רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק שישי דפים נה-ס
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים נה-ס מסכת בבא קמא

דף נה.
1. מדוע דיני בור נשנו בסוף פרק חמישי, לפני שהשלימו דיני שן ורגל במשנתנו?
2. האם סגי בשמירה פחותה ל- : א. שור תם. ב. שור מועד. ג. שן ורגל. ד. בור. ה. אש?
3. הכונס צאן לדיר – מדוע המשנה לא המשיכה לדבר על שור, ועברה לדבר על צאן?
4. הכונס צאן לדיר, ונעל כראוי ופרצוה ליסטים – האם הליסטים חייבים על מה שהזיקה?
5. הפורץ גדר בפני בהמת חבירו – מה דינו בדיני אדם ובדיני שמים, על הכותל ועל הבהמה, בכותל בריא ובכותל רעוע?

דף נו.
6. הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה – באיזה אופן מדובר?
7. הכופף קמתו שלחבירו בפני הדליקה – אימתי חייב בדיני אדם, ואימתי פטור מדיני אדם וחייב ביני שמים?
8. כפתו לפני הארי – באיזה אופן חייב ובאיזה אופן טור?
9. השוכר עדי שקר לחבירו: א. האם החבר חייב לשלם? ב. מה דינו של השוכר? מה החידוש בדין זה? ג. מה הדין כאשר לא שכרם בכסף, אלא אמר להם להעיד לחבירו?
10. מה דינם של שני עדים היודעים עדות ואינם מעידים? מה הדין בעד אחד, ומה החידוש בדין זה?
11. מה דינם של עדים שאמרו "אין אנו יודעים לך עדות" בבי"ד או מחוץ לבית דין? מדוע?
12. הכונס צאן לדיר ונפרצה בלילה – מה הדין כאשר: א. היה כותל בריא? ב. היה כותל רעוע? ג. היה כותל רעוע, אך הבהמה חתרה תחתיו?
13. הניחה בחמה ונעל כראוי – מה הדין ומדוע כאשר: א. נפרצה? ב. חתרה?
14. הוציאוה ליסאטים ויצאה והזיקה – האם הליסטים חייבים ומדוע כעשר: א. משכוה? ב. הכישוה? ג. קמו לה באפה?
15. המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו – א. באיזה אופן חייב? ב. מה הם שני הטעמים שנאמרו לחיוב זה, כאיזה מהם מכריע התוס', ומדוע?

דף ס.
16. לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב: א. מדוע הקדימו כניסה ליציאה? ב. מה היא הנפקא מינה בין שני הפירושים?