המצוות ההכרחיות

מתוך ויקישיבה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הרמב"ם בספר המצוות טבע ביטוי חדש "המצוות ההכרחיות".

הביטוי הזה מתייחס למצוות עשה שאדם שחי חיים נורמטיביים, יפגוש בהכרח במשך ימי חייו, בין אם הוא חי בתקופת הבית, ובין בזמן החורבן, בין אם הוא גר בארץ ישראל ובין אם הוא גר בחו"ל.

במין המצוות האלה קיימות שישים מצוות שגברים מחוייבים בהם, וארבעים ושש מצוות מתוכן שנשים חייבות בהן.

הגדרת הרמב"ם למצוות ההכרחיות[עריכה]

"כשתסתכל כל אלו המצות שקדם זכרם, הנה תמצא מהם מצות שהם חובה על הצבור לא לכל איש ואיש, כמו בנין בית הבחירה והקמת מלך והכרתת זרעו של עמלק.

ומהם מצות שהם חובה לאיש האחד אם עשה הפעולה הפלונית או שימצאהו הענין הפלוני, כגון קרבן שוגג וקרבן מזיד. ופעמים יעמוד אחד מן האנשים כל ימי חייו ולא יעשה הפעולה ההיא ולא ימצאהו הענין ההוא. ומאלו המצות גם כן דינים כמו שבארנו כמו דין עבד עברי ודין אמה העבריה ודין עבד כנעני ודין שומר חנם ודין שואל וזולתם ממה שקדם זכרם יתכן שיעמוד אחד מן האנשים ג"כ כל ימי חייו לא ישפט בזה ולא תתחייב לו המצוה הזאת.

ומהם גם כן מצוות אינן נוהגות אלא בהיות הבית קיים כגון חגיגה וראיה ומצות הקהל וכבר זכרנום אחת אחת


ומהם גם כן מצות לא נתחייבו אלא למי שיש לו נחלות כגון מעשרות ותרומות ומתנות כהונה וחוקי העניים ר"ל לקט ופרט ושכחה ופאה ועוללות ופעמים לא יהיו לו אותם הקנינים ולא יתחייב בהם ויעמוד האיש כל ימי חייו ולא יתחייב במצוה מהמצות שהן מזה המין, ואין הצדקה מכלל הזה כי היא מחויבת אפילו לעני המתפרנס מן הצדקה כמו שבארנו


"ומהם מצות מתחייבות לכל איש בהכרח בכל זמן ובכל מקום ובאיזה ענין שיהיה כגון ציצית ותפילין ושמירת שבת

ונקרא המצות שהן מזה המין "המצות ההכרחיות" - מפני שהם מתחייבות לכל איש שהגיע לפרקו מישראל בהכרח בכל זמן ובכל מקום ובכל ענין.

וכשתסתכל באלו הרמ"ח מצות עשה תמצא המצות ההכרחיות מהם ששים מצות.

ובתנאי שהאיש שאמרנו שחייב באלו הששים המצות ההכרחיות - שיהיה ענינו כענין שרוב בני אדם בו, והוא: שיהיה עומד בבית, במדינה, ויאכל המאכלים הידועים למזון האדם, רוצה לומר הלחם והבשר, ויעשה סחורה עם בני אדם, וישא אשה, ויוליד.

ואלו הששים מצות הם לפי הסדר אשר סדרנו אותם במניננו זה:

המצוה הראשונה והשנית והשלישית והרביעית והחמישית והששית והשביעית והשמינית והתשיעית והעשירית וזאת העשירית אין הנשים חייבות בה והאחת עשרה והיא גם כן אין הנשים חייבות בה והשתים עשרה והיא גם כן אין הנשים חייבות בה והשלש עשרה והיא גם כן אין הנשים חייבות בה והחמש עשרה והשמנה עשרה וזאת הי"ח אין הנשים חייבות בה והתשע עשרה והשש ועשרים וזאת הכ"ו מיוחדת בזכרי הכהנים ול"ב ונ"ד וע"ג וצ"ד וקמ"ג וקמ"ו וקמ"ז וקמ"ט וק"נ וקנ"ב וקנ"ד וקנ"ה וקנ"ו וקנ"ז וקנ"ח וקנ"ט וק"ס וקס"א ואין הנשים חייבות בה וקס"ב וקס"ג וקס"ד וקס"ה וקס"ו וקס"ז וקס"ח וזאת הקס"ח אין הנשים חייבות בה וקס"ט והיא גם כן אין הנשים חייבות בה וק"ע והיא גם כן אין הנשים חייבות בה וקע"ב וקע"ה וקפ"ד וקצ"ה וקצ"ז ור"ו ור"ז ור"ח ור"ט ור"י ורי"א ורי"ב וזאת הרי"ב אין הנשים חייבות בה ורי"ג ורי"ד וזאת הרי"ד מיוחדת בזכרים ורט"ו והיא מיוחדת גם כן בזכרים:

הנה התבאר לך כי מאלו הששים מצות ההכרחיות יש מהן שש וארבעים מצות שהנשים חייבות בהן גם כן, וי"ד מצות מהן שאין הנשים חייבות בהן.

ויהיה הסימן באלו הששים ההכרחיות ששים המה מלכות.

