רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך תרי עשר תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על תרי עשר

ספר הושע
1. על חזרתו בתשובה של העם (יד)
2. כפרה סוררה (טז)
3. "תקעו שופר"
4. איני שואל מכם זבחים ועולות אלא קחו עמכם דברים שתתודעו לפניו ובזה תבואו אל ה'
5. גומר בת דבלים. יזרעאל לא רחמה לא עמי (א)
6. מהו הזכות שתנצלו ביום הקבוע על תשלום הגמול
7. אלה וכחש ורצוח וגנוב ונאוף (ב)
8. שומרון מלכה
9. "אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוקים בארץ…"(ד,א-ד)
10. קניתי לי אשה כזאת ר"ל קידשתיה בחמישה עשר כסף
11. כמו הפרה האוכלת על האבוס מרוב כל היא סוררת
12. "וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו"(יב,ה)
13. תחילה ל4 נביאים שנתנבאו באותם ימים, הושע ישעיה עמוס ומיכה.
14. תקראי אישי, תעבדוני מאהבה ולא מיראה, איש לשון אישות וחיבת נעורים.
15. ראש אחד - דוד מלכם.
16. לשון סגירה כמו הסר משוכתו.
17. נצמד לעכו"ם ואי אפשר לו לפרוש לפוכך הנח לו ולא תנבא להוכיחו כי לא יועיל.
18. כשהנביאים מלמדים אותם לשוב אלי תלואים הם אם לשוב או לא לשוב בקושי ישובון אלי.
19. שובה ישראל (יהודה) שלא יקרה להם מה שקרה לשומרון.
20. בימי הושע בן אחר גלות שומרון.

זכריה
21. "המק בשרו והוא עומד על-רגליו ועיניו תמקנה בחריהן ולשונו תמק בפיהם" (יד, יב).
22. שובו אלי נאום ה' צבקות ואשוב אליכם " פס' ג
23. ר"ל אז כל האומות יקבלוהו לאלוק ויאמינו בו
24. פרזות תשב ירושלים
25. עשרה אנשים מכל לשונות הגויים
26. סוסים אדומים. (א, ח וכן ו, ב).
27. זכריה לעניי הצאן השמרים אתו. (יא, יב).
28. ליהושוע הכהן הגדול ג' ד'
29. נבואת זכריה סתומה היא מאד… ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבוא מורה צדק.
30. המלאך שהלך למוד את ירושלים נאמר לו פרזות תשב ירושלים. בישעיהו הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשוכי… כי ימין ושמאל תפרוצי.
31. המה בשרו והוא עומד על רגליו. ועיניו תימקנה בחוריהם ולשונו תימק בפיהם.
32. בניו היו נשואים נשים לא כשרות לכהונה והיה הוא נענש על זה שלא מיחה בידם.
33. רבותינו פירשו כפולה.
34. ר"ל היה נגלה זכויותיו

חבקוק
35. "וקלו מנמרים סוסיו"
36. כי תמלא הארץ לדעת את כבוד ה' כמים יכסו על הים.;
37. "ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא-משל בו" (א, יד)
38. תאנה, גפנים, זית.
39. א. חתיכת עץ מן הקורה ב. היה צרכם לשים גם עצים בבנין בין האבנים
40. כשדים.

חגי
41. בשנה השניה לדריוש בן אחשורוש.
42. העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים… והבית הזה חרב.
43. 24 לשישי נבואה אחת 24 לתשיעי 2 נבואות.
44. "עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבדה אמר ה"'.
45. מלך פרס בנה של אסתר.
46. ומלאתי את הבית הזה כבוד … ועשו כי אני אתכם נאום ה' צבאות גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון.
47. שעדיין לא בנו את בית המקדש
48. בנו של אחשוורוש ואסתר שנתן רשות לבנות בית המקדש

יואל
49. אם תנתן ארצו לחרפה למשןל בם גויים ויקנא ה' לארצו.
50. פתואל הוא שמואל שפיתה לאל בתפילתו (א)
51. את הארבה(ב כה)
52. התשובה צום ותפילה
53. לשוב בתשובה צום ותפילה.
54. על מי שנעשה לבו רך כבשר..
55. בעמק יהושפט

יונה
56. וירד .. וירדם… ירד…
57. העיר, רוח, סער, יראה, שמחה.
58. אמר עכשיו יאמרו האומות שאני נביא שקר.
59. התכסו בשק צמו שבו מדרכם הרעה ומהחמס אשר בכנפיהם
60. למה עשית כן לברוח מפני מושל כזה.
61. המים סבבו אותי עד קרוב להוצאת הנפש
62. 4 פעמים

