רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
נדרים דפים עט' - פח' גמ' ור"ן

דף עט'
1. מה הנפ"מ בין אסרה על עצמה קשוט הפנים לבין קשוט של מטה?
2. האם יכול להפר נדרים אלו: א. קונם פירות עולם עלי. ב. קונם פירות מדינה פלונית עלי (כשדרה במדינה זו וכשדרה במדינה אחרת) ג. קונם פירות חנווני זה עלי.
3. בעל שהפר נדרי אשתו: א. האם הנדר מופר גם לאחר שיגרשנה? ב. האם הנדר מופר רק לגבי עצמו או גם לגבי אחרים?
4. א. "קונם פירות עולם עלי אם ארחץ" – באיזה לשון נאסרת בפירות מיד, ובאיזה לשון אינה נאסרת אלא לאחר שתרחץ? ב. קונם פירות עולם עלי אם ארחץ - מדוע מותר לה לאכול פירות ואין חוששים שמא תרחץ ויתברר שהנדר חל?

דף פ'
5. לפי הסבר הגמ' "קונם הנאת רחיצה עלי אם ארחץ" - מדוע התנא לא שנה באופן פשוט "קונם רחיצה עלי"?
6. "נטולה אני מן היהודים אם משמשתך": א. מדוע ר' נתן אמר "לא יפר"? ב. מה סברת חכמים שאמרו "יפר"? מתי הם מודים לר' נתן? ג. לפי"ז - כיצר נסביר את קושיית הגמ' "למה לה הפרה, לא תרחץ ולא ליתסרן פירות עולם עלה" לפי חכמים? ד. לפי החילוק הזה - מה יאמרו חכמים ב"הריני נזירה לכשאתגרש"?
7. "הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ היום" - א. מה סברת חכמים שאמרו "יפר"? ב. מה סברת ר' יוסי? מה דעתו על איסור רחיצה לךעולם? הוכח! ג. מדוע ר' יוסי לא אמר "תנאי זה אין בו משום ענוי נפש"? ד. לסיכום: האם יש משום עינוי נפש, או משום דברים שבינו לבינה, באיסור רחיצה לעולם, ובאיסור ליום אחד, לפי ר' יוסי?
8. הסבר את נדרי עינוי נפש שבמשנה (1. אם ארחץ 2. אם לא ארחץ) לפי מסקנת הגמ'!
9. האם איסור רחיצה נחשב עינוי נפש, לפי חכמים?

דף פא'
10. מדוע ר' יוסי סובר שכביסה חשובה יותר מרחיצת הגוף?
11. מפני מה אין מצויים ת"ח לצאת ת"ח מבניהם? (5 תשובות)
12. מדוע לא פירשו "על עזבם את תורתי" כפשוטו?
13. מה החומרא הגדולה בכך שלא בירכו בתורה תחילה?
14. להלכה - האם רחיצה וקשוט נחשבים נדרי עינוי נפש?
15. האם הבעל יכול להפר או צריך להפר, ומדוע: א. קונם שאינו עושה לפי אביך ולפי אחיך? ב. קונם שלא אתן תבן לפני בהמתך? ג. קונם שלא אכחול ושלא אפקוס? ד. קונם שלא אציע מיטתך?
16. הכניסה לו ד' שפחות - האם צריכה: לתת תבן לבהמתו? להציע מטתו?
17. "לא יחל דברו" נדרש בסוגיין לשלש הלכות - מה הן?
18. האם יחיד מומחה יכול להתיר: א. נדרי עצמו? ב. נדרי אשתו שבינו לבינה. ג. נדרי אשתו שבינה לבין אחרים. ד. לבן עירו שאמר קונם הנאתי על בני עירי. ה. לבן עירו שאמר קונם הנאת בני עירי עלי.

