רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סוכה מבחנים מסכת סוכה, דפים מא:-מח:
ממוצע הציונים עד כה: 92%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. קטן היודע לישאל ספיקו טמא. באיזה מקרה?
א. ברה"ר
ב. ברה"י
ג. מחלוקת אמוראים
ד. אם שאלו אותו ברשות הרבים האם נגע כשהיה ברשות היחיד טהור, אבל אם שאלו אותו ברשות היחיד על רשות היחיד אז טמא

2. 'ולקחתם לכם ביום הראשון' – 'ואפילו בשבת'. מדוע נצרך הלימוד הזה?
א. להתיר את הלולב בטלטול
ב. להתיר להוציא את הלולב מרשות לרשות כדי ליטול אותו
ג. להתיר מכשירי לולב (אליבא דרבי אליעזר)
ד. ד. ללמד שדווקא כששבת ביום הראשון נוטלים לולב, אבל לא בשאר ימי סוכות

3. ביום הושענא רבה היו מקיפים את המזבח:
א. שש פעמים
ב. בלולב
ג. בערבה
ד. מחלוקת ב' ו-ג'

4. נחלקו אם ערבה היא מנהג נביאים או יסוד נביאים. הנפקא מינה היא לגבי:
א. באיזו תקופה התקינו מעשה זה ועל ידי מי
ב. האם הלכה כמנהג זה או לא
ג. האם מקור המנהג בדין תורה וחכמים רק חידשו אותו אחר שנשכח, או שכולו מיסוד חכמים
ד. האם מברכים על מעשה זה או לא

5. סתומי פילי הוא
א. כיסוי השורשים המגולים לצורך הצלת האילן ממוות
ב. שבירת ענפים יבשים כדי שלאילן יהיה כוח להוסיף ולגדול
ג. ריכוך העפר מסביב לעץ כדי שהעץ יגדל יותר טוב
ד. מחלוקת א' ו-ב'

6. 'תנא: רכות וארוכות וגבוהות אחד עשר אמה כדי שיהו גוחות על המזבח אמה'. מר זוטרא למד מברייתא זו:
א. שיש מצוות נוי בכל דבר מצווה מהפסוק 'זה א-לי ואנווהו', ולא רק בדברים שנועדו רק לנוי
ב. שהערבות היו מונחות על היסוד
ג. שחובה כאשר עושים קישוט גבוה להרכין אותו כלפי דבר הקודש שאותו הוא בא לפאר
ד. מהו גובהו של המזבח

7. איך מברכים על מצוות דרבנן 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו', והרי הקב"ה לא ציווה אותן?
א. הקב"ה ציווה 'לא תסור' מדברי חכמים, ולכן אנו מצווים לשמוע לתקנותיהם
ב. הקב"ה ציווה 'שאל אביך ויגדך' ואנו מצווים לשמוע להדרכותיהם
ג. לכל מצווה דרבנן יש רמז בתורה
ד. מחלוקת א' ו-ב'

8. 'זה חלוק משלפניו וזה חלוק משלפני פניו'. מהו הדבר שחלוק מלפני פניו?
א. שביעי של פסח
ב. ראשון של סוכות
ג. שביעי של סוכות
ד. שמיני עצרת

9. מישהו נאלץ לשבת בסוכה בשמיני עצרת כי אין לו מקום אחר. כיצד עליו להראות שאינו יושב סוכה ביום שמיני עצרת לשם סוכה ושאינו עובר על 'בל תוסיף'?
א. יסתור חלק מהסכך או פוסל את הסכך
ב. ידליק בה נר
ג. ישאיר בה כלי אוכל
ד. כל התשובות נכונות, תלוי בגודל הסוכה ובמקום הקמתה