רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא כתובות מבחנים דפים צח-קיב
ממוצע הציונים עד כה: 86%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת כתובות דפים צח-קיב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מי ששלח שלוחו לקנות סחורה והסיפו לו אחת יתירה, מי הרויח? (צח:)
א. לר' יהודה חולקין, לר' יוסי ביש לו קצבה השליח, באין לו קצבה בעל המעות.
ב. לר' יהודה השליח, לר' יוסי ביש לו קצבה חולקין, באין לו קצבה בעל המעות.
ג. לר' יהודה בעל המעות, לר' יוסי ביש לו קצבה השליח, באין לו קצבה חולקין.
ד. לר' יהודה השליח, ולר' יוסי ביש לו קצבה בעל המעות באין לו קצבה חולקין.

2. מי שתרם תרומה וטעה והוסיף או פיחת מן השיעור, האם תרומתו תרומה? (צט:)
א. בשליח אם פיחת או הוסיף עשרה תרומתו תרומה ובבעה"ב שתרם וטעה בכל גוונא תרומתו תרומה.
ב. אם טעה יותר מכדי אונאה אין תרומתו תרומה ובפחות מכן תרומתו תרומה.
ג. בשליח שטעה אין תרומתו תרומה ובבעה"ב שטעה ופיחת או הוסיף עשרה אין תרומתו תרומה.
ד. אם טעה פחות או יותר מכדי אומד דעת בעה"ב אין תרומת השליח תרומה.

3. האם אית ליה לרב נחמן סברת "א"כ מה כח בי"ד יפה"? (ק.)
א. אין לו סברא זו.
ב. יש לו סברא זו.
ג. לענין איסורא יש לו, ולענין ממונות אין לו.
ד. כשטעו הבי"ד לא מהני סברא זו, אבל בדלא טעו מהני סברא זו.

4. בי"ד שמכרו בלא הכרזה, מה הדין? (ק:)
א. אם מכרו שווה בשוה מכרן קיים, ואם טעו מכרן בטל.
ב. אם טעו עד שתות מכרן קיים, וביותר משתות מכרן בטל.
ג. היכא שצריכים הכרזה מכרן בטל אפי' לא טעו כלל כשאין צריכים הכרזה מכרן קיים.
ד. בכל מקרה מכרן קיים דא"כ מה כח בי"ד יפה.

5. מי שנשא "שניה" מה דין נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל כשמגרשה? (קא.)
א. אין לה לא נכסי מלוג ולא נכסי צאן ברזל.
ב. אם קיימין יש לה משניהם ובאינם קיימין אין לה משניהם.
ג. נכסי מלוג יש לה ונכסי צאן ברזל אין לה.
ד. אם אינם קיימין נכסי צאן ברזל יש לה נכסי מלוג אין לה.

6. מה ההבדל בין "אין להן כתובה" לבין "יוצאות שלא בכתובה"? (קא.)
א. אין להן כתובה הפסידה גם התוספת, יוצאת שלא בכתובה יש לה תוספת.
ב. אין להן כתובה יש לה תוספת, יוצאת שלא בכתובה אין לה תוספת.
ג. אין הבדל ביניהם, ובשניהם לא הפסידה תוספת כתובה.
ד. אין לה כתובה אין כופין אותו להוציאה, יוצאת שלא בכתובה כופין אותו להוציאה.

7. מה הטעם - למסקנא - שלמזונות הבנות אין גובין ממשועבדים ולמזון בת אשתו גובין? (קב:)
א. למזונות הבת לא מהני קנין, ולמזון בת אשתו מהני קנין והוי כבעלת חוב.
ב. למזונות הבת לא קנו מידו, ולמזון בת אשתו קנו מידו.
ג. למזונות הבת חיישינן שמא צררי אתפסה, כיון דחייב מתנאי בי"ד, משא"כ במזון בת אשתו.
ד. מזונות הבת אינם כתובים מזון בת אשתו הויין כתובין.

8. אלמנה שאמרה א"א לזוז מבית אבא האם חייבים היתומים לזונה? (קג.)
א. חייבים לזונה רק לפי ברכת הבית שנתמעט בהעדרה, ואם היא והם צעירים מגיע לה הכל.
ב. חייבים לזונה מזונות מלאים.
ג. אין חייבים לזונה.
ד. אם בעלה נתן לה מזונות בעודה בבית אביה גם הם חייבים ואם לא אין חייבים.

