רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 97%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת עבודה זרה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. למסקנת הגמרא סיבת איסור המסחר עם עכו"ם בסמוך ליום אידם היא:
א. שמא הגוי יקריב את הבהמה שקנה ונמצא ישראל עובר על 'לפני עיוור'
ב. שמא הגוי ישבח את אלוהיו על הרווח שהגיע אליו מהמסחר
ג. שמא הישראל יגרר אחרי שמחת הגוי שהוא שותף לה במכירה ויודה בעצמו לעבודה זרה
ד. ספק בין א' ו-ב'

2. מי ששאל שאלת חכם ואסר לו
א. יכול לכתחילה לשאול רב אחר שיתיר אם הוא גדול בחכמה ובמניין
ב. בדיני תורה אסור לשאול רב שיתיר ובדיני דרבנן מותר
ג. אסור לשאול רב אחר
ד. יכול לשאול רב אחר רק אם אינו יודע מה דעתו וייתכן שגם הוא אוסר

3. וחכמים אומרים לפני אידיהן אסור לאחר אידיהן מותר'. הגמרא מציעה מספר הצעות מה ההבדל בין חכמים לתנא קמא. מה הגמרא לא מציעה?
א. הן בלא אידיהן איכא בינייהו
ב. לפרוע מהן כי אף על פי שמיצר עכשיו שמח לאחר זמן איכא בינייהו
ג. נחום המדי (שאוסר רק יום אחד לפני אידיהן) איכא בינייהו
ד. נשא ונתן האם מותר בשימוש איכא בינייהו

4. בשלושים הימים שאחרי שמחת גוי
א. אסור לאכול אצלו רק אם מזכיר במפורש שהסעודה מחמת השמחה
ב. אסור לאכול אצלו גם אם מזכיר במפורש שהסעודה מחמת השמחה
ג. מותר לאכול אצלו אלא אם כן אוכלים משאריות הסעודה שהייתה
ד. מותר לאכול אצלו בכל מקרה ואיסור האכילה הוא רק בסעודה עצמה

5. ממתי מתחיל מניין 'אלפיים שנות תורה'?
א. משנת 2000 לבריאת העולם, כי לא סופרים למאורע ספציפי אלא ממתי ראוי היה שתינתן תורה
ב. משעת מתן תורה בפועל, שהייתה בשנת 2000 וקצת
ג. משעת מתן תורה בפועל, שהיה בשנת 2448
ד. משעת 'ואת הנפש אשר עשו בחרן'