רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סוכה מבחנים מסכת סוכה, דפים יד. - כ
ממוצע הציונים עד כה: 60%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. רב ושמואל נחלקו
א. האם ר"מ ור"י חולקים בנסרים של ד' טפחים או של ג'-ד' טפחים
ב. האם מסככים בנסרים של ד' טפחים
ג. האם מסככים בנסרים של ג'-ד' טפחים
ד. האם ר"מ ור"י חולקים בנסרים של ד' טפחים

2. למסקנת הגמרא, נסר פסול שהפכו על צידו, כך שהצד המונח על הסוכה הוא צר
א. כשר, כי בפועל הצד הצר מונח כסכך
ב. פסול, כי בשעות הבוקר והערב הצד הרחב של הסכך עושה יותר צל מאשר הצד הצר
ג. פסול, כי סכך ברוחב ד' הוא סכך פסול לגמרי
ד. פסול, גזירה שמא הרוח תפיל את הסכך כך שצידו הרחב יהיה מונח על הסוכה

3. שתי המשניות, 'מסככים בנסרים…' ו'תקרה שאין עליה מעזיבה…' עוסקות:
א. עוסקות באותה מחלוקת והן המשך אותה 'שיחה' בין ר"מ ור"י.
ב. עוסקות במחלוקות שונות – גזירת תקרה בסוכה וגזירת ביטולי תקרה בבית
ג. עוסקות במחלוקות שונות – אחת בגזירת תקרה ואחת בגזירת כלים
ד. מחלוקת בין א' ו-ב'

4. ארוכה ושתי כרעים:
א. נידונת ככלי לעניין סכך אבל כשבר כלי לעניין טומאה
ב. מחלוקת רבי אליעזר וחכמים אם נידונת ככלי או כשבר כלי הן לעניין טומאה והן לעניין סכך
ג. נידונת ככלי לעניין טומאה אבל כשבר כלי לעניין סכך
ד. נידונת ככלי הן לעניין טומאה והן לעניין סכך

5. יש לי קרש רחב ארבעה טפחים ומשהו. האם אפשר להעמידו בצורה שיחשב דופן?
א. כן, כי אם יעמידו באמצע, גבוה שלושה טפחים פחות משהו מהקרקע, יוכל לומר לבוד לכיוון הקרקע ולכיוון הסכך ונמצאת הדופן בת י' טפחים
ב. כן, מעמידו סמוך לקרקע ונעזר בדין 'גוד אסיק מחיצתא' עד לגובה י' טפחים
ג. לא, כי בין אם יעמידו סמוך לקרקע ובין אם יעמידו סמוך לסכך לא אמרינן גוד אסיק מחיצתא וגוד אחית מחיצתא אלא במחיצה שכבר יש בה שיעור י' טפחים
ד. לא, כי אם יעמידו באמצע, גבוה שלושה טפחים פחות משהו מהקרקע, יזדקק לדין לבוד הן לכיוון הסכך והן לכיוון הקרקע, ולא אמרינן תרי לבוד בדופן אחת.

6. 'רצועת' אוויר לכל אורך הסכך:
א. פוסלת ב-ג' טפחים כי הסכך כבר נחשב מחולק
ב. פוסלת ב-ד' אמות הלכה למשה מסיני
ג. מחלוקת בין א' ו-ב'
ד. אם נמצא באמצע הסכך הדין כ-א', ואם נמצא בצד הסכך הדין כ-ב'

7. בנסרים של ג'-ד' טפחים, מודה ר"מ שאם יש בין נסר לנסר כמלא נסר, שמניח פסל ביניהם וכשרה. כיצד מסביר זאת שמואל?
א. מכיוון שאין בנסרים ד' טפחים הסוכה כשרה, כי רק נסר של ד' טפחים פוסל
ב. מדובר שהרוחב בין הנסרים הוא קצת יותר כמלא נסר, כי הניח את הנסרים בצורה שיהיה קל להוציאם, ולכן יוצא שרוב הסוכה מסוככת כהלכתה
ג. מדובר בסוכה של ח' אמות והסכך מסודר כך שבאמצע יש ח' טפחים כשרים ולכל צד יש עוד שלוש אמות ושליש אמה שבהן הסכך הוא לסירוגין, פסל ונסר, ורק האמצע כשר מדין דופן עקומה
ד. מדובר בהולכי דרכים ביום בזמן הלילה, והקלו בהם שלמרות שהם חייבים בסוכה אין עליהם גזירת תקרה

8. מדוע לא היו דגים טמאים בנהר בב?
א. המים שם זורמים מהר ודגים טמאים אינם יכולים לשרוד שם כי אין להם חוט שדרה
ב. המים שם מלוחים ודגים טמאים לא יכולים לשרוד שם כי אין להם קשקשים שיגנו עליהם
ג. כל מקום שגזר אדם הראשון שיתיישב יש בו חיות, ומכיוון שלא גזר על נהר בב אין בו חיות טמאות
ד. מכיוון שהחול שבקרקעיתו אינו מתאים לגידול שקצים, רמשים ודגים טמאים

9. מי שלא אומר פי תקרה יורד וסותם בסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין
א. וודאי יאמר כך גם לגבי פי תקרה יורד וסותם באכסדרה בבקעה
ב. אולי יאמר פי תקרה יורד וסותם באכסדרה בבקעה, כי בסוכה המחיצות נעשו לצורך הצד החיצוני ואילו באכסדרה בבקעה המחיצות נעשו לצורך האכסדרה
ג. וודאי לא יאמר פי תקרה יורד וסותם באכסדרה בבקעה, כי אם לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם בדיני סוכה הקלים, וודאי לא נאמר בדיני שבת החמורים
ד. אולי יאמר פי תקרה יורד וסותם באכסדרה בבקעה, כי סוכה זו מצוות עשה מדאו' ואילו

10. למסקנת הגמרא סתם מחצלת:
א. גדולה לסיכוך ובקטנה מחלוקת אם לשכיבה או לסיכוך
ב. מחלוקת בין בקטנה ובין בגדולה אם לשכיבה או לסיכוך
ג. לכו"ע גדולה לשכיבה, בקטנה מחלוקת אם לשכיבה או לסיכוך
ד. לכו"ע קטנה לשכיבה, מחלוקת בגדולה אם לשכיבה או לסיכוך