זיהומים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • א. פרזלא מזרף זריף. (חולין עז.)
  • לחתוך את סביבות המקום שעושים בו טיפול רפואי עם שעורה אבל לא עם כלי מתכת שכן הוא מיזרף זריף. (יבמות עו.)
  • ב. פצע שנעשה מכוח מכת ברזל אפילו שהוא חיצוני, יש בו משום סכנת נפשות, ומחללים עליו את השבת. (עבודה זרה כח)
  • ג. ע"פ שולחן ערוך יורה דעה סימן קטז סעיף ה: צריך ליזהר מליתן מעות בפיו, שמא יש עליהן רוק יבש של מוכי שחין. ולא יתן פס ידו תחת שחיו, שמא נגע ידו במצורע או בסם רע.