רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק שמיני דפים פט-צ
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים פט-צ מסכת בבא קמא

דף פט.
1. כי ליתא לתקנת אושא – מה דין מכירת האשה בנכסי מלוג ובנכסי צאן ברזל?
2. המוכרת כתובתה בטובת הנאה – מי מקבל את הכסף? האם הבעל מקבל פירות מכסף זה?
3. הגונב ולד בהמת מלוג – מי מקבל את הכפל? קנו בכסף קרקע – מי אוכל פירות?
4. האם הבעל מקבל: א. ולד ולד בהמת מלוג? ב. כפל שמשלם הגונב בהמת מלוג?
5. אשה שחבלה: א. האם צריכה למכור נכסי מלוג בטובת הנאה, ומדוע? ב. האם צריכה למכור כתובתה בטובת הנאה, ומדוע?
6. אשה שחבלה – מדוע אינה צריכה למכור כתובתה בטובת הנאה: א. לאחרים? ב.לנחבל? ג. לבעלה?
7. אשה שחבלה בבעלה – אימתי צריכה למכור כתובתה לבעלה בטובת הנאה?
8. מה היא כתובת בנין דכרין?
9. האם אשה מפסידה כתובת בנין דכרין כאשר מכרה כתובתה: א. לאחרים? ב. לבעלה?
10. האם עבדי מלוג יוצאים בשן ועין, ומדוע: א. לאיש? ב. לאשה?
11. האם עבדי צאן ברזל יוצאים בשן ועין, ומדוע: א. לאיש? ב. לאשה?

דף צ.
12. נחלקו תנאים האם עבדי מלוג יוצאים בשן ועין לאשה – הסבר את מחלוקתם באופנים השונים!
13. איזה הקדש מפקיע מידי שעבוד, ואיזה אינו מפקיע?
14. מה הטעם שהקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שעבוד?
15. היכן מצאנו שמכר מפקיע מידי שעבוד, ומדוע רבא לא שנה גם מכר?
16. היכן מצאנו שאלמוה רבנן לשעבודא דבעל, היכן לכו"ע לא אלמוה, והיכן יש בדבר מחלוקת?
17. המוכר עבדו לאחר ופסק עמו ע"מ שישמשנו ל' יום – מי ישנו בדין יום או יומיים, ומדוע?
18. באיזה אופן אמר ר' טרפון שאין עד נעשה דיין, ובאיזה אופן סבר ר' יהודה נשיאה שעד נעשה דיין?
19. סנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש – האם יכולים לדונו וכיצד, לפי ר' טרפון ולפי ר' עקיבא?
20. האם עד הרואה יכול להיעשות דיין?
21. מה הטעם שאין עד נעשה דיין?
22. האם עדים הקרובים לדיינים כשרים לעדות?
23. באבן או באגרוף – מה לומדים מאגרוף לפי שמעון התמני ולפי ר' עקיבא?