ארון קודש

From ויקישיבה
(Redirected from ארון הקודש)
Jump to navigation Jump to search

הארון שמניחים בו את ספרי התורה בבתי הכנסת. נקרא גם "תיבה" או "היכל" או "מקום הקודש". נחשב לתשמיש קדושה, שקדושתו גדולה מקדושת בית הכנסת ופחותה מקדושת ספר תורה. מקומו בקיר הפונה לצד ירושלים, כדי שיהיו פני המתפללים אל מול הארון כשיעמדו לתפילה. לפיכך, בבבל, שהיא ממזרח ארץ ישראל, עמד הארון בצד מערב, ובארצות אירופה, שהן ממערב לארץ ישראל, עומד הארון בצד המזרחי של בית הכנסת.

ארון הקודש מרג'ו אמיליה. בצד הארון ניתן לראות בהדלקת נרות חנוכה הנהוגה בבית הכנסת בימי החנוכה

כבוד לארון הקודש[edit]

הזלזול בארון הקודש הוא דבר מאוד חמור אפילו בדיבור וכך מובא במסכת שבת (דף לב.) "תנו רבנן על שלש עבירות נשים מתות יולדות רבי אלעזר אומר נשים מתות ילדות ר' אחא אומר בעון שמכבסות צואת בניהם בשבת ויש אומרים על שקורין לארון הקודש ארנא תניא רבי ישמעאל בן אלעזר אומר בעון שני דברים עמי הארצות מתים על שקורין לארון הקודש ארנא ועל שקורין לבית הכנסת בית עם"