע תנא דמתני' העדיף לשנות "אין אחר חליצה כלום"?
17. עשה מאמר באחת מב' יבמות – למי עדיף שיחלוץ, ומדוע?
18. מה דין המשמש מת: א. בעריות ב. ביבמתו האם קנה?
19. מה המקור של הגמרא לכך שב"קרקע עולם" יעבור ואל יהרג"? באיזה אופן סברא זו שיכת גם באיש (ולא רק באשה)?