רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק שמיני דפים פג-פה
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים פג-פה מסכת בבא קמא

דף פג:
1. "מכה אדם ומכה בהמה" – מאיזה פסוק למדנו שמכה אדם לתשלומין? מה היה קשה על לימוד זה? מהיכן למדנו לבסוף דין זה?
2. כיצד למד ר' דוסתאי בן יהודה ש"עין תחת עין ממון"? כיצד הגמ' דחתה את לימודו?

דף פד.
3. כיצד למד ר' שמעון בן יוחאי ש"עין תחת עין ממון"? כיצד הגמ' דחתה את לימודו?
4. כיצד יש לפרש את דעת ר' אליעזר "עין תחת עין ממש"?
5. מה הם הודאות, ומה הם הלוואות? כיצד דנים אותם בבבל?
6. כיצד יש סמכות לדייני בבל לדון נזקי שור בשור?
7. אלו דברים דנים בבבל, מכח שליחותיהו של דייני א"י, ואלו דברים אין דנים?
8. האם דנים בבבל גזילות וחבלות?
9. אלו נזקי שור בשור דנים בבבל, ואלו אין דנים?
10. האם גובים בבבל, ומדוע: א. נזקי שור תם? ב. נזקי שור מועד? ג. נזקי שור שהועד בא"י והביאוהו לבבל, ונגח? ד. נזקי שור שהועד בבבל בפני דיינים שבאו מא"י?
11. האם דנים בבבל בושת, ומדוע?
12. רבי אומר כויה נאמרה תחילה בן עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה – מה היא הנפק"מ?

דף פה.
13. מה התחדש ב"חבורה תחת חבורה" לפי שיטת רבי?
14. כיצד שמין צער במקום נזק?
15. איזה תשלומים משלם הקוטע לאדם את ידו הקטועה ומחוברת בגידים?
16. האם מכה ניתנה לאגד, ומה הנפק"מ משאלה זו?
18. מה היא המחלוקת בין ת"ק, ר' יהודה ורבנן בתראי, לפי רבה?
19. עלו בו צמחים שלא מחמת המכה – באיזה מקרה היה ס"ד לחייב את המזיק?
20. מה היא טענת הנחבל כנגד הצעת המזיק: א. אסייך אנא? ב. מייתינא אסיא דמגן במגן? ג. מייתינא לך אסיא רחיקא?
21. מה היא טענת החובל כנגד בקשת הנחבל הב לי לדידי ואנא מסינא נפשאי?
22. שלש הלכות למדנו מ"רפא ירפא" – מה הן?
23. באיזה אופן אנו מוצאים את כל אחד מד' התשלומים (צער, ריפוי, שבת, ובושת) ללא נזק?
24. לענין מה מצאנו שהחרש אין לו ערך, ולענין מה מצאנו שיש לו? כיצד מיישבים את הסתירה?
25. קטע את ידו, שיבר את רגלו, סימא את עינו, ולבסוף חירשו, ולא אמדוהו בין חבלה לחבלה – כיצד מחשבים תשלומי נזק ושבת? צער ובושת? ריפוי?
26. ב. מה הדין כאשר אמדוהו בין חבלה לחבלה?
27. חירשו – כמה הם דמי נזקו? האם משלם לו צער ריפוי שבת ובושת?
28. המכה את אביו – באיזה אופן חייב בתשלומים, באיזה אופן פטור, ומדוע?