רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק עשרים וארבעה
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמ' ורש"י על מסכת שבת, דף קנ"ג

דף קנג
1. מי שהחשיך לו בדרך:
א. מדוע חכמים התירו לו לתת כיסו לנכרי?
ב. האם חכמים התירו זאת גם במציאה?
2. מי שהחשיך לו בדרך – דרג את האפשרויות העומדות בפניו לפי סדר עדיפותן:
א. חרש ב. שוטה ג. קטן ד. נכרי ה. חמור!
3. הנ"ל – איזו אפשרות נוספת יש לו להעביר את כיסו, מלבד אלו שפורטו בשאלה 2? מדוע חכמים לא רצו לגלותה?
4. מה הוא המקור לאיסור מחמר?
5. היכן מצאנו מחלל שבת בדברים שאין חייבים על זדונם סקילה ואין חייבים חטאת על שגגתם?
9. נכרי שעשה מלאכה בשבת בשביל ישראל – אימתי אמרינן שאסור "בכדי שיעשו", ואימתי אסורים לעולם?