רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק שמיני דפים פו-פח
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים פו-פח מסכת בבא קמא

דף פו.
1. המכה את אביו ולא עשה בו חבורה – באיזה אופן חייב בכל ה' התשלומים?
2. הכהו על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור – כיצד מחשבים את דמי נזקו ושבתו לפי אביי ולפי רבא?
3. הקוטע יד עבד עברי של חבירו: א. מה משלם לרב ומה משלם לעבד, לפי אביי ולפי רבא? ב. מה מפסיד הרב לפי שיטת אביי, ומה ההצדקה לכך?
4. פסק ראש אזנו של עבד עברי – למי הוא משלם?
5. פיחת אצל רבו ואצל עצמו לא פיחת – למי משלם?
6. מה דין המבייש את הסומא, ומה דין סומא שבייש, לפי משנתנו ולפי ר' יהודה?
7. מי הם התנאים הסוברים שהכל לפי המבייש והמתבייש? מי חולק, ומה הוא סובר?
8. מה דין המתכוון לבייש את זה ובייש את זה, ומניין?
9. מה דין המבייש את הקטן? מה דין המתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול?
10. מה דין המבייש את העבד?
11. המבייש את הערום – באיזה אופן חייב ובאיזה אופן פטור?

דף פח.
12. מה דין המבייש עבד כנעני, ומדוע?
13. "עבד אין לו אחוה" – באר לפי רש"י ולפי תוס'!
14. מפני מה זוממי עבד נהרגים?
15. מפני מה עבד וגר פסולים למלכות?
16. מניין שעבד פסול לעדות?
17. מדוע אין לומדים שעבד פסול לעדות מגז"ש לה לה מאשה?
18. האם יש חיוב צדקה לעבד?
19. הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו – מה דינו של הלוקח כאשר: א. מכרן האב? ב. מכרן הבן ומת האב בחיי הבן? ג. מכרן הבן ומת הבן בחיי האב?
20. מדוע לדעת ר' ירמיה בר אבא זכה רב שמואל בר אבא בנכסי אמו, ומדוע לדעת שמואל הוא לא זכה בנכסים?
21. מה הוא הקושי ההלכתי בדברי הסוברים "האחים שחלקו לקוחות הם"? מה היא תשובתו של ר' יוחנן לקושי זה? כיצד ישיבו עליו שאר האמוראים?
22. מה הוא ההבדל בין שיטת ר' יוחנן לבין שאר הסוברים "האחים שחלקו לקוחות הם"?
23. לשם מה הוצרכו לתקן תקנת אושא, לפי שיטת ר' יוחנן שקנין פירות כקנין הגוף דמי?