רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על מסכת סנהדרין (דפים מ-מב)

דף מ
1. כמה חקירות יש? מה היא המטרה בחקירות אלו?
2. עדים שהעידו על מעשה שארע בשלישי לחודש, האם שואלים אותם גם באיזה יום בשבוע ארע הדבר? מדוע?
3. "מזכים אתם אותו?" - א. מה תוכן השאלה, ב. מה הוא גידרא? (חקירה? בדיקה?), מדוע? מה היא הנפק"מ בין חקירות לבדיקות?
4. בג' מקומות אמרה התורה שיש לחקור את העדים: א. מה הם?, ב. מה החומרא המיוחדת לכל אחד מהם?
5. העידו שהמעשה ארע בשעה השלישית של היום, ובאו עדים אחרים ואמרו בשעה השלישית עמנו הייתם - האם אלו זוממים?]
6. עדים שמרו "אמש הרגו" או "עכשיו הרגו" - האם יש לחקור אותם ז' חקירות, לפי חכמים ולפי ר' יוסי? מדוע?
7. אימתי ידעינן מסברא שצריך התראה, ואימתי התראה היא מכח גזרת הכתוב בלבד?

דף מא
8. א. במה מסתבר יותר להצריך התראה - בעונש חמור או בעונש קל? ב. במה מסתבר יותר לומר "קים ליה מדרבה מיניה" - במיתה חמורה או במיתה קלה?
9. עדי נערה המאורסה שהוזמו, האם נהרגים: א. כשהתרו בה. ב. לא התרו בה, ולא ידעו שהיא אשת חבירה. ג. לא התרו בה וידעו שהיא חבירה (עיין ט: תוד"ה "עדי האב")
10. במקרים הנ"ל - אם העדים לא הוזמו, האם הנערה נהרגת?
11. עדים שהכחישו זה את זה בבדיקות - אימתי עדותן בטילה? ואימתי, ולפי מי, עדותן אינה בטילה?
12. האם יתכן שרבן יוחנן בן זכאי דן דיני נפשות (עיין גם לז: תוד"ה "מיום")? כיצד היה המעשה שבו בוא בדק בעוקצי תאנים?
13. כת של ג' עדים, ואחד מהם אמר "איני יודע" בחקירות - האם עדותן קיימת לפי ר"ש ולפי ר"ע, ומדוע? האם בדיקות הן דאורייתא?
14. מה דין האומר "איני יודע" בחקירות? מה הדין בבדיקות? מדוע?
15. הכחישו זה את זה לגבי היום בחודש, וכוונו לאותו יום בשבוע - אימתי אמרינן עדותן בטילה, ואימתי קיימת? מדוע?
16. היכן מצינו שע"י חקירה נוספת אפשר לברר שהעדים אינם מכחישים זה את זה, ומ"מ אין שואלים אותם? מדוע?

דף מב
17. מה נחשב ל"מילוי פגימת הלבנה"? כמה זמן יש מהמולד ועד לשיעור הזה?
18. מדוע אין מברכים "הטוב והמטיב" על חידוש לבנה?
19. למי הכוונה "פועלי אמת" או "פועל אמת" בברכת הלבנה? על שום מה נקראו כך?
20. מה הרמז במילים "תבואות" ו- "שור" בפסוק "ורב תבואות בכח שור"?
21. זה אומר קודם הנץ וזה אומר בתוך הנץ - מה הדין, ומה קמ"ל בדין זה?
22. תלמיד שלימד זכות והעלוהו - האם מורידים אותו: א. כשיש ממש בדבריו? ב. כשאין ממש בדבריו?
23. שתה יין - האם יכול לפסוק ב: א. דיני נפשות. ב. דיני ממונות. ג. איסור והיתר.
24. "נזדקן הדין" - א. האם אומרים זאת (בדיני נפשות ובדיני ממונות)? ב. מי הוא האומר? מדוע?