דף פב'
19. מנין ש"כוליה פירקין ר' יוסי"?
20. האם תשמיש המיטה נחשב לנדרי עינוי נפש, או דברים שבינו לבינה, לפי ר' יוסי ולפי חכמים?
21. "הנאת פלוני עלי" - מה דינו לפי ר' יוסי ולפי חכמים? כמי פסק שמואל?
22. מה דין הנדרים הבאים, לפי רב יוסף ולפי מסקנת הגמרא: א. "פירות מדינה זו עלי"? ב. "פירות חנוני זה עלי"? ג. "פירות עולם עלי"?
23. ד. כל הנ"ל, כשאמרה "אם אתה תביאם"?
24. "פירות עולם עלי" יכול להפר לפי רב יוסף, אם אמרה "אם אתה תביאם" - והרי יש לה תקנה ע"י שאדם אחר יביאם!
25. מה היא ההוכחה שהמשנה “פירות מדינה זו עלי” אינה עוסקת דוקא בפירות שהבעל מביא לה?
26. נדרה "שתי ככרות אלו עלי", באחת מהן יש משום עינוי נפש ובאחת אין עינוי- מה הדין כאשר: א. הפר את נדרה בסתמא? ב. הפר בפירוש את שני חלקי הנדר?
27. מה נקודת המחלוקת בין שמואל ור' יוחנן?
28. האם בדברים שבינו לבינה יכול להפר את הנדר באופן חלקי? מדוע?

דף פג'
29. האשה שנדרה בנזיר והפר לה בעלה, ואכלה זג וחרצן שאין בהם עינוי נפש - מה דינה לפי ר' יוחנן הסובר מפר לשאין מתענה? נמק!
30. האשה שנדרה בנזיר ומנתה 15 ימי נזירות, ואח"כ היפר לה בעלה – האם מביאה קרבן על מה שמנתה?
31. א. אלו קרבנות מביא נזיר טמא ביום טהרתו? ב. אלו קרבנות מביא נזיר טהור ביום השלמת נזירותו?
32. נזירה שנטמאת והפר לה בעלה – איזה קרבן מביאה, ומדוע?
33. נזירה שהיפר לה בעלה - האם ההפרה מועילה לענין טומאת מת (שאין בה עינוי נפש), לפי ר' יוחנן הסובר מפר לשאין מתענה? נמק!
34. מדוע הגמרא לא נימקה את התשובה לשאלה הקודמת בכך שאין נזירות לחצאין?
35. מי שנדרה שלא תלך לבית האבל - האם בעלה יכול להפר לה?
36. לקט שכחה ופאה - האם יש בהם טובת הנאה לבעלים? מנין?
37. "קונם שאני נהנית לבריות" - האם יכול להפר?
38. מדוע "פירות חנוני זה עלי" אסורים אפי' אם הבעל יביאם לה, ואילו "קונם שאני נהנית לבריות" מותרים אם הבעל יביאם לה מהבריות?
39. אשה שיכולה להנות מבעלה - האם מותר לה לקחת לקט שכחה ופאה?
40. "פירות חנוני זה עלי" - מה ההבדל בין ימות החמה לימות הגשמים?
41. אשה שאסורה להנות מבעלה ("קונם שאני נהנית לבריות" ובכללם בעלה) ומותרת בלקט שכחה ופאה - האם יכול להפר?

דף פד'
42. הנודר מיורדי הים לאחר ל' יום - מה דינו של אדם: א. שבשעת הנדר היה יורד ים ובתוך ל' יום נעשה מיושבי יבשה? ב. שבשעת הנדר היה יושב יבשה ובתוך ל' יום נעשה מיורדי הים?
43. "קונם שאני נהנית לבריות" - א. מה דינו של הבעל? ב. מה דינו לאחר שנתגרשה?
44. המודר הנאה מאנשי העיר - מה דינו של אדם שבא ממקום אחר ונשתהה שם?
45. נטולה אני מןהיהודים - מדוע אמרינן שבעלה בכלל, אפי' למ"ד בעל לאו בכלל בריות?
46. נטולה אני מן היהודים - מה צריך להיות הדין, לפי הקושיא, אליבא דמ"ד בעל לאו בכלל בריות? מנין?
47. האוכל פירות שהפרישו עליהם תרומה גדולה ומעשר ראשון , אך לא מעשר עני - מה דינו?
48. מהי סברת מ"ד ספקו (של מעשר עני) אינו טובל? מנין שלפי שיטתו טובת הנאה אינה לבעלים?
49. מהו מקורו של מ"ד ספיקו טובל? מנין לו שטובת הנאה לבעלים?
50. האם יש צורך להפריש מעשר עני מן הדמאי? נמק את שיטות ר”א וחכמים לפי רב יוסף ולפי אביי!
51. "קונם שאני נהנית לבריות" - אימתי יכולה להנות ממעשר עני?

