השמנת יתר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

בגמרא (בבא מציעא פד.) מתואר שמנותם של רבי ימעאל ברבי יוסי ורבי אלעזר ברבי שמעון: "כי הוו מקלעי רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי אלעזר ברבי שמעון בהדי הדדי הוה עייל בקרא דתורי בינייהו, ולא הוה נגעה בהו. אמרה להו ההיא מטרוניתא: בניכם אינם שלכם! - אמרו לה: שלהן גדול משלנו. - כל שכן! איכא דאמרי, הכי אמרו לה: (שופטים ח') כי כאיש גבורתו. איכא דאמרי, הכי אמרו לה: אהבה דוחקת את הבשר. ולמה להו לאהדורי לה? והא כתיב (משלי כו) אל תען כסיל כאיולתו! - שלא להוציא לעז על בניהם. אמר רבי יוחנן: איבריה דרבי ישמעאל [ברבי יוסי] כחמת בת תשע קבין. אמר רב פפא: איבריה דרבי יוחנן כחמת בת חמשת קבין, ואמרי לה בת שלשת קבין. דרב פפא גופיה כי דקורי דהרפנאי".


  • כשעמדו ר' ישמעאל ברבי יוסי ור' אלעזר בנו של רשב"י היה יכול לעבור צמד שוורים תחת בטנם.