רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על מסכת סנהדרין (דפים מט-סח)

דף מט
1. א. האם הסדר שנקטו חכמים במקומות הבאים הוא בדוקא: (1) ד' מיתות בי"ד, (2) ז' סימנים, (3) סדר יום הכיפורים. (4) סדר תמיד. (5) סדר החליצה, (6) בגדי כהן נדול? ב. אם הסדר אינו בדוקא- מדוע נקטו סדר זה?
2. "ז' סימנים מעבירין על הכתם"-לשם מה? (ב. האם דין זה נוהג כיום?)

דף נ
3. מגדף ועובד ע"ז, בת כהן שזינתה, אנשי עיר הנידחת, מכה אביו ואימו- א. מה החומרא בכל אחד מהן? ב. באיזו מיתה נידון?
4. א. באיזו מיתה נידונים בת כהן ארוסה שזינתה ומדיחי עיר הנידחת לפי ר"ש ולפי חכמים? ב. מהו סדר חומרות מיתות בי"ד לפי ר"ש ולפי חכמים? כיצד השפיע התשובה לסעיף א על סדר זה?
5. ארוסה שזינתה ונשואה שזינתה- א. מה דינן ב. איזו חמורה יותר, ג. מה הסברא בכך?
6. מה דין נערה המאורסה בת כהן שזינתה מאביה? מדוע?
7. מה הנפק"מ ממחלוקת ר"ש וחכמים (אם שריפה חמורה מסקילה או להיפך, וכו')?

דף נא
8. א. מה הסברא של הס"ד שבת כהן שחיללה שבת תתחיב שריפה? ב. לפי ס"ד זו- מדוע דוקא בת כהן ולא כהן עצמו?
9. פנוי הבא על פנויה- האם נחשבת זונה, לפי ר"א ולפי ר"ע (עיין גם תוס' נ: ד"ה ת"ל)?
10. בת כהן שנישאת לישראל- א. האם מותר לה לאכול תרומה? ב. מה דינה אם אכלה תרומה? ג.מה דינה אם זינתה?
11. בת כהן שנישאת לאחד מהפסולים לכהונה- מה דינה בשאלה הקודמת?
12. מתי יש להקשות "הלכתא למשיחא"?!, ומתי אין זו קושיא?
13. מהיכן ילפינן דין עדים זוממין של בת כהן? ב. לשם מה שני לימודים?
14. לסיכום שיטת חכמים, ר"ש ור"ע, ר' ישמעאל- א. מה דין ארוסה בת כהן שזינתה ונשואה בת כהן שזינתה? ב. מה המקור לכל אחת מהשיטות [חכמים- עי' רש"י נ. , ר"ש- גמ' נ: , ר"ע- נא: , ר' ישמעאל- נא:]. ג. כיצד לומדת כל אחתמן השיטות את הפס' "את אביה היא מחללת"? [עי' גם נא: וברש"י ובתוד"ה כשהוא].

דף נב
15. כיצד פותחים את פיהם של הנישרפים? מדוע?
16. מניין שמיתת שריפה נעשית ע"י פתילה של אבר?
17. אדם שנישרף- אימתי מטמא בתומאת מת? מה הדוגמא לזה?
18. מה היו שתי הטעויות של רב חמא בר טוביה (ששרף בת כהן)?
19. מה היה הניוול שבהתזת ראשו של הנהרג בסיף, לדעת ר' יהודה?
20. על איזו חוקה אפשר לומר "לאו מיניהו קא גמרינן"? באיזה תנאי אפשר לומר כך?
21. מהיכן למדנו מיתת סיף ב- א. אנשי עיר הנידחת? ב. רוצח שרצח עבד? ג. רוצח שרצח בן חורין?
22. באיזו מציאות היתה הו"א שיש לקטן אשה שחיבים עליה משום אשת איש?
23. מה דין הבא על אשת כותי?
24. מניין שסתם מיתה שנאמרה בתורה אינה אלא חנק?

