רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 44%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת יבמות דפים מא-מו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
דף מא
1. מה הדין באחות חלוצתו שנפלה לפניו? ומה הדין באחות גרושתו?ומדוע?
א. אחות חלוצה זהו איסור דרבנן ולכן חולצת, אחות גרושתו זהו איסור דאוריתא ופטורה
ב. אחות חלוצה מתיבמת, אחות גרושה חולצת כיון שאיסורה מהתורה
ג. אחות חלוצה פטורה מחליצה שהרי אחותה נחלצה ואחות גרושה חולצת שלא היתה חליצה
ד. תשובות ב' וג' הן מחלוקת בגמרא

2. שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה ואח"כ מתה אשתו האם מותר ביבמתו ומדוע?
א. אסורה הואיל ונאסרה עליו שעה אחת נאסרה עולמית
ב. מותרת- כיון שזוהי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה שתחזור להיתרה הראשון
ג. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא
ד. אם יש שני אחים תשובה א', ואם יש שלוש אחים ויותר- תשובה ב'

3. מדוע היבמה לא תתיבם עד שיעברו ג' חודשים?
א. לא תתיבם שמא יהא הולד בן קיימא ופגע באיסור אשת אח
ב. כיון שיש איסור לחלוץ לה חששו חכמים שאם תאמר שמתיבמת יבואו לחלוץ לה
ג. לא חילקו חכמים בין הנשים, ואמרו שכולן לא תתיבמנה משום הבחנה
ד. תשובות א' וב' נזכרות בגמרא

4. מדוע היבמה לא תחלוץ עד שיעברו עליה ג' חדשים?
א. שמא יהא הולד בן קיימא ותצטרך כרוז לכהונה, ומי שלא ישמע טעה שחלוצה מותרת לכהן
ב. לנשואה אתה מפסיד מזונות
ג. כיון שאינה עולה ליבום כדלעיל, אינה עולה לחליצה
ד. כל התשובות נזכרות בגמרא

דף מב
5. מדוע שאר כל הנשים צריכות להמתין ג' חודשים (לאחר מות בעלה) עד שנישאת לאחר?
א. שנאמר 'להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך'-להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני
ב. גזירה שמא יהיו תקלות כגון שישא את אחותו מאביו או שייבם אשת אחיו מאמו וכו'
ג. 'לא פלוג רבנן' לא חילקו חכמים בין יבמה לשאר כל הנשים
ד. תשובות א' וב' נזכרות בגמרא

6. מדוע לא נתיר לה להינשא ונבדוק לאחר ג' חודשים ממות בעלה, האם מעוברת, וכך נדע?
א. אין שום אפשרות לבדוק
ב. אין בודקים את הנשואות כדי שלא תתגנה על בעלה
ג. אשה מחפה עצמה כדי שיירש בנה בנכסי בעלה
ד. בהוא אמינא תשובה ב' ובמקנה תשובה ג'

7. מהו הטעם לדין ש'לא ישא אדם מעוברת חבירו'?
א. גזירה שמא תעשה עובדה סנדל
ב. משום 'דחסה' הכוונה שבשעת תשמיש הולד מתמעך
ג. סתם מעוברת למניקה קיימא ועלול להתעכר חלבה והיונק ימות ברעב
ד. כל התשובות נזכרות בגמרא

8. חבוש בבית האסורים או חולה וכו' שבודאי לא מעוברת –האם גם כן צריכה להמתין ג' חדשים לפני שנישאת?
א. נחלקו בכך התנאים ר' יוסי ור' יהודה מתירים ור' מאיר אוסר, והגמ' דנה כמי ההלכה
ב. ביבמה צריכה להמתין הואיל והוא איסור כרת, ובשאר נשים תינשא מיד
ג. אם היתה גרושה אין צריכה להמתין ואילו באלמה תמתין
ד. תשובות ב' וג' הן מחלוקת בגמרא