דף פה'
52. הגונב טבלו של חברו ואכלו - מהן סברותיהן של רבי ושל רבי יוסי בר' יהודה?
53. "טובת הנאה אינה ממון" - האם פירוש הדבר הוא שאין לה ערך כספי, או פירוש אחר? מהו?
54. "כהנים ולווים נהנים לי - יטלו בעל כרחו" - מהן שתי האפשרויות להסביר הלכה זו?
55. האוסר הנאת פירות על עצמו - האם אחרים יכולים לקחתם? מדוע?
56. הנ"ל - אם נשאל על נדרו, למי שייכים הפירות?
57. המקדש אשה ע"מ שאין עליה נדרים, ונמצאו עליה נדרים האם יכולה לינשא לאחר?
58. המקדש אישה ע"מ שאין עליו נדרים, ונמצאו עליו נדרים - האם יכולה להינשא לאחר?
59. קונם שאני עושה על פיך - האם הבעל צריך להפר? מדוע?
60. הנ"ל - האם הבעל יכול להפר? מדוע?
61. אשה שמעשה ידיה עודפים על מה שפסקו לה חכמים - למי שייכת העדפה זו?
62. "המקדיש מעשה ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת" מהם שני הפירושים להלכה זו?
63. האם אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם?
64. למ"ד אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם - האם אדם אוסר על עצמו בנדר דשלבל"ע?

דף פו'
65. במה כוחה של אשה להקדיש מעשה ידיה עדיף מה אומר לחברו "שדה זו שמכרתי לך, לכשאקחנה ממך תקדוש"?
66. במה כוחה של אישה להקדיש מעשה ידיה גרוע מהאומר לחברו "שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תקדוש"?
67. במה כוחה של אשה להקדיש מעשה ידיה גרוע: א. מהאומר לחברו שדה זו שמשכנתי לך, לכשאפדנה ממך תקדוש. ב. מהאומר לחברו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תקדוש.
68. א. מדוע לא נאמר שאשה יכולה לאסור מעשה ידיה, כי בידה לומר איני ניזונת ואיני עושה? ב. אשה שאמרה "איני ניזונית ואיני עושה" - מאיזה מלאכות נפטרה ובאיזה מלאכות היא חייבת?
69. איזה הקדש מפקיע מידי שעבוד?

דף פח'
70. האם יש לבעל זכות ב: א. מזונות הקצובים לאשתו וצמצמה והותירה מהם. ב. מזונות שנתן אחר לאשתו. ג. מעות שנתן אחר לאשתו שיהיו מצויים לה להוציאן כחפצה.
71. האם מועילים הלשונות הבאים, שלא יקנה הבעל את המעות: א. ע"מ שאין לבעלך רשות בהם. ב. אין לבעלך רשות בהם אלא מה שאת נותנת לפיך. ג. אין לבעלך רשות בהם אלא מה שאת מתכסה.
72. "כיצד משתתפים במבוי... ומזכה להם ע"י אשתו" - מה הסבר המשנה לפי רבא ולפי רב אשי?
73. הסבר את שיטותיהם של רב ושמואל לפי הרמב"ם ולפי שאר הראשונים!
74. כיצד פסקו להלכה במחלוקת רב ושמואל?