רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סוטה מבחנים דפים י-כג
ממוצע הציונים עד כה: 63%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת סוטה י - כג

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מפני מה נענש אסא? (י.)
א. מפני שנתגאה בשערו.
ב. מפני שעשה אגרייא בתלמידי חכמים.
ג. מפני שהוציא חתן מחדרו וכלה מחופתה.
ד. מפני שביטל את ישראל מלעלות לרגל.

2. על מי דרשו חז"ל מ"ש "למנצח על יונת אלם"? (י:)
א. על היונה ששלח נח מהתיבה.
ב. על כנסת ישראל שנמשלה ליונה.
ג. על דינה בת יעקב.
ד. על תמר לפני שיהודה הודה.

3. למה נקראו זרע יתרו "תרעתים"? (יא.)
א. ששמעו תרועה בהר סיני א"נ ע"ש שהיו יושבים בשערי ירושלים.
ב. ע"ש מקומם שגרו בעיר "תרעת".
ג. ע"ש יתרו שפתח שער לגרים.
ד. ע"ש שישבו בבית המקדש שנקרא "שער השמים".

4. מי היה "אשחור אבי תקוע"? (יב.)
א. עתניאל בן קנז.
ב. יפונה אבי כלב.
ג. כלב בן יפונה.
ד. מרים.

5. באיזה יום הושלך משה בתיבה אל הים? (יב:)
א. י"ג ניסן.
ב. לחד מ"ד כ"א ניסן ולחד מ"ד ו' סיון.
ג. כ"א אייר.
ד. ז' אדר.

6. כמה כתרים נתלו בארונו של יעקב? (יג.)
א. כ"ג.
ב. ל"א.
ג. י"ב.
ד. ל"ו.

7. על מה אמרו חז"ל "אותה שבת של דיו זוגי היתה"? (יג:)
א. על שבת שמת בה משה שניטלה רשות ממשה וניתנה ליהושע.
ב. על השבת שמת בה דוד המלך.
ג. על השבת שבה נתנה התורה לישראל.
ד. על שבת בראשית.

8. באיזה חלק של המזבח עושים הגשת המנחה? (יד:)
א. בקרן דרומית מזרחית.
ב. בקרן מערבית דרומית, ולר' אליעזר בצד הדרומי של הקרן.
ג. בצד מערבי של קרן דרומית מערבית.
ד. בקרן צפונית מערבית.

9. האם מביאין נסכים לקרבן חטאת? (טו.)
א. לחטאת חלב אין מביאין, לחטאת מצורע ונזיר מביאין.
ב. לחטאת חלב ונזיר אין מביאין, לחטאת מצורע מביאין.
ג. לחטאת מצורע אין מביאין, לחטאת חלב ונזיר מביאין.
ד. לחטאת נזיר אין מביאין, לחטאת חלב ומצורע מביאין.

10. באלו מקומות ס"ל לר' ישמעאל הלכה עוקבת המקרא? (טז. ברש"י ד"ה והלכה)
א. באפר לגבי סוטה, בתער לגבי נזיר, ובכלי חרס לגבי מצורע.
ב. ב לגבי גילוח של מצורע, תער לגבי נזיר, ולגבי נוב וגבעון בסוטה.
ג. באפר לגבי סוטה, לגבי גילוח של מצורע, ולגבי תער של נזיר.
ד. לגבי עפר בכיסוי הדם, תער לגבי נזיר, ספר לגבי גט וי"א מרצע בע"ע.

11. האם ניתן להשתמש בחומר אחר כשאין לו עפר לצורך השקאת הסוטה - למסקנא? (טז:)
א. רק בעפר כשר.
ב. ניתן להשתמש גם באפר או ברקבובית ירק.
ג. באפר פסול וברקבובית ירק כשר.
ד. לבית שמאי אפר פסול ולבית הלל גם באפר כשר.

12. "וכתב את האלות האלה" - היכי דרש ר' יוסי ה"י ד-"האלה"? (יז. ברש"י ד"ה כולהו)
א. למיעוטא צוואות וקבלות.
ב. למיעוטא קללות שבמשנה תורה.
ג. מרבינן צוואות וקבלות מ"את" וה"י ד"האלה" לא דריש דאורחיה היא.
ד. לרבות צוואות וקבלות.

13. האם אפשר להתנות בשעת השקאת הסוטה גם על נישואין הראשונים - למסקנא? (יח:)
א. אי אפשר.
ב. אפשר להתנות.
ג. לר' מאיר יכול להתנות ולר' יהודה אינו יכול.
ד. אפשר להתנות גם על זנות שלפני הנישואין האלה גם כשהיתה פנויה.

14. באיזה אופן ס"ל לר' יהודה שאשה שותה ושונה? (יט.)
א. רק בשני אנשים ושני בועלים.
ב. באיש אחד ושני בועלים.
ג. בין באיש אחד ושני בועלים ובין בשני אנשים ובועל אחד.
ד. בשני אנשים ובועל אחד או בשני אנשים ושני בועלים.