דף מג
9. מדוע אין הלכה כמו המשנה של מסרק של פשתן'?
א. משום שיש סתירה במשנה זו בין הרישא לסיפא בעניין נשתיירו בו שתי שינים
ב. משום שיש סתירה במשנה זו בין הרישא לסיפא בענין לא התקינה לנר
ג. משום שמשנה זו היא דעת ר' שמעון ואינה 'סתם משנה'
ד. כל התשובות נזכרות בגמרא, ומסקנה כתשובה ג'

10. איך מחשבים את תקופת הג' חודשים שצריכה להמתין עד שנישאת?
א. רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלם
ב. שלושה חודשים תמימים חוץ מיום המיתה וחוץ מיום הארוסין
ג. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא
ד. בגרושה תשובה א' באלמנה תשובה ב'

11. מהי כוונת ר' יוסי שאלמנה לא תיארס 'מפני האיבול'?
א. לר' יוסי אין האשה צריכה להמתין לפני שנישאת , ויש איסור לאלמנה לינשא תוך ל'
ב. לר' יוסי לארוסה גרושה מותר להינשא ולאלמנה מן האירוסין אסור מפני האבלות
ג. לר' יוסי יש איסור לאלמנה ליארס תוך ל'. כיון שסובר שאירוסין גם נאסרו ולא רק נישואין
ד. כל התשובות נזכרות בגמרא

12. האם אלמנה מן האירוסין מתאבלת על בעלה?
א. לא. רק נשואה מתאבלת
ב. כן. אשתו לכל דבר
ג. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא
ד. אשת כהן מתאבלת ואשת ישראל לא מתאבלת

דף מד
13. מי שהיה נשוי ב' נשים ביאתה או חליצתה של אחת מהם פוטרת צרתה, מנין?
א. יבום: אשר לא יבנה את בית אחיו 'בית אחד הוא בונה', וחליצה 'בית חלוץ הנעל' בית אחד
ב. יבום: למדו חכמים הלכה למשה מסיני שמייבמים רק אחת, וחליצה-כיון שלא עולה ליבום
ג. יבום: גזרו חכמים משום צרת ערווה, וחליצה לא רצו שיבואו לטעות וליבם
ד. כל התשובות נזכרות בגמרא

14. הנושא קרובת חלוצתו, האם הולד ממנה הוא ממזר?ומנין?
א. לר"ע הולד ממזר שהכתוב קראו ביתו, וחייבי לאוין הם ממזרים לשיטתו. וחכמים חולקים
ב. לכולי עלמא הולד ממזר כיון שגזרו חכמים על העובר איסורי דרבנן שהולד ממזר
ג. לכולי עלמא אין הולד ממזר כיון שאינו אלא איסור דרבנן
ד. בהוא אמינא תשובה ג' ובמסקנה תשובה א'

15. מי שנשא אשה באיסור , באילו מקרים הולד שהוליד ממנה הוא ממזר?
א. אם עבר על איסור דרבנן הולד ממזר, ובאיסור דאוריתא לא עשו חיזוק לדבריהם
ב. לר"ע בכל איסורי לאו, לשמעון התימני באיסורי כרת, ולר' יהושע בחייבי מיתות בית דין
ג. אם היתה נידה בשעת ביאה ונמצא שעבר ב' איסורים- הולד ממזר
ד. מדאוריתא לכו"ע רק חייבי מיתות בי"ד ורבנן גזרו שכל שנשאה באיסור הולד ממזר

16. המחזיר גרושתו (משנישאת) האם הולד ממנה פגום ופסול לכהונה, ומדוע?
א. פגום שלמדנו מאלמנה לכה"ג שאין איסורה שוה בכל, ק"ו לגרושתו ששווה בכל
ב. כשר שלמדנו 'תועבה היא' דווקא היא אסורה ולא בניה
ג. מחלוקת לר"ע הוא ממזר, ולחכמים הולד אינו ממזר
ד. כל התשובות נזכרות בגמ'

