רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
שאלות על כל ספר דברי הימים א'

שאלות כלליות
1. על מי נאמר "לפנים ה' עמו"
2. 10 דורות מנח ועד אברהם מנה אותם:
3. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. .. היכן מופיעה פרשה זו בתורה?
4. מדוע לפי דוד לא בנה הוא את בית המקדש?
5. מי קבר והיכן קברו את שאול ובניו?
6. כמה בנים היו לשמואל ומה שמם?
7. מי היו - נגה - אלפלט - בעלידע?
8. כמה דורות משלמה ועד מנשה?
9. מפני מה מקדים את שמעון - ליחסו אחרי יהודה (רש"י)?
10. איזה שבטים לא נזכרו בניהם?
11. אלו שבטים מיוחסים בהרחבה בדבה"י א' ומה הסיבה?
12. מה שמות אחי גלית מי הייתה אימם?
13. מהם עשרה דורות מנח ועד אברהם?
14. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ - לאחד המלכים לא נכתב שם עירו, מיהו?
15. מי הייתה עגלה?
16. דוד נסך מים לה' איזה מים היו ומפני מה?
17. כמה בנים היו לשאול ומה שמותם?
18. בכורה ומלכות נטלו מראובן מי זכה בהם?
19. איך התחלקה העיר חברון?
20. לכבוד מה נאמר המזמור " הודו לה' קראו בשמו"?
21. מי קבר את שאול ובניו והיכן קברום?
22. ביחוס אילו שבטים עוסק בעיקר ספר דבה"י?
23. לכבוד איזה מאורע העלו 70 בקר 100 אילים 200 כבשים לעולה?
24. בימי איזה מלך קדשו את בית ה' ובאיזה חדש, ומתי עשו פסח באותה שנה
25. מה תפקיד יואב בן צרויה, יהושפט בן אחילוד, צדוק בן אחיטוב ושושא במלכות דוד?

פרקים א-ז
26. מה עשה שלמה בגבעון?
27. מפני מה מאדם עד נח לא הזכיר שאר תולדות (מצודות)
28. לאחות דוד ולאחת מנשותיו היה אותו שם.מהו?
29. כיצד מכונה עכן בן כרמי ומדוע?
30. ודויד השביעי- מפני מה לא זכר השמיני הוא אליהו (מצודות)
31. מפני מה קרא דוד לבני מאביגיל דניאל - וכלאב (רש"י)?
32. על איזה שבט נאמר "וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים"?
33. באיזו מלחמה נזכר "כי מהאלהים המלחמה"?
34. מפני מה לא שימש עזרא הסופר בכהונה גדולה (רש"י)?
35. "ובימי שאול עסו מילחמה עם ההגראים"… מי הם? ( רש"י)
36. הבכורה בתנ"ך משמעותה כהונה מלכות וקבלה פי שנים, הסבר כיצד חולקה הבכורה לפי פר' ה פס' א' ב'?
37. מאיזו משפחה היה צדוק בן אחיטוב? אלעזר או איתמר?
38. למי נתנה חברון?
39. מפני מה קורא לבן יששכר ישוב ובחומש נקרא יוב (רש"י)?

פרקים ט-י"ד
40. ציין מידה מיוחדת שהיתה ללוים השוערים
41. וימת שאול… ולא דרש בה'. וימיתוהו - האם באמת לא דרש בה'? - ראה שמואל.
42. היכן ניסך דוד את המים מבור בית לחם (מצודות)
43. מי אמר למי: " שלום, שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלקיך"?
44. למה נקרא המקום "בעל פרצים" בשמו זה?

פרקים ט"ז-כ
45. הודו לה' קראו בשמו. לכבוד מה נאמר, והיכן מופיע שוב?
46. ויהי בלילה ההוא. מפני מה זירז ה' את נתן ? - 2 פירושים. (רש"י)
47. מדוע לפי הקב"ה דוד לא יכול לבנות לו בית?
48. מה כוונת דוד באומרו בבית ארזים (מצודות)
49. והיה כי מלאו ימיך.. מה מבטיח ה' לדוד? (רש"י)
50. ובניהו … על הכרתי ועל הפלתי. מה פתרונו? (ש"י)
51. איזו תקרית "דיפלומטית" קשה ארעה בימי דוד?
52. בני הרפה מה שמם ומי הרג אותם? (ראה שמואל ב כא)

פרקים כ"א-כ"ט
53. ויעמוד שטן…ויסת (מצודות)
54. גד חוזה דוד (מצודות)
55. מפני מה אמר דוד שלמה בני נער ורך? (רש"י)
56. ויאמר דוד.. זה בית ה' וזה מזבח לעולה… היכן היה קודם? (רש"י)
57. כמה לויים מבן שלשים שנה ומעלה נמנו בסוף ימי דוד?
58. באלו תפקידים שמשו הלויים?
59. ואחימלך מן בני איתמר - מי היה אביו (רש"י)
60. איזה חלק במקדש כן בנה דוד? - ענה במלה אחת.
61. דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם (רש"י)
62. מי אמר למי: "חזק ואמץ ועשה אל-תירא ואל תחת כי ה' אלוקים אלוקי עמך…"?
63. קטעים מתוך תפלת שחרית בדבה"י א.