15. נמחקה המגילה קודם הקטרה האם משקין אותה בעל כרחה? (יט: רש"י ד"ה ורבי)
א. אין משקין בעל כרחה.
ב. משקין אותה בעל כרחה.
ג. לר' עקיבא משקין ולר' שמעון לא משקין.
ד. לר' עקיבא לא משקין ולר' שמעון משקין.

16. אצל מי למד ר' מאיר? (כ.)
א. ר' עקיבא.
ב. ר' ישמעאל.
ג. תחילה אצל ר' עקיבא ואח"כ הלך לר' ישמעאל ולבסוף חזר לר' עקיבא.
ד. תחילה אצל ר' ישמעאל ואח"כ הלך אצל ר' עקיבא.

17. האם פחד גורם לראיית דמים או לסילוק דמים? (כ:)
א. פחד פתאום גורם לראות דם, פחד תמידי ומתמשך לסילוק דמים.
ב. פחד פתאום גורם לסילוק דמים, פחד תמידי ומתמשך לראות דם.
ג. לסילוק דם.
ד. לראות דם.

18. איזה הגנה והצלה יש לו לאדם ע"י קיום מצות - למסקנא? (כא.)
א. מצוה מגינה בין בעידנא דעסיק בה ובין בדלא עסיק ביה ואינו מצילה כלל.
ב. מצוה מגינה רק בדעסיק ביה ומצילה אפי' בעידנא דלא עסיק ביה.
ג. מצוה אינה מגינה כלל ומצילה אפי' בעידנא דלא עסיק ביה.
ד. מצוה מגינה ומצילה רק בעידנא דעסיק ביה.

19. "קטן שלא כלו חדשיו" הרי זה מבלי עולם - מה הכוונה? (כב.)
א. שתינוק הנולד בפחות מתשעה חדשים דינו כנפל שאינו בר קיימא.
ב. אלו המורים הלכה מתוך משנתם שלא שמשו רבם כל צרכם.
ג. זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה א"נ תלמיד המבעט ברבותיו.
ד. זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה שנא' ועצומים כל הרוגיה.

20. אשת כהן שהקריבה מנחה - מה דינה? (כג.)
א. כליל תהיה ע"ג המזבח.
ב. נאכלת.
ג. הקומץ קרב לעצמו והשיריים קרבין בפני עצמן.
ד. הקומץ קרב לעצמו והשיריים קרבין לשם עצים, א"נ השיריים מתפזרים על בית הדשן.

שאלות על תוס'
21. האם נחשבים השם "שמשון" והשם "שלו-ם" מהשמות שאינם נמחקים? (י. ד"ה אלא)
א. שתי השמות מותר למחוק.
ב. נם נמחקים.
ג. שלו-ם אינו נמחק שמשון נמחק.
ד. שלו-ם נמחק שמשון אינו נמחק.

22. למה הלך משה לסרח לשאול על קבורת יוסף ולא ליאיר או למכיר בני מנשה? (יג. ד"ה סרח)
א. כי רק היא נשארה בחיים מדורו של יוסף.
ב. כי רק לסרח נמסר סוד הגאולה להבחין במושיען של ישראל.
ג. כי יאיר ומכיר כבר מתו.
ד. כי סרח היתה זאת שבישרה ליעקב שעוד יוסף חי.

23. מים שהודחו בהן ידים האם נפסלו משום שנעשו בהם מלאכה? (טו: ד"ה מה)
א. הדחת ידים לא נחשבת כמלאכה.
ב. נפסלו.
ג. אם יצק מים מהכלי לא נפסלו אבל אם הטביל ידיו תוך הכלי נפסלו.
ד. במצורע נפסלו כיון שצריך מים חיים, ולסוטה לא נפסלו.

24. האם מותר לכתוב מגילת סוטה על עור בהמה טמאה? (יז: ד"ה לא)
א. מותר לכו"ע דלא בעינן כאן "מן המותר בפיך".
ב. אסור לכו"ע דבעינן "מן המותר בפיך" ועור בהמה טמאה אסור באכילה.
ג. לר' אלעזר ב"ש אסור כיון דמעלין בקודש ואין מורידין ולר"ש מותר.
ד. לר' אלעזר ב"ש אסור שמא לא תשתה ויגנז השם על עור בהמה טמאה ול"ש מותר.

25. במה השתמשו בסוטה לפתיחת פיה כדי להשקותה - בכלבוס או בצבת? (יט: ד"ה ורבי)
א. בכלבוס.
ב. בצבת.
ג. לר' יהודה בכלבוס ולרבנן בצבת.
ד. תחילה פתחו בצבת ואח"כ הכניסו כלבוס כדי שלא תקפוץ פיה.