9. על איזה מעשה נאמר "כמה גדולים מעשה חייא"? (קג:)
א. כשהתפלל לפני העמוד ואמר "מוריד הגשם" ומיד ירד גשם.
ב. שכתב על עור הצבי ה' חומשי תורה ולימד משניות עם התלמידים כדי שלא תשתכח תורה מישראל.
ג. שהי' מפלפל בתורה מאוד ואמר אילו נשכח תורה מישראל הייתי מחזירו בפלפולי.
ד. על שראה ר' חייא קברו של רבנו הקדוש והוריד עליו דמעות.

10. אלמנה בבית אביה שהיתומים הביאו לה מזונותיה בעצמם כל יום, האם גובה כתובתה לעולם? (קד:)
א. לר' מאיר גובה לעולם, לחכמים רק עד כ"ה שנים.
ב. ב לכו"ע אינה גובה אלא עד כ"ה שנים.
ג. לר' מאיר גובה עד כ"ה שנים, לחכמים גובה לעולם.
ד. לכו"ע גובה כתובתה לעולם.

11. באיזה אופן מותר לו להדיין לקבל שכר מבעלי הדין? (קה.)
א. שכר בטילה כשהוא מוכח ודוקא כששני הצדדים משלמים בשווה.
ב. כשנוטל שכר משני הצדדים דאז אין חשש להטיית הדין.
ג. כשנוטל בתורת שכר ולא בתורת שוחד.
ד. כשנוטל השכר אחרי פסק הדין ולא לפני הדיון.

12. מאיזה קופה שלמו משכורתם של הנשים שארגו בפרוכות בבית המקדש? (קו.)
א. מבדק הבית.
ב. תרומת הלשכה.
ג. בבית המקדש הראשון מבדק הבית, ובבית המקדש השני מתרומת הלשכה.
ד. פרוכת שהבדילה בין היכל לק"ק הי' משל בדק הבית, ופרוכות של שאר השערים משל תרומת הלשכה.

13. האם אפשר לעשות כלי שרת מכספי בדק הבית? (קו:)
א. לר' ישמעאל עושין לר' עקיבא אין עושין.
ב. אם גבו והותירו עושין ולכתחילה אין עושין.
ג. כן, עושין אותם לכתחילה מכספי בדק הבית.
ד. כלי שרת למזבח הזהב עושין, כלי שרת של מזבח החיצון אין עושין.

14. באיזה אופן מודו כו"ע שאין פוסקין מזונות לאשת איש שהלך בעלה למדינת הים? (קז.)
א. כששמעו בו שמת.
ב. כשאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך.
ג. בשלשה חודשים הראשונים לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן.
ד. כשהשרה לאשתו ע"י שליש.

15. המודר הנאה מחבירו, באיזה אופן יכול הוא לפרוע חובו של המדיר? (קח.)
א. כשאין לה מה לאכול.
ב. אם פורע שלא ע"מ הלואה דהיינו כשאין המדיר חייב לפרוע לו את ממונו.
ג. לרב אושעיא רק אליבא דחנן, לרבא רק כשלוה ע"מ שלא לפרוע אז מותר אפי' לרבנן.
ד. אם מתכוון הוא לשם מצוה מותר, דאז נחשב ההנאה רק כגרמא בעלמא.

16. המערער על השדה ועשאה סימן בשטר לשדה אחרת, באיזה אופן לא איבד זכותו? (קט:)
א. כשהשדה נמכרה למערער, א"נ כשחוזר וטוען תלם אחד עשיתי לך.
ב. כשעשאה סימן רק בשטר אחד, כי דוקא בעשאה סימן בשני שטרות איבד זכותו.
ג. כשהמערער טוען מזוייף הוא, אז אע"פ שהשטר מקויים לא איבד זכותו.
ד. כשיש לו עדים שהשדה נגזלה ממנו, אז לא מהני טענת המחזיק.

17. שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה, באיזה אופן פליגי בזה רב ששת ורבן נחמן? (קי.)
א. דאית ליה לחד עידית ובינונית ולחד זיבורית ופליגי אי בשלו שמין או בשל עולם.
ב. דאית להו לשניהם עידית בינונית וזיבורית.
ג. דאית לי' לחד בינונית ולחד זיבורית.
ד. דאית לי' לחד בינונית וזיבורית ולחד רק זיבורית.

18. מפני שהנוה היפה בודק - מה הכוונה? (קי:)
א. שישיבת כרכים קשה.
ב. שאפשר להנזק מחמת עינא בישא.
ג. ששינוי וסת תחילת חולי המעיים.
ד. שמי שעובר לנוה יפה בודקים במעשיו אם ראוי לכך.

19. מה דרשו חז"ל מהפסוק "ואתם הדבקים וכו'" וכי אפשר לדבוקי בשכינה? (קיא:)
א. שהעוסק בתורה לשמה זוכה להתדבק בשכינה.
ב. כל המשיא בתו לת"ח ועושה פרקמטיא לת"ח ומהנה לת"ח כאילו מדבק בשכינה.
ג. שצדיקים נקראים "חיים" אפי' לאחר מיתתם.
ד. שהברית שנכרת עם ישראל בסיני הי' גם עם אלה שעדיין לא נולדו.

20. למה נמשלה ארץ ישראל לצבי? (קיב.)
א. מה צבי בהמה טהורה אף ארץ ישראל טהורה.
ב. מה צבי אין עורו מחזיק בשרו אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה, א"נ שקלה מכל הארצות כצבי.
ג. מה צבי גבוה מכל החיות בקרניה אף ארץ ישראל גבוה מכל הארצות.
ד. מה צבי קלה בריצה אף ארץ ישראל עתידה להתפשט בכל הארצות.

שאלות על תוס'
21. מי ששלח שליח וע"י טעות בחשבון הרוויחו, למי שייך הרווח? (צח: ד"ה אמר)
א. לר"ת חולקין, ואח"כ חזר בו וס"ל לבעל המעות ולר"י הכל לשליח.
ב. ר"ת ס"ל הכל לשליח ור"י ס"ל דטעות לעולם חוזר.
ג. בזה כו"ע מודים דהכל שייך לשליח.
ד. טעו בדבר שיש לו קצבה חולקין בדבר שאין לו קצבה הכל לשליח.

22. הנושא את "השניה" לעריות האם יש לה מזונות מחיים ולאחר מיתה? (ק: ד"ה ולא)
א. מחיים אין לה ולאחר מיתה יש לה.
ב. מחיים יש לה ולאחר מיתה אין לה.
ג. אין לה לא מחיים ולא לאחר מיתה.
ד. יש לה בין מחיים ובין לאחר מיתה.

23. איזה דין אפשר ללמוד ממה שנאמר "אותו היום שמת רבי בטלה קדושה"? (קג: ד"ה אותו)
א. חכם שמת בית מדרשו בטל וכולם מתפללים ביחידות ואין אומרים קדושה.
ב. לר' חיים כהן דמותר לכהן להטמאות לצדיק כי בטלה קדושת כהונה, ולתוס' אין ללמוד מכאן.
ג. דאונן פטור מכל המצות שבתורה ולכן בטל אמירת קדיש וקדושה.
ד. שקשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו, והיינו משום דבטלה קדושה.

24. מה הם "מאני דקוניא"? (קז: ד"ה הני)
א. כלים העשויים מקנים ודינם ככלי עץ.
ב. כלים העשויים מטיט ודינם ככלי אדמה.
ג. כלים העשויים ממתכת שנקרא "אלום" ודינם ככלי מתכת.
ד. לרש"י כלי חרס המצופים עופרת, לר"ת הם כלי חרס המצופים זכוכית.

25. עבד שברח מחוץ לארץ לארץ - מה דינו? (קי: ד"ה הכי)
א. לרבינו יוסף מוכרים אותו בארץ, ואם אין קונה כותבים לו שטר על דמיו, לר"ת תמיד רק שטר על דמיו.
ב. מחזירים אותו לאדוניו לחוץ לארץ דאל"כ כל העבדים יפקיעו עצמם מידי בעליהם.
ג. העבד יוצא לחירות.
ד. אין אנו נזקקין לו.