מיכה
63. כרביבים עלי עשב דברים לב ב, מיכה ה ו
64. פרק ו' פס' יג' -טו'
65. על הנביאים המתעים את עמי. (ג,ה).
66. אויבתי (ז,י).
67. ירוצו מגזרת נהר כי הוא רץ לעולם.
68. "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" ז יח
69. שומרון.
70. ישעיהו, שמואל א' ט"ו כ"ב כ"ג, תהלים נ' , ירמיהו ז' כ"א כ"ז
71. עתה חזר לנחמם … כי באחרית הימים אאסוף כל בית יעקב
72. א. בנבואה אל בית לחם אפרתי (ה,ה) ב. בנבואה "קול ה' לעיר" (ו, טז).

מלאכי
73. תורת אמת היתה בפיהו עולה לא נמצא … בשלום ובמישור הלך… ורבים השיב
74. בתמיהות ותשובות עליהם, אהבתי אתכם ואמרתם במה אהבתנו. הכהנים בוזי שמי, ואמרתם במה בזינו. הוגעתם ה' בדבריכם ואמרתם במה הוגענו… ואמרתם במה קבענוך.
75. "כאשר יחמל איש על-בנו העבד אותו" (ג יז).
76. פתאום
77. פתאום יבוא - מדבר על המשיח ויום ה' ובסוף נאמר שישלח את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' וזה חסד שיבוא אליהו לפני בוא יום ה' שאם יבוא פתאום - פן אבוא והכתי את הארץ חרם.
78. בחון אתה הדבר והקרב מאחת מאלה לפחתך
79. דו שיח עם שאלה ותשובה שכביכול העם שואל אותו

נחום
80. אריה - לביא , כפיר - גור אריה.
81. ר' שמעון אומר ג' נקמות הללו כנגד שלשה גלויות שהגלה סנחריב את ישראל.
82. ס' במילה בסופה. (א, ג).
83. ננוה

עובדיה
84. עובדיה גר אדומי היה, אמר הקב"ה מהם ובהם אביא עליהם יבוא עובדיה שדר בין 2 רשעים אחאב ואיזבל ולא למד ממעשיהם ויפרע מעשו שגר בין 2 צדיקים יצחק ורבקה ולא למד ממעשיהם.
85. כלפי עשיו אביו קראו גדול וכן אמו, אמר הקב"ה לפני קטן הוא.
86. "שכני בחגווי סלע … מי יורידני ארץ אם תגביה כנשר"
87. מלך המשיח ושריו
88. לימדך שאין מלכותו שלמה עד שיפרע מעלמק.

עמוס
89. אנך כלוב קיץ
90. לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה' (ח יא)
91. "הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר" (ה ו)
92. האויב יבואו כאילו נשברו הבריחים ונפתחו השערים א
93. בנבואה על המתאוים את יום ה'(ה,כה)
94. הוא הדיר שמפטמים שם עגלים (ו)
95. כלוב קיץ
96. "...והנה גובי בתחילת עלות הלקש" (ז,א)

צפניה
97. יום ה' מר צורח יום צרה ומצוקה יום שואה יום חשך ואפלה . עמוס ה' הוי המתאוים יום ה' למה זה… הוא חשך ולא אור.. וכו'.
98. אדקדק בעוונותיהם.
99. מלשון הונאה ועניינו קרות ההון
100. צפניה - אסף, נחום - נקם, חגי, - עת, זכריה - קצף.
101. כליון.
102. הסיר ה' משפטיך פינה אויביך ה' בקרבך לא תיראי רע עוד.
103. השיבה לארץ קיבוץ גלויות
104. עקרון (ב, ד).

כללי
105. מלאכי (ג, א).
106. חגי. (א,יג).
107. צפניה.
108. מיכה ד' א - ג.
109. א. חגי ב. זכריה
110. א. צפניה ב. צפניה ג. נחום ד. זכריה
111. יואל
112. חגי וזכריה
113. יונה נחום צפניה
114. יונה (ד,ב).
115. הר קדשי (ישעיהו סו כ, יואל ד)
116. צפניה (א, יב).
117. מיכה
118. א. זכריה (ב, יז). ב. עובדיה (א, יג).
119. מיכאל (י).
120. חגי (ב, יב).