רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק שביעי דפים עט-פג
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים עט-פג מסכת בבא קמא

דף עט.
1. "נתנו לבכורות בנו…" – פרש לפי שני הפירושים שברש"י!
2. האם משיכה לרה"ר קונה לענין מו"מ ולענין גנב?
3. גנב שנתן שה לכהן, והכהן משכו מרשות בעלים: א. מי מתחייב? ב. מדוע אין כאן חסרון מצד אין שליח לדבר עבירה?
4. מדוע החמירה תורה בגנב יותר מגזלן?
5. מה היא ההבחנה בין גנב לגזלן?
6. המתחבא ואורב לקרבנותיו – האם הוא גנב או גזלן?
7. מדוע התורה החמירה בגונב שור וטבחו יותר מאשר בגונב שה?
8. היכן מותר לגדל בהמה דקה?
9. בהמה דקה : האם מותר לגדל? האם מותר לרעות? האם הרועה נפסל לעדות, כאשר הוא רועה את בהמותיו, וכאשר הוא רועה בהמת אחרים?
10. בהמה גסה : האם מותר לגדל? האם מותר לרעות? האם הרועה נפסל לעדות, כאשר הוא רועה את בהמותיו, וכאשר הוא רועה בהמת אחרים?
11. האם מותר להשהות בהמה דקה קודם הרגל ולאחר הרגל?

דף פ.
12. האם מותר לטבח להשהות בהמה דקה, שלא עברו 30 יום למקחה, לפני יום השוק ולאחריו?
13. האם מותר לגדל בהמה דקה קשורה לכרעי המטה?
14. רועה שעשה תשובה – מה יעשה לבהמות שברשותו?
15. אלו מיני חיה דקה מותר לגדל, ומדוע?
16. מאימתי נאסר לגדל בהמה דקה בבבל?
17. מה הוא "ישוע הבן"?
18. מדוע רב לא נכנס לפני שמואל? מדוע שמואל לא נכנס לפני רב אסי? מדוע רב אסי לא נכנס לפני רב?
19. איזה הוא החתול המסוכן, ואיזה אינו מסוכן? אלו דינים נאמרו בחתול מסוכן?
20. האם מתריעים על החיכוך, וכיצד, בשבת ובחול?
21. הלוקח בית בא"י – מה התירו לעשות משום ישוב א"י?
21. האם מותר לומר לנכרי לעשות איסור דאוריתא או איסור דרבנן, לצורך: א. ישוב א"י? ב. מצות מילה? ג. מצוה אחרת?

דף פא.
22. תלתן שעלה עם מיני עשבים- מדוע אין מחייבין אותו לעקור?
23. לאלו בהמות התנה יהושע שיהא מותר לרעות בחורשים?
24. אלו עצים מותר ללקט בשדות?
25. מה פירוש גרופיות של זית, לפי רש"י ולפי הערוך?
26. מעין היוצא בתחילה: א. אימתי בני העיר מסתפקים הימנו ואימתי אין מסתפקים? ב. האם בני העיר צריכים לשלם עבור המים?
27. התועה בין הכרמים – כיצד עליו לנהוג מדאוריתא ומתקנת יהושע?
28. "מהלכין בשבילי הרשות – שלמה אמרה" – היכן אמרה?
29. זה בא בכדו של יין, וזה בא בכדו של דבש, ונסדקה חבית של דבש – אימתי אמרינן: א. מהפקירא קא זכינא? ב. תנאי בי"ד הוא שיהא זה שופך את יינו ומציל דובשנו של חבירו? ג. שפך זה יינו אין לו אלא שכרו?

דף פג.
30. מה הוא לשון סורסי, ועל שום מה קרוי כך?
31. שני דברים התירו לקרובים למלכות, מה הם?
32. האם מותר לגדל כלב, היכן וכיצד?
33. מה הוא מספר המינימום הדרוש להשראת שכינה?