רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא תשובות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות למבחן על ספר ויקרא

פרשת בהר
1. בית בתוך עיר מוקפת חומה, בית בעיר פרזות ללא חומה.
2. לשם ה' כשם שנאמר בשבת בראשית.
3. על שם תקיעת השופר.
4. מה שמיטה כללותיה ופרטיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו בכללותיהן ודקדוקיהן מסיני.
5. ביום הכיפורים.

פרשת בחוקותי
6. שבע
7. בן 50 - 50 שקלים בן 15 - 29 שקלים בן 3 - 5 שקלים.
8. "הן אילני סרק ועתידין לעשות פירות"

פרשת אחרי מות
9. שמעשיהם של מצרים וכנען מקולקלים מכל האומות.
10. משל לחולה שאמר לו הרופא אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב. בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה זרזו יותר מהראשון.
11. ביום הכיפורים.
12. ולא תרוקן לשון ריקון.
13. חמש טבילות ועשרה קידושים.
14. מה ת"ל… אלא שתהיה דקה מן הדקה שמערב יום הכיפורים מחזירה למכתשת.

פרשת אמור
15. כבש תמים בן שנתו לעולה.
16. להזהיר גדולים על הקטנים.

פרשת ויקרא
17. מנחת סלת מחבת, מרחשת חלות רקיקים. מנחת חינוך, חוטא סוטה, העומר, 2 הלחם, לחם הפנים.
18. עני שדרכו להקריב מנחה מעלה עליו כאילו הקריב נפשו.
19. לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו: "ויקרא זה אל זה".
20. לשון אשרי, אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להיא כפרה על שגגתו.
21. בקר: פרה עגל , עגלה. צאן: כבש איל שעיר גדי ונקבותיהם. עוף: תורים ובני יונה.