רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
שאלות על ספר דברי הימים ב'

שאלות כלליות
1. כמה שנים היה אסא חולה ברגליו.
2. מלך יהודה ומלך ישראל יצאו יחד להלחם, מי הם ומה קרבתם?
3. מי היו עזריהו בן יהוחנן, ברכיהו בן משלמות, יחזקיהו בן שלם ועמשא בן חדלי?
4. בתקופת איזה מלך יהודה מלכו בגויים א. תגלת פלנאסר. ב.סנחריב ג. נכו.
5. אלו עמים באו להלחם עם יהושפט ומה משותף להם?
6. מה המיוחד במושב עבדיו של ? ומעמד משרתיו ומלבושיהם? (רש"י)
7. מה ציווה מלך ארם את חייליו, ואת שרי הרכב אשר לו?
8. בן כמה היה שלמה כשהתחיל לבנות את בית המקדש?
9. מה עשה אביה ומה עשה ירבעם במלחמה ביניהם ומה תוצאות המלחמה?
10. כמה סבלים, חצבים וכמה מנצחים עליהם היו בבנין הבית?
11. איך הקים ה' דברו אשר דבר ביד אחיה השילוני אל ירבעם בן נבט?
12. האם הקב"ה קבל את תפלת שלמה בלא תנאי או שיש תנאי?
13. על איזה מלך נאמר: כי הכין דרכיו לפני ה' אלוקיו "
14. מל' ב' פר' ג' מה חסר בדברי ה' לשלמה בדבה"י ?
15. מה קרה בפס דמים ?
16. האם צריך לגרש גויים המתפללים ליד הכותל או לתת להם להתפלל לפי תפילת שלמה המלך?
17. איזה מלך מלך בן שבע שנים בלבד?
18. איזה נביא שנא אחאב?
19. עוזיהו , יותם, אחז, יחזקיהו, מנשה. מי עשה הישר בעיני ה' ומי ההפך?
20. כמה אנשים עסקו בבניןבית המקדש,ואיך התחלקו?
21. מפי אלוקים
22. בתקופת איזה מלך נמצא ספר תורת משה ומי מצאו
23. מי היתה אמו של המלך אביה בן רחבעם.
24. איך נמנעה המלחמה בין שישק מלך מצרים ורחבעם.
25. מי היה הנביא בימי רחבעם?
26. תאר את ה"ים של שלמה".
27. אלו שלושה כלים עשה שלמה עשרה מכל אחד?
28. מי כיהן בבית שבנה שלמה. ומי הכהן שהלך לגלות בימי נבוכדנצר?
29. ןמנצחים לכל עושי מלאכה
30. בתקופת איזה מלך התנבאה חולדה הנביאה
31. משל חליפת דברים בין שני עצים איזה עצים?
32. מי מצא ספר תורה ובימי איזה מלך, ומי היה הסופר?
33. כמה שנים חי מנשה בן חזקיהו
34. על איזה מלך נאמר שמלך שלשה חדשים ועשרה ימים?
35. על איזה מלך נאמר שהתאבלו עליו - ומי הנביא שהספיד?
36. בתקופת איזה מלך נעשה פסח שלא נעשה כמוהו מימי שמואל?
37. מה בקש שלמה מה' ומה נתן לו ה', מה השינוי מהכתוב במלכים?
38. באיזה הקשר הוזכר " חדר המיטות " "רוח שקר"?
39. שני אנשים נרגמו באבנים ומתו מיהם?:
40. מי אמר למי :"ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי אם לאלוקים"?
41. באיזה תאריך שלח שלמה את העם לבתיהם?
42. איזה מלך עשה פסח ראשון ואיזה מלך עשה פסח שני
43. מי היה עודד ומה הציע לעשות לעם
44. מהו שער הפונה (מצודות)
45. איך התנהגו בני ישראל עם השבי מבני יהודה ?
46. איזה מלך מינה שופטים?
47. איזה מלך נלחם בזרח הכושי?
48. אלו שני מלכים בנו בעפל
49. מי אמר למי "הלא לכם לדעת כי ה' אלוקי ישראל נתן ממלכה לדויד על ישראל לעולם"?

פרקים ב'-י':
50. מי שלח למי: "באהבת ה' את עמו נתנך עליהם למלך"?
51. מפני מה נקרא מקום המקדש הר המוריה ? (רש"י)
52. "כל אחוריהם ביתה "איך עמדו הבקר?(רש"י)
53. מה היה נפח הים שעשה שלמה?
54. למה נקרא יעבץ מבני בניו של יהודה בשמו?
55. "מאתיים צנה זהב שחוט" מהו לשון שחוט?(מצודות)
56. על מי נאמר "ולא היה בה עוד רוח "?
57. מיהו הדורם ואיך נקרא במקום אחר?

פרקים י"ג-כ"א:
58. ויקם ירבעם בן נבט עבד שלמה…(רש"י)
59. איך אסא גבר במלחמה על זרח הכושי.
60. ויהי פחד ה' על כל הממלכות הארצות (רש"י)
61. מי עשה קרני ברזל ולמה?
62. ואיש משך בקשת לתומו - מי הרג את אחאב (רש"י)
63. מי היה צדקיהו בן כנענה (מצודות)?
64. השוה פסוק ה' לישעיהו ס"ו פסו' א.
65. מי היה אליעזר בן דודוהו?
66. למי נשלח מכתב מאליהו?
67. ויבא אליו מכתב מאליהו (רש"י)

פרקים כ"ח-ל"ו
68. כמה אנשים הרג פקח בן רמליהו ביהודה ביום אחד?
69. על מי נאמר : "ויעמדו על עמדם כמשפטם כתורת משה איש-האלקים"?
70. להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועד דן (רש"י)
71. על איזה מלך נאמר: "ויעש הטוב והישר באמת לפני ה' אלוקיו"?
72. ויאמר… לתת מנת הכהנים והלויים למען יחזקו בתורת ה' (רש"י)
73. "למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים" איזה מעשה שעשה העם תורץ בטענה זו?
74. איזה מלך שב בתשובה
75. מי היה שלם בן תקהת בן חסרה שומר הבגדים?
76. והיו מלעיבים במלאכי אלקים (רש"י)
77. דבריו של איזה נביא קוימו בגלות בבל, לפי דברי הכתוב?