רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח שאלות חזרה הלכות קמחא דפסחא ובדיקת חמץ
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים תכט-תלה

סי' תכ"ט:
1. האם מותר ליחיד להתענות בחודש ניסן?
2. המתענה תענית חלום בחודש ניסן, האם צריך למיתב תעניתא לתעניתיה?
3. האם ת"ח הפטור ממס צריך ליתן מעות ל"קמחא דפסחא"?
4. מי נחשב תושב העיר לענין "קמחא דפסחא"?

סי' תל"א:
5. כשהתחיל ללמוד מבעוד יום, האם צריך להפסיק?
6. הרגיל להתפלל ערבית לעולם ביחיד, האם יבדוק , או יתפלל קודם?
7. שיעור הלכה קבוע אחר ערבית, האם מותר לפני בדיקת חמץ?

סי' תל"ב:
8. האם אפשר לסמוך בבדיקה על עבדים נשים או קטנים?
9. האם צריך להניח פתיתי חמץ כדי שלא תהיה ברכה לבטלה?

סי' תל"ג:
10. האם מברכים על בדיקת חמץ שבבית הכנסת? האם צריך לבטל אחר הבדיקה?
11. האם כיסי הבגדים צריכים בדיקה, או רק ניעור בשעת הביעור?

סי' תל"ד:
12. מה ההבדל בנוסח בין ביטול היום לביטול הלילה?
13. אם אין איש בביתו יבטל במקום שהוא ואם אינו עושה כן טוב שתבטל אשתו. לכאורה, מנא ידעה האשה שאין הבעל מבטל במקומו?

סי' תל"ה:
14. מי שלא בדק בליל י"ד, האם יכול לבדוק ביו"ט?
15. אם לא בדק קודם החג ובודק בתוך הפסח, האם צריך לברך?