דף נו
25. מניין למדנו אזהרה ל: א.מברך שם בשם? ב.נוקב בסכין שם הכתוב על קלף? ג.מזכיר שם שמיים לבטלה?
26. מה מתחייב ישראל שקילל את השם: א.בשם המיוחד? ב.בכינוי? מה מתחייב בן נח במקרים הנ"ל? מניין?
27. האם תמר היתה חייבת מיתה על פי הדין? איזו מיתה חייבוה? מדוע?
28. למ"ד שהוזהרו בני נח על הכלאיים - באיזה כלאיים מותרים ובאיזה אסורים? (שעטנז, כלאי זרעים, הרבעה, הרכבת האילן)
29. איזה בשר נאסר באכילה לאדם הראשון, ואיזה מותר?
40. עשה ע"ז ולא נשתחווה לה - מה דינו בישראל, ומה דינו בבן נח?
41. איזה מצוות נצטוו ישראל במרה?
42. האם בני נח נצטוו לדון דיני קנסות? מניין?
43. איזה מצוות נצטוו בני נח? סיכום הדעות:ברייתא (נו.), תנא דבי מנשה, ר' יהודה, ר"י בן בתירא, יש אומרים.
44. איזה מצוות נצטווה אדם הראשון לעצמו ולדורות לפי הדעות הנ"ל?

דף נז
45. "שרצים אין דמן חלוק מבשרן" - מנה 2 נפקא-מינות הנובעות ממשפט זה!
46. על אלו מצוות בן נח נהרג? מניין?
47. מה הוא ה"כיוצא בו" של: א.גזל. ב.יפת תואר. ג.שפיכות דמים? (האם זה לכו"ע?)
48. גזל פחות משווה פרוטה - מה דינו, ומדוע : א.ישראל בישראל? ב.כותי בישראל? ג.כותי בכותי? (עיין גם נט. רש"י באחרון)
49. באיזו מיתה בן נח נהרג? מניין?
50. מה דינו של בן נח שבא על: א.אשת איש? ב.נערה המאורסה? ג.נכנסה לחופה ולא נבעלה?
51. איזה עריות אסורות לבן נח לפי ר"מ ולפי חכמים? במה תלויה מחלוקתם לפי רש"י ולפי תוס'?
52. בן גרים, שהורתו ולידתו בקדושה, האם מותר באחותו מן האם או באחותו מן האב, שנולדו לפני שהוריו נתגיירו?

דף נח
53. בן נח - האם מותר באחותו מן האב ובאחותו מן האם?
54. הורתו שלא בקדושה - האם מותר באחותו מן האם ובאחותו מן האב (שנולדו קודם שנתגיירו הוריו)? ומדוע?
55. "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו" - לאיזה עריות מתכוונת כאן התורה, לפי ר"א ולפי ר"ע?
56. איזה עריות אסורות לגרים מדרבנן "גזירה שמא יאמרו" וכו' , ואיזה נאסרו משום איחלופי?
57. א.האם בן נח מותר בבתו? ב.האם היתה לאדם הראשון סיבה לשאת את בתו? ג.מדוע לא נשאה?
58. א.האם מותר לישראל לבוא על אשתו שלא כדרכה? ב.מה דין בן נח שעשה זאת:1. באשתו. 2.באשת חבירו.
59. מה הם הדברים החמורים שנאמרו על המגביה ידו על חבירו?
60. מכח מה פסק רב הונא שתיקצץ ידו של המכה את חבירו?
61. "יד לאמה תיקצץ" - באיזה אופן מדובר? מניין?
62. מניין שאסור לבן נח לשבות? מדוע לא נמנה איסור זה בין ז' מצוות בני נח?(מדוע דינים כן נמנו)

דף ס
63. מה הוא גדר "המקבלו עליו באלוה"?
64. א. על איזה עבודות העובד ע"ז מתחייב מיתה, אפילו אם אין זו דרך עבודתה? מניין? ב. על איזה עבודות הוא פטור? מדוע?
65. מה לומדים מהפסוקים: א. זובח לאלוהים יחרם ב. בלתי לה' לבדו ג. וילך ויעבוד אלהים אחרים ד. וישתחו להם ה. כי לא תשתחוה לאל אחר ו. פן תדרוש לאלהיהם... איכה יעבדו ז. ולא יזבחו עוד לשעירים (סא. עי' תוד"ה מניין)

