בא ללמד ונמצא למד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דבר הכתוב בתורה, שבא ללמד דין מסויים על דבר שני שהוקש אליו, ומתברר שאין המלמד מלמדנו כלום על הדבר השני, ונשאלת השאלה "וכי מה למדנו", אלא הרי זה בא כדי ללמד על דבר אחר ונמצא למד מן הדבר האחר.


לדוגמא: נאמר בתורה: "ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש... ומת האיש אשר שכב עמה לבדו... כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה". היקש זה של רוצח לנערה המאורסה בא ללמד על נערה מאורסה שנאנסה שהיא פטורה. אך מתברר שאין נערה מאורסה שנאנסה צריכה ללמוד מרוצח שהיא פטורה, שהרי נאמר בנערה המאורסה: "ולנערה לא תעשה דבר... צעקה הנערה ואין מושיע לה". אלא הרי זה - רוצח - בא ללמד על נערה המאורסה ונמצא למד ממנה: מה נערה המאורסה ניתן להצילה מן העבירה בנפשו של הרודף אחריה, אף ברוצח ניתן להציל את העומד להירצח בנפשו של העומד לרצוח.