רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
שאלות בקיאות על תרי עשר

ספר הושע
1. על מה מנבא הושע בסוף ספרו?
2. למה מדמה הנביא את העם החוטאים ?
3. איזה ביטוי דומה מופיע בהושע ה' וביואל ב'?
4. "קחו עמכם דברים" (מצודות)
5. מה היה שמם של אשתו ושלושת ילדיו?
6. מה תעשו ליום מועד (מצודות)
7. 5 סוגי עבירות ב5 פעלים רצופים מהם?
8. מי נדמה כקצף על פני המים?
9. "על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים…." מדוע?
10. "ואכרה לי בחמישה עשר כסף" (מצודות)
11. "כי כפרה סוררה" מה מביאה להיות סוררת (מצודות)
12. היכן מזכיר הושע את ריב יעקב עם המלאך?
13. תחילה דיבר ה' והושע מה הכוונה ?
14. והיה ביום ההוא.. תקראי אישי (רש"י)
15. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד (רש"י)
16. לכן הנני שך את דרכך - מה לשון שך? (רש"י)
17. "חבור עצבים אפרים הנח לו "(רש"י)
18. "ועמי תלואים למשובתי."(רש"י)
19. מה צריך ללמוד אחרי ששומרון הפכה לשממה?
20. איזה מלך מלך על ישראל כשאמר הושע את נבואתו (פר' יד) (ראה מלכים ב' יז)

זכריה
21. מה יהיה עונשם של העמים שצבאו על ירושלים?
22. באילו מילים קורא זכריה לעם לשוב בתשובה
23. והיה ה' למלך
24. מה נאמר למי שהיה בידו חבל מידה
25. מי יחזיק בכנף איש יהודי
26. אותו בעל חיים באותו הצבע רואה זכריה פעמים מהו המראה?
27. מי אמר למי: "אם-טוב בעיניכם הבו שכרי ואם -לא חדלו"?
28. למי נאמר "ראה העברתיך מעליך עוונך והלבש אותך מחלצות
29. מה דעת רש"י על נבואת זכריה?
30. מה מנבא זכריה על ירושלים בפרק ב' השוה ישעיהו נ"ד
31. מה המגפה אשר יגוף ה' את העמים אשר צבאו על ירושלים?
32. ויהושע היה לבוש בגדים צואים.. מה הבגדים הללו? (רש"י)
33. ואראנה והנה מגילה עפה מה לשון עפה? (רש"י)
34. וילבישם בגדים

חבקוק
35. איזו חיה משוה חבקוק לחיה אחרת
36. כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים - ישעיה יא ט, מצא פסוק דומה בנביא חבקוק..
37. למה מדמה הנביא את חוסר ההשגחה כביכול, שמביאה לבליעת צדיק ע"י רשע?
38. אלו עצי פרי מוזכרים בתפילת חבקוק?
39. כי אבן מקיר תזעק וכפיס מהו כפיס
40. מי הוא הגוי המר והנמהר?

חגי
41. באיזו שנה נאמרה הנבואה בפרק א לחגי? (רש"י)
42. איך מוכיח חגי את העם לבנות את בית המקדש?
43. כמה נבואות התנבא בעשרים וארבע לחדש?
44. איך מציע הנביא לבנות את בית המקדש?
45. "בשנת שתים לדריוש" איזה דריוש מדובר?
46. האם שכנה שכינה בבית שני?
47. מהו החטא שעליו מוכיח חגי את העם
48. בשנצת שתיים לדריוש - באיזה דרייוש מדובר

יואל
49. מה יעורר חמלת ה' על עמו ?
50. מיהו פתואל ולמה נקרא כך? (מצודות)
51. את מי מכנה יואל "חילי הגדול"?
52. מה יגרום למהפך בין פורענות תחילת הפרק לברכה בסופו?
53. מה מציע הנביא להנצל מיום ה' ?
54. "אשפוך את רוחי על כל בשר"(רש"י)
55. באיזה מקום יהיה משפט הגויים?