ויהיה הסימן בנפול הי"ד מהן מן הנשים - אזלת יד.

או יהיה הסימן בחיוב המ"ו מצות לנשים גם את בדם בריתך כלומר שמספר בדם הוא חובה עליהן והם הברית המחוייב לנשים בהכרח.

וזה מה שראינו לרמוז אותו במספר מצות עשה".

פירוט שישים המצוות ההכרחיות[עריכה]

 1. מצות עשה א – לידע שיש שם אלוה
 2. מצות עשה ב - ליחדו
 3. מצות עשה ג - לאהבו
 4. מצות עשה ד – לירא ממנו
 5. מצות עשה ה - לעבדו
 6. מצות עשה ו – לדבקה בו
 7. מצות עשה ז – להשבע בשמו
 8. מצות עשה ח – להתדמות לו
 9. מצות עשה ט – לקדש השם
 10. מצות עשה י – לקרות קרית שמע. ונשים אינן חייבות בה.
 11. מצות עשה יא – ללמוד. ונשים אינן חייבות בה.
 12. מצות עשה יב – להניח תפילין של ראש. ונשים אינן חייבות בה.
 13. מצות עשה יג – להניח תפילין של יד. ונשים אינן חייבות בה.
 14. מצות עשה יד – לעשות ציצית
 15. מצות עשה טו – לקבוע מזוזה
 16. מצות עשה יח – לכתוב ספר תורה. ונשים אינן חייבות בה.
 17. מצות עשה יט – לברך אחר המזון.
 18. מצות עשה כו – לברך הכהנים את ישראל. והיא מיוחדת בזכרי הכהנים.
 19. מצות עשה לב – לחלוק כבוד לכהנים
 20. מצות עשה נד – לשמוח ברגלים
 21. מצות עשה עג – להתוודות לפני השם
 22. מצות עשה צד – לקיים מוצא שפתיו
 23. מצות עשה קמג – ליתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה
 24. מצות עשה קמו – לשחוט בהמה חיה ועוף
 25. מצות עשה קמז – לכסות דם בהמה חיה ועוף
 26. מצות עשה קמט – לבדוק בסימני בהמה
 27. מצות עשה קנ – לבדוק בסימני העוף
 28. מצות עשה קנב – לבדוק בסימני דגים
 29. מצות עשה קנד – לשבות בשבת
 30. מצות עשה קנה – לקדש השבת
 1. מצות עשה קנו – לבער החמץ
 2. מצות עשה קנז – לספר ביציאת מצרים בליל פסח
 3. מצות עשה קנח – לאכול מצה בליל זה
 4. מצות עשה קנט – לשבות בראשון של פסח
 5. מצות עשה קס – לשבות בשביעי בו
 6. מצות עשה קסא – לספור מקצירת העומר. ואין הנשים חייבות בה.
 7. מצות עשה קסב – לשבות ביום החמישים
 8. מצות עשה קסג – לשבות באחד לחודש השביעי
 9. מצות עשה קסד – להתענות בעשירי לחודש השביעי
 10. מצות עשה קסה – לשבות ביום הצום
 11. מצות עשה קסו – לשבות בחמשה עשר בו
 12. מצות עשה קסז – לשבות בשמיני של חג
 13. מצות עשה קסח – לישב בסוכה . ואין הנשים חייבות בה.
 14. מצות עשה קסט – ליטול לולב. ואין הנשים חייבות בה.
 15. מצות עשה קע – לשמוע קול שופר. ואין הנשים חייבות בה.
 16. מצות עשה קעב – לשמוע לנביא
 17. מצות עשה קעה – לנטות אחרי רבים
 18. מצות עשה קפד – לעשות מעקה
 19. מצות עשה קצה – ליתן צדקה
 20. מצות עשה קצז – להלוות לעני
 21. מצות עשה רו – לאהוב בן ברית
 22. מצות עשה רז – לאהוב את הגר
 23. מצות עשה רח – לצדק מאזנים
 24. מצות עשה רט – לכבד החכמים
 25. מצות עשה רי – לכבד אב ואם
 26. מצות עשה ריא – ליראה מאב ואם
 27. מצות עשה ריב – לפרות ולרבות. ואין הנשים חייבות בה.
 28. מצות עשה ריג – לבעול בקידושין
 29. מצות עשה ריד – לשמח חתן את אשתו. והיא בזכרים.
 30. מצות עשה רטו – למול את הבן. והיא בזכרים.
נשים במצוות ההכרחיות[עריכה]

הרמב"ם מבאר שנשים חייבות ב46 מתוך המצוות ההכרחיות, ופטורות מ-14 מצוות שגברים חייבים בהם.

בפועל, נשים מקיימות כ-11 מתוך 14 המצוות שהן פטורות מהן:

נשים קוראות קריאת שמע, לומדות תורה, סופרות ספירת העומר, יושבות בסוכה, נוטלות לולב, שומעות שופר, מקיימות מצוות הנישואין, פריה ורביה, ושמחת שנה ראשונה. שלש מצוות נהגו שנשים לא מקיימות. שתי מצוות התפילין, של יד ושל ראש, ומצוות טלית. זאת מסיבות ספציפיות [1]

הערות שוליים[עריכה]

 1. ראה אגרות משה שמבאר נקודה זו