רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 98%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. א. מנין שישראל חייב לקדש את הכהן ולכבדו ראשון בכל דבר שבקדושה?
א. קודשים תהיו
ב. קדוש יהיה לך
ג. וקדשתו
ד. ע"פ קבלה - נלמד מפרשתנו.

2. ב. תבלול על שם מה נקרא כך?
א. דבר המבלבל את העין.
ב. על שם חוט לבן הנמשך על השחור שבעין.
ג. כתרגומו תבלול חיליז - חלזון הנראה כתולעת.
ד. כפשוטו תבלול כעין שבלול המסתיר את הראיה.

3. ג. מה עונש האוכל בטומאה?
א. מיתה בידי שמים.
ב. כרת.
ג. קרבן.
ד. יורד מקדושתו

4. ד. תושב כהן.. לא יאכל קודש, מיהו תושב?
א. זה הקנוי קנין שנים.
ב. כהן שהוא תושב.
ג. נרצע הקנוי עד היובל.
ד. זה הקנוי בקנין הגוף שגם הוא לא יאכל קודש.

5. ה. מה הפירוש 'לרצונכם'?
א. כל קרבן - כבקשתכם.
ב. כל קרבן שתרצו.
ג. בלשון תפילה – יהי רצון
ד. שיעלה לפניו לרצון.

6. ו. 'כל מלאכת עבודה' מה בא לרבות? (ועיקש"ח)
א. דבר האבד ביו"ט.
ב. אפי' דבר שיש בו חסרון כיס בחוה"מ.
ג. רק דבר שניתן לדחות לאחר החג.
ד. תשובות 2 ו3 נכונות.

7. ז. 'תמימות תהיינה' באיזו צורה?
א. שמתחיל לספור מהערב.
ב. הברכה הראשונה חלה על כל הימים.
ג. שכח לספור – אינו חוזר וסופר כלל.
ד. קטן שהגדיל בספירה אינו סופר.

8. ח. 'והניף הכהן אותם' את מה?
א. את שבעת הכבשים.
ב. את הפר והאילים.
ג. את שני הכבשים האמורים בסוף.
ד. תשובות 1 ו2 נכונות.

9. ט. במה תלוי חודש עיבור השנה?
א. זמנו קבוע ואינו משתנה.
ב. בזמן האסיף.
ג. תקופת הלבנה.
ד. תקופת החמה.

10. י. מדוע נקרא פרי עץ הדר? (רש"י עה"פ)
א. שדר באילנו משנה לשנה
ב. מלשון הידור שאתרוג גדל על כלל מים ובלשון יווני קורין למים אידור
ג. מלשון דיר – מה דיר זה יש בו וכו'
ד. כל התשובות נכונות