יונה
56. בתחילת פרק א' שורש אחד הוזכר כמה פעמים מהו
57. שם התואר גדול, גדולה מוזכר פעמים רבות, על מה נאמר?
58. "וירע אל יונה רעה גדולה…" (רש"י)
59. אלו פעולות של חזרה בתשובה עשו אנשי ניונה
60. "מה זאת עשית". רש"י
61. אפפוני מים עד נפש
62. כמה פעמים מוזכר הפועל "וימן"

מיכה
63. איזה ביטוי שמופיע בפרשת האזינו מופיע במיכה ה'
64. פסוקים המזכירים את הקללות שבפרשת כי תבוא.
65. על מי אומר מיכה : "הנשכים בשיניהם וקראו שלום"?
66. "עתה תהיה למרמס כטיט חוצות" מי?
67. "ונהרו עליו עמים" מה לשון ונהרו? (רש"י)
68. מה מבקש מיכה להשליך בנמצולות ים
69. איזו עיר תהפוך "לעי השדה למטעי כרם"?
70. פס' ו' - ח' ציין מקומות בתנ"ך שמופיע מוטיב דומה.
71. אסוף אאסוף יעקב
72. באלו נבואות מוזכרים א. נמרוד, ב. אחאב.

מלאכי
73. מה מידותיו של הלוי - שומר ברית ה'
74. מהו סגנון נבואות מלאכי?
75. כיצד תהיה חמלתו של ה' על יראי ה'?
76. באיזה אופן יבוא האדון שאנו מבקשים
77. השוה ג' א' - ג' כ"ג - האם יש סתירה? נסה ליישב.
78. הקריבהו נא לפחתך
79. באיזה אופן מיוחד מנבא מלאכי

נחום
80. הנביא מזכיר שמות נירדפים של חיה-
81. השורש נקם מופיע 3 פעמים בפס' ב' כנגד מי ? (רש"י)
82. איזה אות קטנה מופיע בספר באיזו מילה?
83. הוי עיר הדמים כולה… על איזה עיר מדבר

עובדיה
84. מדוע עובדיה מתנבא דוקא על אדום? (רש"י)
85. הנה קטן נתתיך, כלפי מי נאמר ומי קראו גדול? (רש"י)
86. באלו תאורים מתאר עובדיה את גאותו של אדום
87. "ועלו מושיעים מהר ציון - מיהם המושיעים
88. "ועלו מושיעים… והיתה לה' המלוכה". רש"י.

עמוס
89. אלו שני כלים הראה ה' לעמוס?
90. על איזה רעב מיוחד מנבא עמוס?
91. היכן מזכיר עמוס את דוד?
92. ושברתי בריח דמשק מה ר"ל (מצודות)
93. באיזה נבואה מוזכרות ארבעים שנות המדבר?
94. ועגלים מתוך מרבק מהו מרבק (מצודות)
95. איזה מראה בא לסמל ש"בא הקץ על עמי ישראל"?
96. היכן מנבא עמוס על הארבה?

צפניה
97. תאר את יום ה' לפי צפניה, השוה עמוס ה' יח' - כ"א
98. והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות. (רש"י)
99. ןנגאלה העיר הינה מה לשון יונה
100. התאם השורש לנביא: אסף, נקם, עת, קצף.
101. "אסוף אסף" מה לשון אסף?
102. מפני מה "רני בת ציון הריעו, ושמחו בכל לב"?
103. על איזו "תשובה מדובר בסוף הפרק
104. איזו עיר תעקר?

כללי
105. "הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו…" דברי?
106. על איזה נביא נאמר מלאך ה' במלכות ה'?
107. איזה נביא מתנבא בשורש אסף?
108. עיין ישעיה ב' א - ד , איזה נביא מתרי עשר נבא אותה נבואה.
109. מי התנבא א. ב24 בכסליו ב. ב24 בשבט
110. מי נבא א. אסף אסף ב. התקוששו וקושו ג. קנוא ונקם ד. קצף
111. איזה נביא מזכיר את עמק יהושפט ?
112. אלו שני נביאים נבאו לזרובבל?
113. ציין שני נביאים המתנבאים על העיר נינוה
114. מי אמר: "כי ידעתי כי אתה אל-חנון ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה"?
115. בסוף ישעיהו ובסוף יואל ישנו כינוי דומה לירושלים מהו?
116. "והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות" דברי?
117. "אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי-אשב בחשך ה' אור לי" דברי?
118. אלו מהנביאים בקשו: א. "הס כל בשר מפני ה'" ב. "אל-תבוא בשער-עמי ביום אידם"?
119. מיהו השר של ישראל?
120. איזה נביא בחן את הידע של העם בהלכות טומאה וטהרה?