רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא נזיר מבחנים דפים סא-סז
ממוצע הציונים עד כה: 89%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת נזיר סא - סז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם שייך ירושה בעכו"ם? (סא. - סא:)
א. לא שייך ירושה אלא בישראל.
ב. גוי יורש מאביו מה"ת רק ממון אבל אינו יורש ממנו עבד שלו.
ג. גוי יורש מאביו בין ממון ובין עבדים.
ד. גוי יורש מאביו עבדים שלו אבל לא קרקעות.

2. האם שייך "מופלא סמוך לאיש" בגוים? (סב.)
א. רק מדרבנן.
ב. לא שייך.
ג. למ"ד מופלא הסמוך לאיש דאורייתא - שייך, למ"ד דרבנן - לא שייך.
ד. אפי' למ"ד מופלא הסמוך לאיש דרבנן, בגוים שייך מדאורייתא.

3. עבד שקיבל על עצמו נדר או נזירות - מה דינו? (סב:)
א. חייב לקיים את דברו.
ב. אינם חלים כלל.
ג. נדר או שבועה אינם חלים כלל, נזירות חייב לקיים אא"כ רבו מוחה בו.
ד. חייב לקיים את דברו אא"כ רבו מוחה בו.

4. טמא שירד לטבול מטומאתו ואח"כ מצא שם כזית מן המת האם יש לו דין טומאת התהום? (סג.)
א. רק בטובל מטומאת שרץ אבל בטובל מטומאת מת לא.
ב. אין לו דין טומאת התהום.
ג. יש לו דין טומאת התהום.
ד. רק בטובל מטומאת מת אבל בטובל מטומאת שרץ לא.

5. המוצא מת מוטל לרוחבה של דרך ואין שם מקום לעבור באיזה אופן טהור אפי' לתרומה? (סג:)
א. כשלא הכיר בו אדם מעולם דהוי טומאת התהום.
ב. כשהיה המת משובר או מפורק דאז טהור אפי' ברוכב.
ג. כשהמת היה בקבר.
ד. כשהיה המת משובר או מפורק ולא בתוך קבר והטהור הלך ברגליו.

6. באיזה סוג טומאה לא נאמר הכלל "ספק טומאה צפה טהור"? (סד.)
א. בטומאת שרץ ונבילה.
ב. בטומאת כזית מן המת שמטמא באהל והיסט הזב ומשכבו.
ג. בטומאת מת ואפי' עצם כשעורה.
ד. בטומאת אוכלין ומשקין.

7. טמא מת שהלך בשביעי שלו בקבר התהום ועשה פסחו האם יצא? (סד:)
א. לרב המנונא יצא ולרבא לא יצא.
ב. לכו"ע לא יצא.
ג. אם העריב שמשו יצא ואם עדיין לא העריב שמשו לא יצא.
ד. לכו"ע יצא ואפי' לא העריב שמשו דשימשא ממילא ערבא.

8. האם נטמא זב אם ראה מחמת אונסו? (סה:)
א. לא נטמא ולכן בודקין אותו.
ב. נטמא אפי' אם ראה מחמת אונסו.
ג. ראיה א' וב' לא נטמא וראיה ג' נטמא ולר' אליעזר רק בראיה ד' נטמא.
ד. ראיה א' וב' נטמא וראיה ג' לא נטמא.

שאלות על תוס'
9. מנלן דלא שייך טהרת מי חטאת וטבילה לגבי עכו"ם? (סא: ד"ה אמר)
א. דאיתקש טהרה לטומאה וכיון שאין בהם טומאה אין בהם טהרה.
ב. טבילה אין בהם מדכ' בני ישראל ואיתקיש מי חטאת לטבילה.
ג. הזאה אין בהם מדכ' "לעדת בני ישראל למשמרת" ואיתקיש טבילה להזאה.
ד. מדכ' "אדם אתם" אתם קרויים אדם ולא עכו"ם קרויים אדם.

10. מצא ג' קברות א' ידוע וב' בתחילה האם יש כאן שכונת קברות? (סה. ד"ה אחד)
א. אין לו, לרשב"ם הלכה למ"מ, ולר"י מדרק א' ידוע מוכח שאי"ז ביה"ק.
ב. יש לו שכונת קברות.
ג. אין לו, גזירה אטו היכא ששלשתן ידועין.
ד. אין לו, דילפינן מקרא ששכונת קברות היא רק היכא ששלשתן ידועין.