17. הבא על חייבי כריתות- האם הולד פגום ופסול לכהונה, ומניין?
א. פגום, שלמדנו מאלמנה ק"ו שאין איסורה שוה בכל, וכאן מתחללת בביאתו
ב. לר' יהושע הולד כשר, שאין ממזר אלא מחייבי מיתות בי"ד ולא נפגם כלל
ג. לשמעון התימני הולד כשר, שאין ממזר אלא מחייבי לאוין
ד. כל התשובות נזכרות בגמרא

דף מה
18. עכו"ם או עבד הבא על בת ישראל- מה דין הולד?
א. הולד כשר
ב. הולד ממזר
ג. הולד לא יכול להתגייר עולמית, לפי שלידתו באיסור
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא

19. חציו עבד וחציו בן חורין שבא על בת ישראל- באיזה אופן נאמר ש'אין תקנה לולד'?
א. כגון שחציו עבד וחציו ב"ח בא על אשת איש ונמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש
ב. כגון שחציו עבד וחציו ב"ח קידש בת ישראל ואח"ב בא עליה
ג. בכל אופן תהיה תקנה לולד
ד. תשובות א' וב' מופיעות בגמרא

20. במה תלויה המחלוקת בענין עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר או כשר?
א. מ"ד כשר סבר שאין זה דומיא דאשת אב שלאחרים תפסי קידושין, וכאן כלל לא, ומ"ד ממזר סבר שכל שלא תפסו קידושין הולד ממזר דומיא דאשת אב
ב. מ"ד כשר סבר שאין בכך איסור לפי שזרמת סוסים זרמתם, ומ"ד ממזר סכר שאעפ"כ אסור
ג. שניהם למדו מהלכה למשה מסיני, ונחלקו מה אמרה ההלכה
ד. מ"ד כשר סבר שלא גזרו חכמים בכך אטו ממזרת, ומ"ד ממזר סבר שגזרו מדרבנן

21. כיצד מינה רבא את רב מרי בר רחל להיות ממונה, הרי אינו נחשב 'מקרב אחיך' ?
א. רבא חלק על דין זה וסבר שכל אחד יכול להיות ממונה
ב. רבא סבר שדין זה של 'מקרב אחיך' נאמר דווקא במלך ולא בגבאי וכו'
ג. כיון שאמו מישראל אינו נחשב גר
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא

דף מו
22. הלוקח עבד מן העכו"ם וקדם וטבל לשם בן חורין- מה הדין ומדוע?
א. קנה עצמו בן חורין כיון שהעכו"ם לא קנה גוף העבד, והשעבוד פקע כשטבל לשם בן חורין
ב. משועבד לישראל כיון שהגוי מכר לו את עבדו, ולא יצא שעה אחת לחירות
ג. המכירה לא חלה כיון ש'מבני התושבים....' אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא

23. האם תורמוסים שנשלקו ע"י עכו"ם אסורים מדין בישולי עכו"ם? ומדוע ?
א. אין בהם משום בישולי נכרים, כיון שכל דבר שנאכל כמות שהוא חי אין בו משום ב"נ
ב. אין בהם משום בישולי עכו"ם כיון שאינם עולים על שולחן מלכים
ג. במקום שאינם בני תורה אסור כדי שלא יבואו לזלזל בבישולי נכרים
ד. תשובות ב' וג' נכונות

24. גר שמל ולא טבל, מה הדין ומניין?
א. לר"א-גר, שאבותינו מלו לפני מעמד הר סיני ולא טבלו, ולר' יהושע לא גר שאבותינו טבלו
ב. לכולי עלמא הוא גר שלמדנו מהאמהות שלא טבלו לפני הר סיני
ג. לר' יוסי בעינן מילה וטבילה
ד. תשובות א' וג' נכונות

25. מה נלמד מהעובדה של גר שמל ולא טבל שפסקו לו ישהא עד למחר ויטבילוהו?
א. שצריך גם מילה וגם טבילה, ואי אפשר להטביל בלילה, וצריך שלשה
ב. שאין לגייר אלא במתינות ובישוב הדעת
ג. שדוחים את הגר ב'לך ושוב' עד שיראו שרוצה להתגייר
ד. שאין למול ולטבול באותו יום