רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים נד-סה רש"י ותוס'

דף נד
1. באלו עריות נאמר בתורה במפורש שחייבים עליהן בהעראה?
2. מהיכן למדנו לכל שאר עריות שחייבים עליהן בהעראה?
3. מהיכן למדנו שאשת אח אסורה בכרת בחיי אחיו?
4. או דודו או בן דודו יגאלנו – מנין שמדובר בדודו מן האב דוקא, ולא מן האם?
5. מנין שדודתו היא אשת אחי אביו מן האב דוקא, ולא מן האם?
6. האם אחות אביו מן האם, ואחות אמו מן האם, אסורות בכרת, ומנין?

דף נה
7. מנין למדנו שחייבים על העראה ב:א. חייבי לאוין? ב. חייבי לאוין דכהונה? ג. חייבי עשה?
8. מניין שהעראה קונה: א. יבמה ליבם? ב. אשה לבעלה?
9. מה למדנו מהזכרת שכבת זרע בפסוקים הבאים: א. ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע? ב. ושכב איש אותה שכבת זרע?

דף נו
10. הבא על יבמתו בשוגג: א. האם יורש את נכסי אחיו? ב. האם צרתה מותרת לינשא לשוק? ג. אם היבם כהן – האם היבמה אוכלת בתרומה?
11. בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח – האם אוכלת בתרומה כאשר:א. כנסה לאחר שנתחרש? ב. לא כנסה, ומת, ונפלה לפני יבם חרש? ג. כנסה פקח ומת, ונפלה לפני יבם חרש? ד. כנסה לאחר שנתחרש, ונולד לה בן? ה. כנ"ל, ומת הבן?

דף נט
12. אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול – האם מותר לו לכנסה?
13. כהן גדול שקידש קטנה, ובגרה – האם מותר לו לכנסה, ומדוע?
14. אירס בוגרת ואח"כ נתמנה להיות כהן גדול - האם מותר לו לכנסה, ומדוע?
15. מה היה הס"ד להכשיר אלמנה מן האירוסין לכהן גדול?
16. מנין שאלמנה מן האירוסין אסורה לכהן גדול?

דף ס
17. האם כהן הדיוט מותר ליטמא לאחותו: א. נשואה? ב. ארוסה? ג. אנוסה? ד. מוכת עץ? ה. בוגרת?

דף סא
18. האם כהן חייב משום זונה, ומדוע, על: א. נכרית? ב. גיורת שנתגירה פחותה מבת ג' שנים? ג. ישראלית שנבעלה לחייבי לאוין?
19. האם אפשר לייבם קטנה, ומדוע?
20. האם כהן גדול רשאי לשאת קטנה: א. כשקידשה אביה? ב. כשהיא קידשה עצמה?
21. האם קטנה שנתפתתה מותרת לבעלה?
22. מדוע ר' אליעזר סבר שאין לכהן לשאת קטנה לפי רבא? כיצד הסבירו אותו רב פפא ור"נ בר יצחק?
23. בת כמה היתה רבקה כשנישאה ליצחק?
24. האם מותר לאדם שיש לו בנים למכור ספר תורה כדי לישא אשה בת בנים?
25. קיים פריה ורביה – האם חייב לשאת אשה?
26. מה הוא שיעור פריה ורביה, לפי בית שמאי ולפי בית הלל? מה הוא המקור לכל שיטה?

דף סב
27. שלשה דברים עשה משה מדעתו...: א. מה הם? ב. מה היה נימוקו של משה בכל אחד מהם? האם זו דרשה גמורה, ומדוע? ג. מנין שהסכימה דעתו לדעת המקום?
28. פירש מן האשה: א. מה היה הק"ו של משה? ב. מדוע אין זה ק"ו גמור? ג. מדוע אהרן ומרים כעסו עליו, הרי המקום הסכים עמו?
29. האם קיים פריה ורביה כאשר: א. היו לו בנים בהיותו נכרי, ונתגייר עיין רא"ש שגרס "ונתגירו"? ב. היו לו בנים ומתו?
30. היו לו בנים בהיותו נכרי, ונתגייר: א. האם קיים פריה ורביה, ומדוע? ב. האם יש לו בכור לנחלה, מי הוא, ומדוע?
31. מה הדין במי שהיו לו בנים בהיותו עבד, ונשתחרר, ומדוע?
32. האם בני נכרים מתיחסים אחר אבותיהם, ומנין? מה הדין בבני עבדים, ומנין?
33. האם אדם קיים פריה ורביה כאשר: א. היו לו בן ובת, ומתו? ב. יש לו בן ובת, והבן נמצא סריס? ג. יש לו בן אחד שנשא אשה והוליד בת? מה הדין כאשר הוליד בן ובת? ד. בנו הוליד בן, ובתו הולידה בת, ואח"כ מתו בנו ובתו?
34. אלו הנהגות נלמדו בסוגיתנו מהפסוק "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך"?
35. אלו הנהגות נלמדו בסוגיתנו מהפסוק "ופקדת נוך ולא תחטא"?

דף סד
36. לשון "יוציא ויתן כתובה": א. אימתי משמעותה שיוציא בכפיה? ב. כיצד כופים?

דף סה
37. מה הן הנפק"מ של קביעת וסת?
38. היכן מודה רבי שחזקה היא בג' זימני?
39. ניסת לראשון ולא היו לה בנים, לשני ולא היו לה בנים: א. האם יש לה כתובה משני, ומדוע? ב. האם מותרת לינשא לשלישי שאין לו בנים, ומדוע?
40. ניסת גם לשלישי "תצא בלא כתובה": א. אימתי תצא? ב. מדוע אין לה כתובה? ג. באיזה מקרה יש לה כתובה, ומדוע?
41. הוא אומר מחמתה אין לי בנים, והיא אומרת מחמתו: א. מי נאמן, ומדוע? ב. האם הוא יכול לשאת אשה אחרת, כדי להוכיח שהוא ראוי לבנים?
42. האם האשה מצווה על פריה ורביה?