רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח שאלות חזרה הלכות בדיקת חמץ, ליל הסדר וסדר תפילות הפסח
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים תכט-תלה, תסח-תצג
1. מהם שני הטעמים שהצריכו חכמים בדיקה, למרות שמהתורה בביטול בעלמא סגי?
2. אם שכח לברך בשעת הבדיקה, האם יכול לברך מחר בשעת שריפה?
3. מה הסיבות שאסור להדליק בנר של: 1. אבוקה 2. שמן 3. חלב ושומן, ואם בדק באחד מהם, האם בדיעבד חלה הבדיקה?
4. איך שליח יכול להפקיר חמץ? הרי: "האומר לחבירו לך והפקר נכסי אין בכך כלום עד שיפקירם הוא בעצמו".
5. מה יעשה בכור שאם יתענה לא יוכל לקיים מצוות ליל הסדר כתיקונם?
6. עוגה העשויה מקמח מצה, האם מותר לאכול בערב פסח?
7. מהן שתי הסיבות שאי אפשר בליל פסח, להוסיף מחול על הקודש ולקדש מבעוד יום?
8. תלמיד בפני רבו אבל אוכל על שולחן בפני עצמו, האם צריך הסיבה?
9. מדוע צריך 3 מצות בליל פסח?
10. יש מברכים על כוס וכוס ויש מברכים רק על כוס ראשון וכוס שלישי , הסבר טעמי הדעות?
11. מדוע אי אפשר לצאת בכריכת המצה והמרור, ידי חובת אכילת מצה ואכילת מרור?
12. איך לפי השו"ע, אם אוכל מצה בלא כוונה יוצא ידי חובתו, הרי מצוות צריכות כוונה?
13. מהי ההגדרה של מתנמנם?
14. מדוע נהגו שבעל הבית מברך בהמ"ז בליל פסח?
15. איך אדם יכול להוציא ידי חובה אנשים בברכת המוציא, אכילת מצה ומרור בליל הסדר, הרי הוא לא נהנה עמהם?
16. מדוע אין שליח ציבור מקדש בבית הכנסת בליל פסח?
17. אם לא אמר יעלה ויבוא בחוה"מ בבהמ"ז, האם מחזירין אותו ומדוע?
18. מדוע אין אומרים הלל שלם, בחוה"מ וביו"ט אחרון של פסח?
19. מדוע נוהגים להתענות שני, חמישי ושני, אחר פסח ואחר סוכות, ומדוע אחרי עצרת לא?
20. מהם שני הטעמים לכך שנהגו שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת, משקיעת החמה ואילך?