רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על מסכת סנהדרין (דפים מב-מח)

דף מב
1. היכן היו חייבים לעשות בית סקילה:א. בירושלים, ב. בעיירות המוקפות חומה, ג. בשאר ערים?
2. מניין שביית הסקילה הוא מיחוץ לג' מחנות? מי הם היוצאים מן הכלל בדין זה?
3. היכן צריך להיות בית הסקילה כאשר בי"ד ישבו מחוץ לעיר? מדוע?
4. עמד מחוץ לעזרה ושחט בהמה העומדת בפנים ע"י סכין ארוכה- האים שחיטתו כשרה לקורבן? מה הדין במיקרה ההפוך?

דף מג
5. מה למדנו מהמילה "אבן" שנאמרה בסקילת המקלל, ומהמילה "אבנים" שנאמרה במקושש?
6. משל מי באים- א. אבן שניסקל בה, ב. סודר שמניפים בו, ג. קורט של לבונה וכוס יין?
7. תלמיד שמת קודם שניגמר הדין, ןלאחר ש- א. לימד זכות, ב. אמר "יש לי ללמד עליו זכות"-כיצד פוסקים את הדין?
8. היוצא ליסקל שאמר בדרך לבית הסקילה "יש לי ללמד זכות"- כיצד שומעים אותו, ומדוע?
9. היוצא ליסקל- כיצד מיתוודה על חטאו? כיצד מיתוודה מי שיודע שעדיו זוממין?
10. מה היתה טענתו של עכן נגד הרשעתו? מה ענה לו יהושע?
11. האים נענשו ישראל על הניסתרות ועל הניגלות, קודם שעברו את הירדן ולאחריו, לפי ר' יהודה ולפי ר' נחמיה?
12. מה היתה התשובה לשאלה הקודמת, אילולא הניקוד על "לנו ולבנינו" ועל "ע" שב"עד"?

דף מד
13. איזה עברות עבר עכן? מניין?
14. "עשיר ידבר עזות"- מיהוא העשיר, ואיזה "עזות" דיבר?
15. היכן הם הר גריזים והר עיבל שהתורה ציותה להקים שם את האבנים, והיכן עשה זאת יהושע?
16. האים חישינן לשדים: א. ביום- בעיר ובערים, ב. בלילה- בעיר ובערים?
17. מניין שתלמוד תורה גדול מהקרבת תמידים?
18. מה הם שלוש השמות של רוח פסקונית, ועל שם מה ניקראו כך?
19. עדים שהעידו דין מיתה על אדם, ואח"כ חזרו בהם ונתנו טעם לדיבריהם- האם נאמנים בחזרה זו?

דף מה
20. מה הדין ומה נימוקו, לעינין: א. סקילת האיש בכסותו, ב. סקילת האשה בכותה,-לפי חכמים ולפי ר' יהודה?
21. האם הכהן מגלה את ליבה של סוטה נאה, לפי ר'יהודה ולפי חכמים? מדוע? [מדוע אין חוששים ביוצאת ליסקל?].
22. מדוע דורשים את "ואהבת לריעך כמוך" דוקא לגבי היוצא ליהרג?
23. מניין שעשרה טפחים הם השיעור המסוגל להמית [בבור, בבית הסקילה]? ב. מה עומקו של סתם "בור"?
24. מה הוא גובהו של בית הסקילה? מדוע לא פחות מכך, ומדוע לא יותר מכך?
25. האם ילפינן דורות משעה לענין : א. הגבלת הר סיני, ב. מזבח שנפגם(שאין אוכלים בגינו שיירי מנחה), ג. בסתמא שאר דברים.
26. אבן הסקילה: א. כמה מרימים אותה וכמה זורקים אותה, ומדוע? ב. מתי מתקנים אותה? ג. היכן ניקברת?
27. ניקטע יד העדים- האים סוקלים את הנידון: א. אם כשבאו להעיד היו גידמים, ב. אם ניקטע אח"כ?
28. האם בעינן "קרא דכתיב": א. בבן סורר ומורה שאחד מהוריו גידם וכו', ב. ברוצח שא"א להמיתו במיתה הכתובה בו, ג. נירצח שאין לו גואל הדם, ד. עיר הנידחת שאין לה רחוב, ה. מצורע שאין לו בהם יד.