דף סא
66. מה הדין בשוחט את הזבח (לגבוה) ע"מ לזרוק את הדם למחר?
67. השוחט בהמה ע"מ לזרוק דמה לעבודת כוכבים - א. מה דין הבהמה באכילה ובהנאה? ב. מה דין השוחט?
68. המשתחוה להר - א. מה דין ההר? מניין? ב. מה דין המשתחווה?
69. א. מהיכן ילפינן פוער לפעור לפי הברייתא שזביחה יצאה ללמד על הכלל? ב. מהיכן ילפינן פוער לפעור לפי ההו"א של רבא בר רב חנן שהשתחואה יצאה ללמד על הכלל? ג. מה למדנו מ"איכה יעבדו" לפי הו"א זו?
70. א. מהיכן ילפינן אזהרה למשתחווה למכובדים ולמשתחווה למבוזים? (תוד"ה מניין, לקוח מהגמ' סג.) ב. מהיכן ילפינן אזהרה לזובח למכובדים ולזובח למבוזים?
71. א. אימתי האומר "אלך ואעבוד" חייב, ואימתי אינו חייב אא"כ עבד בפועל? ב. מניין שהאומר "אלך ואעבוד" חייב?
72. האם מתחייב הניסת, לפי ר"מ ולפי ר' יהודה: א. בהסיתוהו לע"ז ואמר "כן"? ב. במסית שאמר "בואו ועבדוני" ואמר "כן"?
73. מה דין המסית בשני המקרים הנ"ל?
74. א. האם מותר להתחוות לאדם? ב. האם היה מותר למרדכי להשתחוות להמן? מדוע?
75. א. הנאנס לעבוד ע"ז - האם ייהרג ואל יעבור? ב. אם עבר ולא נהרג - האם חייב מיתה כדין העובד ע"ז? ג. באיזה מקרה נחלקו אביי ורבא לגבי העובד מיראה?
76. כהן משוח שחילל שבת בשוגג - א. באיזה אופן מביא חטאת? ב. איזה קרבן מביא לחטאת? ג. מה הדין כשעבד עבודה זרה בשוגג?

דף סב
77. מה נחשב שגגת מעשה בע"ז לפי אביי ולפי רבא? האם מותר נחשב שוגג לענין ע"ז ולענין גלות?
78. המשתחווה לע"ז : א. בשוגג - האם חייב חטאת? ב. במזיד - האם חייב כרת? ג. בעדים והתראה - האם חייב סקילה?
79. מה הוא טעמו של ר' זכאי [שאומר שאין חילוק מלאכות בע"ז] לפי ר' אבא ולפי המסקנה (סג. מובא ברש"י האחרון)?
80. מהיכן ילפינן חילוק מלאכות בע"ז לפי המסקנה? מדוע אין דורשים זאת מ - "אחת מהנה"?
81. מה נחשב לתולדה בע"ז ומדוע?
82. כמה חטאות חייב מי שחילל שבת בכמה מלאכות :א. בהעלם שבת? ב. בהעלם המלאכות? ג. בהעלם זה וזה? ד. תינוק הנשבה לבין הנכרים? ה. מה ההבדל בין "ג" ל - "ד"?
83. מה הוא "שגג בלא מתכון" שחייב בשאר מצוות? מדוע חייב? מה דינו בשבת , ומדוע?
84. מה הוא האופן שבו המתעסק בשבת פטור מהטעם ש"מלאכת מחשבת אסרה תורה"? באיזה אופן טעם זה אינו פוטרו? האם יש טעם אחר לפטרו?

דף סג
85. א. זיבח קיטר והשתחוה בהעלם אחד - כמה חטאות חייב לפי ר' זכאי, ר' אמי ואביי? ב. מה דינו של המשתחוה בלבד (לפי הדעות הנ"ל)?
86. האם ר' עקיבא וחכמים מחייבים חטאת ב-: א. משתחווה (עי' גם סה.)? ב. מגדף? ג. האומר "אלי אתה" (מניין?)?
87. מה הם שני האופנים להבין את וא"ו שב"העלוך"? ("אשר העלוך מארץ מצרים")
88. האם יש חיוב מלקות ב-: א. נודר בשם ע"ז? ב. מגפף ומנשק לע"ז? - מדוע? מהיכן ילפינן אזהרה למעשים אלה?
89. איזה איסורים כולל הלאו "לא תאכלו על הדם"? (על איזה מהם לוקים?)
90. איזה הבדל מצאנו בין הלאו "לא תאכלו... כי אם צלי אש" לבין "לא תעבדם"? מה הנימוק לכך?
91. האם מותר לעשות שותפות עם עובד כוכבים? האם מותר לקבל הימנו שבועה? מדוע? האם בני נח הוזהרו על השיתוף?
92. עבודת כוכבים שהוזכרה בתורה - האם מותר להזכיר את שמה? האם מותר לנדור בשמה, ומניין?

