רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח שאלות חזרה הלכות אפיקומן וכוסות שלישית ורביעית
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים תעז-תפח

סימן תע"ז:
1. מדוע לכתחילה צריך שני זיתי מצה לאפיקומן?

סימן תע"ח:
2. מהם שני הטעמים שאסור לשתות אחרי כוס שלישי?

סימן תע"ט:
3. מדוע אומרים הלל מיושב בליל פסח?

סימן תפ"א:
4. מהם שלשת הטעמים שאין לשתות יין אחר ארבע כוסות אלא רק מים?
5. מה יעשה מי שתאב לשתות כוס נוסף?

סימן תפ"ב:
6. מה יעשה מי שיש לו כזית מצה שמורה והשאר לא שמורה?
7. מה יעשה מי שיש לו שני כזית מצה שמורה והשאר לא שמורה?
8. מה יעשה מי שיש לו רק כזית מצה?

סימן תפ"ג:
9. מה יעשה מי שיש לו רק שני כוסות?

סימן תפ"ד:
10. אדם שלא יודע לברך בהמ"ז, איך מותר לקרוא עמו מלה במלה, הרי לא נהנית עמו?

סימן תפ"ה:
11. אם אמר: "שבועה שלא אוכל מרור של מצוה", מה דינו ומדוע?

סימן תפ"ז:
12. מדוע אין אומרים ברכת מעין שבע בליל פסח כשחל בשבת?

סימן תפ"ח:
13. איך בהלל מותר לעשרה לקרוא כאחד, הרי: "תרי קלי לא משתמעי"?
14. מה מפטירין ביום א' של פסח?
15. האם הציבור מזכירים: "משיב הרוח ומוריד הגשם", בתפילת הלחש של מוסף ביום א' של פסח?