הצלת עובר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • אפשרות ראשונה:

הצלת העובר ע"י שחותכים בו אבר, כדי שיוכל לצאת מבטן אמו:

ע"פ שמות רבה פרשה א: "ד"א ותחיין את הילדים, יש מהם שראוים לצאת חגרים או סומים או בעלי מומין או לחתוך בו אבר שיצא יפה". דהיינו לחתוך אבר כדי להציל את כל התינוק שיוכל לצאת וישאר בחיים.

  • אפשרות שניה

הצלת העובר כשיש סכנה לאמו, תלוי אם הוציא את ראשו או שלא הוציא את ראשו:

ע"פ שולחן ערוך חושן משפט סימן תכה סעיף א וב.

סעיף א: "הרודף את חבירו להרגו, והזהירוהו, והרי הוא רודף אחריו, אפילו היה הרודף קטן, הרי כל ישראל מצווים להצילו באבר מאברי הרודף, ואם אינם יכולים לכוין ולא להצילו אלא א"כ יהרגו לרודף, הרי אלו הורגים אותו אף על פי שעדיין לא הרג".

סעיף ב: "לפיכך העוברת שהיא מקשה לילד, מותר לחתוך העובר במעיה, בין בסם בין ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להרגה. ואם הוציא ראשו, אין נוגעים בו, שאין דוחים נפש מפני נפש וזהו טבעו של עולם".