רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק שביעי דפים סג-סח
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים סג-סח מסכת בבא קמא

דף סג.
1. "וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש": א. האם המלה "איש" כוללת גם הקדש, ומדוע? ב. מהיכן למדנו למעט הקדש?
2. באלו צדדים (מאפיינים) דומים לחמור: א. שור ושה. ב. איל וצבי. ג. עופות.
3. מדוע "על כל דבר פשע" נדרש כריבויא? (ב' סיבות).
4. מה באים למעט הפרטים שבפסוק זה (שור, חמור, שה, שלמה)?
5. מה הוא "דבר שאינו מסויים" (שמיעטנו משלמה)?
6. טוען טענת גנב: א. מאיזה פסוק למדנוהו? ב. כיצד הדבר משתמע מהפסוק? ג. באלו תנאים הוא מתחייב כפל? ד. איך למדנו זאת מהפסוק?
7. "אם ימצא הגנב": א. במה עוסק פסוק זה? ב. הסבר לפי כל אחת משתי השיטות מהיכן למדנו: 1. למעט טענת אבד? 2. דין הטוען טענת גנב בפקדון וטבח ומכר? 3. מודה בקנס.
8. ג. מה דין המודה בקנס ואחר כך באו עדים?

דף סד.
9. כיצד דורשים: א. כלל ופרט. ב. פרט וכלל. ג. כלל ופרט וכלל?
10. בכלל ופרט וכלל- מה תפקידו של כללא קמא ושל כלל בתרא?
11. מדוע "המצא תמצא" נדרש בריבוי ומיעוט וריבוי ולא בכלל ופרט וכלל?

דף סה.
12. לפי איזה ערך הגנב משלם קרן וכפל, ומדוע, כאשר: א. גנב כחושה והשמינה. ב. גנב שמינה והכחישה. ג. גנב כחושה והתפטמה מאליה. ד. גנב שמינה והוכחשה מאליה. ה. גנב חפץ שווה זוז, והתייקר לד' זוזים ונשבר מאליו. ו. כנ"ל והוא שברו. ז. גנב חפץ שוה ד' זוזים, והזל לזוז, ונשבר.
13. בעל הבית שטען טענת גנב בפקדון, ונשבע, ובאו עדים ואחר כך הודה – האם משלם חומש, והאם מביא קרבן אשם?
14. "שמינה והכחישה – מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגא" – הסבר את הסברא!
15. באלו אופנים מצאנו שמתקיימים "חומשו עולה לו בכפילו"?

דף סו.
16. "טלאים כדמעיקרא דמים כשל עכשיו" – פרש לפי רש"י, ר"י ור"ת!
17. א. בהמה מעוברת שנרבעה – האם ולדה כשר מזבח? ב. בהמה מעוברת שניתנה כאתנן לזונה – האם ולדה כשר למשבח? ג. המשתחוה לחטים – האם קמוחן כשר למנחות? ד. חטים שניתנו כאתנן לזונה – האם קמחן כשר למנחות?
18. מנין שיאוש בעלים מועיל באבידה?
19. אבידה שהגיע ליד המוצא ואחר כך היה יאוש בעלים – לענין מה היאוש מועיל, ולענין מה אינו מועיל?
20. האם יאוש דינו כהפקר?
21. למ"ד סימנים לאו דאורייתא: א. לפי מה מחזירים אבידה? ב. על איזו אבידה מכריזים?
22. "קרבנו ולא הגזול" – הסבר לפי מ"ד יאוש קונה ולפי מ"ד יאוש אינו קונה!

דף סז.
23. לפי רב שסבר יאוש קני – מה הדין כאשר: א. גנב ראשון ולאחר יאוש בא אחר וגנב. ב. גנב, ולאחר יאוש טבח ומכר?

דף סח.
24. "מפני שנשתרש בחטא" – הסבר לפי ר"נ ולפי רב ששת.
25. "מכירה שאינה חוזרת" – הסבר לפי מ"ד יאוש קניולפי מ"ד יאוש לא קני!
26. "גנב ומכר ובא אחר וגנבו" – במה מדובר ומה הדין לפי השיטות השונות?