רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 93%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לולב הגזול והיבש-פסול. מדוע ?
א. דרשו "כפות תמרים"- משלכם, ויבש למדו מההיגיון שאין זה מכובד לקיום מצווה בחג.
ב. דרשו "ולקחתם לכם"- משלכם, ויבש למדו מאתרוג שצריך הדר[יופי ושלמות] בכל המינים.
ג. דרשו "ושמחתם"- ואי אפשר לקיים מצווה בכך שנגזול ונצער מישהו אחר, ואי אפשר לשמוח בלולב יבש שאינו הדר.
ד.

2. לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו-כשר. ההסבר :
א. על גובה הלולב להיות שלושה טפחים כשיעור ההדס והערבה, לניענוע.
ב. גובה הלולב צריך להיות שלושה טפחים מעל שאר המינים, כדי שיבלוט בניענוע.
ג. גובה הלולב שלושה טפחים ועוד טפח אחד כדי לנענע בו.
ד.

3. הדס שהיו ענביו מרובות מעליו- מה דינו ?
א. פסול ואי אפשר להכשירו.
ב. כשר רק אם חתך או תלש את הענבים ונשארו מיעוט.
ג. אם לא שם לב שיש בו רוב ענבים , כשר בדיעבד.
ד.

4. ערבה כמושה או שנשרו מקצת עליה או של בעל[שגדלה בשדה ולא ליד נחל]- מה הדין ?
א. כל הסוגים הללו המוזכרים – כשרים.
ב. כמושה או נשרו מקצת עליה –כשרה, של בעל – פסולה.
ג. של בעל או שנשרו מקצת עליה- כשרה, והכמושה- פסולה.
ד.

5. מחלוקת ר' ישמעאל ור' טרפון לגבי ההדסים היא :
א. ר' ישמעאל : 3 הדסים מתוכם אפילו 2 קטומים ואחד שלם / ר' טרפון: אפילו 3 קטומים- כשר.
ב. ר' ישמעאל: 3 הדסים קטומים / ר' טרפון :1 קטום 2 לא קטומים.
ג. ר' ישמעאל: 2 קטומים ואחד שלם / ר' טרפון: כל המינים ניטלים 1 בלבד ,כל אחד.
ד.

6. לפי משנה ה', מה המיוחד באתרוג יותר משאר המינים ?
א. ולקחתם לכם- צריך שהאתרוג יהיה נאה במיוחד, לקיחה נאה.
ב. ולקחתם לכם- עליו להיות ראוי למאכל, וכל אתרוג הפסול לאכילה- פסןל אף לנטילה[לקיחה למצווה].
ג. האתרוג נשאר טרי ורענן זמן רב, בניגוד לשאר המינים המתייבשים מהר.
ד.

7. אתרוג של תרומה טהורה לא יטול
א. אסור ליטלו כי הוא קדוש ואסור להשתמש למצווה באתרוג שהוא מוקדש[תרומה].
ב. אסור ליטול למצווה כי אם יירטב ממים שיש בלולב, יוכשר לקבל טומאה.
ג. צריך ליתנו לכהן, ואם אתה משתמש בו, אתה נחשב כגזלן.
ד.

8. מה מבין הדברים הבאים פוסל אתרוג למצוותו?
א. ניקב וחסר כלשהו
ב. ניטל עוקצו
ג. עלתה חזזית על מיעוטו
ד.

9. שיעור אתרוג הקטן :
א. כאגוז
ב. כדי שיאחז שניים בידו אחת
ג. מחלוקת, ולהלכה פחות מכביצה- פסול
ד.

10. אין אוגדין הלולב אלא במינו . מה לא נכון מבין המשפטים הבאים ?
א. לר' יהודה נאמר "ולקחתם לכם",ולמדו גזירה שווה מאגודת אזוב בפסח מצרים,ויש חשש שמא יאגדנו במין אחר מהצומח ויעבור על בל תוסיף.
ב. לר' מאיר : אפשר לאגוד בחבל פשוט כי האגד עשוי לנוי בלבד, ואין צורך לפי שיטתו[דעתו] באגד.
ג. אנשי ירושלים אגדו הלולב אך ורק בגימוניות זהב ,ומנהגם זה היה כדין.
ד.

11. מה חידשו חכמים לר' מאיר בעניין המעשה שהביא לפניהם הוא עצמו על אנשי ירושלים?
א. שלולב אינו צריך אגד במינו, והאגד הוא רק לנוי,ומן הדין לולב אין צריך אגד.
ב. שבמקום אחיזתו של הלולב,הלולב שלהם היה כבר אגוד מלמטה,מתחת לגימוניות.
ג. לחדש לנו שהיה מנהג יפה לאנשי ירושלים , ואפשר לנהוג כמותם.
ד.