דף סד
93. האם רב מנשה התחייב חטאת על שזרק אבן לרגום את המרקוליס? (שים לב לרעק"א בגליון הש"ס)
94. מה הנפק"מ מהמחלוקת אם מולך זה ע"ז או שאינו ע"ז?
95. מה הדין במעביר למולך: א. כל זרעו ב. זרעו פסול ג. בן בנו ד. אחיו ה. עצמו?
96. האם אחז התכוון להעביר את חזקיה באש למולך (עי' סג: שסכתו אמו סלמנדרה)? הוכח!
97. "אפס כי לא יהיה בך אביון" - א. מה לומדים מפס' זה? ב. כיצד הוא הלימוד?
98. "כי דבר ה' בזה" - באיזה חטא מדובר כאן? מניין? ב. לפי"ז - מה הן ג' כריתות שנאמרו בע"ז?
99. האם יש כרת בעובד ע"ז שלא כדרכה, בעבודה שאינה עבודת פנים? (שים לב לרש"י ולתוד"ה "למעביר")

דף סו
100. מה הם הדברים שיש בהם חילול שבת, ואין חייבים עליהם כרת וחטאת? האם יש דברים שחייבים עליהם כרת אך לא סקילה?
101. מה הם שני האופנים לדרוש את הפסוק "בנקבו שם יומת"?
102. היכן אמרינן "השוה הכתוב אשה לאיש", והיכן צריך ריבוי מיוחד כדי ללמוד אשה?
103. מניין לר' יונתן ש"משמע כל אחד בפני עצמו"? מה ילפינן מהמילה "יחדיו" לפי ר' יאשיה ולפי ר' יונתן (רש"י תוס')?
104. מהו הצד החמור ב: דיין, נשיא, חרש, אביו?
105. א. האם אפשר ללמוד מקלל אביו במה הצד מ- דיין נשיא וחרש? מדוע? ב. האם אפשר ללמוד דיין במה הצד מנשיא וחרש? מדוע?
106. א. האם אפשר ללמוד מברך ה' מק"ו מדיין? מדוע? ב. כיצד לומדים אזהרה למברך ה' לפי ר' ישמעאל ולפי ר' עקיבא?
107. א. כיצד ילפינן אזהרה למקלל אביו, לפי המסקנה? ב. מניין ילפינן מקלל חבירו?
108. איזו מיתה חייב הבא על: א1. קטנה מאורסה. א2. קטנה נשואה. ב. נערה המאורסה שנבעלה שלא כדרכה. ג. נערה המאורסה שנכנסה לחופה ולא נבעלה. ד. נערה מאורסה שמסרה האב לשלוחי הבעל.

דף סז
109. במה מיתתו של: א. הדיוט שהסית. ב. נביא שהסית. ג. המסית את ההדיוט. ד. המסית את הנביא. ה. המסית את הרבים.
110. כיצד יתיישבו לפי חכמים המשפטים שבמשנה: א. המסית זה הדיוט. ב. המסית את ההדיוט?
111. האם זיהוי אדם על פי קולו נחשב לזיהוי? (האם זה "טביעות עין" או "סימנים"? עיין חולין צו. וקצוה"ח סימן פ"א ס"ק ג').
112. א. איזו מיתה חייב המכשף? מניין? ב. מי הוא מ"ד "שני כתובים הבאים כאחד מלמדים"? מניין?
113. מה ההבדל בין מעשה שדים לבין כישוף?
114. באיזה מהלכות כשפים חייב סקילה? באיזה - פטור אבל אסור? ובאיזה - מותר?
115. האם שד יכול לברוא בְרִיוֹת?
116. מדוע נאמר במכת צפרדעים "ותעל הצפרדע" בלשון יחיד?

דף סח
117. האם מותר להניח תפילין בשבת, ולצאת בהם לרה"ר? לטייל בהן בחצר? לשבת במקום אחד? - מדוע?
118. מה קודם לְמַה בסדק ההכנות לשבת - הדלקת הנר או חליצת תפילין? כיצד נהגו אצל ר' אליעזר? מדוע?
119. אצל מי למד ר' עקיבא הלכות נטיעת קישואין?
120. כיצד התיר ר' עקיבא להכות בבשרו, לאחר פטירתו של ר' אליעזר?