אין אונאה לתגר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין דין אונאה (ע"ע) לסוחר הבקי במסחר, שמכיון שהוא בקי במחיר הסחורה, מן הסתם הרגיש באונאתו ומחל עליה מתוך חישובים מסחריים שלו. כן דעת רבי יהודה. לעומתו סוברים חכמים, שכשם שיש דין אונאה לאדם שאינו סוחר, כך יש דין אונאה לסוחר, ואין אומרים, שהואיל והוא סוחר ודאי ידע על אונאתו ומחל עליה, אלא בין הדיוט (שאינו בקי במסחר) בין תגר (הבקי במסחר) - יש להם דין אונאה. הלכה כחכמים.