רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא יבמות שאלות חזרה פרקים שביעי - שמיני
מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים סו-פג רש"י ותוס'

דף סו
1. מה הם נכסי צאן ברזל, ומה הם נכסי מלוג? מה הנפק"מ ביניהם?
2. האם עבד של כהן אוכל תרומה, כאשר לבעליו יש בו: א. קנין הגוף בלבד? ב. קנין פירות בלבד?
3. האם עבדים אלו אוכלים תרומה, ומדוע:א. עבדי מלוג של בת ישראל לכהן? ב. עבדי מלוג של גרושה לכהן? ג. עבדים של כהן ערל? ד. עבד של כהן שקנה עבדים?
4. עבדיו שקנו עבדים – מדוע אין אומרים מה שקנה עבד קנה רבו?

פרק שמיני - דף ע
5. ערל: א. האם אוכל בפסח? ב. האם אוכל בתרומה, ומנין?
6. מה הוא תושב, ומה הוא שכיר?
7. האם עבד עברי של כהן אוכל תרומה?
8. האם עבד עברי אוכל קרבן פסח?
9. האם עבד כנעני של כהן אוכל תרומה?
10. האם עבד כנעני אוכל קרבן פסח?

דף עב
11. מדוע ישראל לא נימולו במדבר?
12. מדוע לא נשבה רוח צפונית בזמן שישראל היו במדבר?
13. אימתי כן נשבה רוח צפונית אותן שנים, ומדוע?
14. האם ישראל עשו קרבן פסח במדבר, ומדוע?

דף עג
15. מנין שהאונן אסור במעשר, ומנין שאסור בפסח?
16. באיזו מידה מי"ג מידות לומדים פסח ממעשר (לענין איסור אונן)? מדוע אין ללמוד באותה מידה איסור ערל במעשר מפסח?
17. אלו חומרות קימות בתרומה וביכורים, ואינן במעשר?
18. אלו חומרות קימות במעשר וביכורים, ואינן בתרומה?
19. תרומה וביכורים הן "נכסי כהן": א. למאי נפקא מינה? ב. האם זו חומרא? ג. מה דין מעשר?
20. לשם מה הבריתא שנתה שתרומה וביכורים אסורים לזרים, לאחר שכבר אמרה שחייבים עליהם מיתה וחומש?
21. האם מותר לקנות בגדים ממעות מעשר שני?
22. מניין שמעשר שני אסור לאונן?
23. מהיכן למד ת"ק שביכורים אסורים לאונן?
24. מה הוא טעמו של ר"ש המתיר ביכורים לאונן?
25. האם ביכורים חייבים בביעור, ומניין, לפי ת"ק ולפי ר"ש? אימתי הוא זמן ביעורם, וכיצד הוא נעשה?
26. מניין שאסור לאכול מעשר שני בטומאת הגוף?
27. מניין שהטהור אסור לאכול מעשר שני טמא?
28. אחר שלמדנו לאו לאוכל מע"ש טמא, לשם מה צריך אזהרה לאוכל בטומאת הגוף, הרי המע"ש הטהור נטמא על ידו?
29. מה הן החומרות הנוהגות בקודש ולא בתרומה?
30. מה הן החומרות הנוהגות בתרומה ולא בקודש?
31. האם מותר ליהנות משמן טמא, תוך כדי בעירתו, ומנין: א. שמן של תרומה? ב. שמן של מנחות?
32. מה דין האוכל תרומה טמאה, ומנין?

דף עד
33. והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו – מה בא פסוק זה ללמד, לפי ב' הדעות שבגמ'?
34. מה הן שני המקורות לכך שמותר להדליק שמן של תרומה שנטמאה?
35. מה לומדים מתלתא "ממנו" הכתובים: א. בפסח? ב. במעשר?
36. האם מותר להשתמש בשמן טמא של מע"ש, ומנין: א. לסיכה? ב. לקנות בגדים?
37. מדוע תרומה היא דבר השוה בזרעו של אהרן, ולא קדשים?
38. במה עוסק כל אחד מן הפסוקים הבאים, ומנין:"ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים"."ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים"."וכפר עליה הכהן וטהרה".
39. מנין שגיורת ושפחה משוחררת טמאות לידה?
40. האם שפחה שאי נה משוחררת טמאה לידה?

דף עה
41. מה לומדים מכל אחד מן הפסוקים הבאים העוסקים בתרומה:איש איש מזרע אהרן ... בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר.ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים.בכל קדש לא תגע ... עד מלאת ימי טהרה.
42. כהן נשוי שנעשה פצוע דכא, ולא בא על אשתו – האם היא אוכלת בתרומה, ומדוע?

דף עז
43. האם הנשים הבאות כשירות לכהונה: א. בת חלל? ב. בת גר? ג. בת עמוני ועמונית שנתגירו? ד. בת גר עמוני שנשא בת ישראל?

דף פג
44. היכן אמרינן "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו", והיכן לא אמרינן?
45. האם אומרים "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו" במקרים הבאים, ומדוע:א. נותן נבלה בתבשיל של חבירו? ב. משתחוה לבהמת חבירו? ג. שחט בהמת חבירו לע"ז? ד. סיכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו?
46. מה גדרו של טומטום לפי ר' יהודה ולפי ר' יוסי בנו? באלו מקרים יש נפק"מ ביניהם?