דף מו
29. כיצד דורשים: א. כלל ופרט הסמוך לו ב. כלל ופרט המרוחק ממנו? ג. כיצד דורש ר' אליעזר במקרים הנ"ל?
30. האם בן סורר ומורה הוא בכלל "איש"? האם הוא נתלה? כיצד לומדים זאת?
31. האם דנים ביום אחד שניים שחטאו: א.בעבירה אחת וחייבים אותה מיתה? ב.שתי עבירות שחייבים עליהן מיתה אחת? ג. עבירה אחת שחייבים עליה שתי מיתות שונות? - מה הדוגמא למקרא זה?
32. "משהין אותו עד סמוך לשקיעת החמה" - את מי משהין? ומדוע?
33. מחוסר תלישה - האם נחשב למחוסר מעשה, בעץ התליה ובעפר עיר הנדחת?
34. כיצד למד ר' מאיר את הפסוק "כי קללת אלוקים תלוי"? מה פשט הפסוק (עפ"י ת"ק במשנה)?
35. מה הם שני צדדי הספק לגבי מי שצוה שלא יקברוהו? ב. כנ"ל לגבי מי שצוה שלא יספידוהו?
36. היכן יש למת כפרה גדולה יותר - א. נקבר כראוי ב. נקבר שלא לפי כבודו ג. לא נקבר כלל?
37. למ"ד שהספד הוא כבוד החיים - מה היתה הטענה כלפי ישראל שלא ספדו את שאול כהלכה?

דף מז
38. כיצד חזקיהו גירר עצמות אביו - א. מצד כבוד אביו ב. מצד כבוד עצמו ג. מצד כבוד החיים?
39. האם מותר להלין את המת כדי להספיק לעשות דברים שהם כבוד לחיים?
40. היכן התקיים אצל אלישע "ויהי נא פי שניים ברוחך אלי"?
41. מה דין הקרבן ב- א. אכל חלב והפריש קרבן והמיר דתו וחזר בו? ב. המיר דתו והפריש קרבן ואח"כ חזר בו? היכן החידוש הגדול יותר?
42. מדוע אין מקריבין קרבן של מומר וקרבן של שוטה?
43. האם יש כפרה לרשע - א. מת כדרכו ה. הרגהו נוכרים ג. הרגהו בי"ד? ד. מאיתי היא הכפרה?
44. מתי העבירו את עצמות הרוגי בי"ד לקברות אבותיהם? מדוע דוקא בזמן זה?
45. אנשי עיר הנידחת - האם יש להם חלק לעולם הבא? באיזה אופן?
46. היו בעיר הנדחת קדשי מזבח ימותו- באיזה קדשים מדובר ומדוע ימותו?
47. מת, תכריכים, קבר - מניין שאסורים בהנאה? ב. איזה קבר מותר בהנאה? מניין?
48. מה הם ג' סוגי הקברים? מה דינהם? מדוע?
49. א. מה הם גולל ודופק? ב. כיצד דילג ראב"צ ע"ג ארונות ולא חשש לכך שאסור לכהן ליטמא למת?
50. האורג בגד למת - האם הבגד מותר בהנאה? מהיכן נלמד דין זה?
51. עגלה ערופה- מאימתי היא נאסרת בהנאה?

דף מח
52. עור אדם- מה דינו מדאורייתא ומדרבנן" א. לענין איסור הנאה? ב. לענין טומאה?
53. כפה שוא טמא מדרס - כיצד נטהר לפי אביי ולפי רבא?
54. מה דין הזמנה ב-: א. ייחוד ע"י דבור בלבד ב. נטלו ואמר ("זה יהיה למת" וכד') ג. מעשה - כגון זריקת כלים על המת? ד. טוו חוטים ע"מ לארוג בגד למת? ה. אספו מעות ע"מ לקנות בגד למת?
55. מה דין מצבה שע"ג הקבר: א. בנאוה לשם חי ועדיין לא נקבר? ב. בנאוה לשם חי ואח"כ מת ונקבר? ג. בנאוה לשם חי ואח"כ מת וקברוהו ופינוהו? ד. הוסיף דימוס לשם מת ועדיין לא נקבר? ה. הוסיף דימוס לשם מת וקברוהו ופינוהו? ו. הוציא את הדימוס שהוסיף לשם מת?