זילותא דבי דינא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לגלוג הבריות על דייני בית הדין אם יסתרו את פסק דינם הקודם.


נחלקו תנאים ואמוראים בשאלה האם חוששים לזילותא דבי דינא או שאין חוששים. יש סוברים כי אין לבית דין לסתור את פסק דינם הקודם אף אם וכאשר יובאו לפניהם ראיות חדשות שאילו באו לפניהם קודם שפסקו את הדין היו הם פוסקים אחרת מכפי שפסקו, כי עצם העובדה שפסק בית הדין אינו סופי, עלול ליצור אצל הבריות תחושה של חוכא ואטלולא כלפי בית הדין, ויש סוברים, וכן הלכה, כי אין חוששים לזילותא דבי דינא, ועל כן בית דין סותר את הדין בכל עת שהדבר נדרש, ואינו חושש לפחיתות הכבוד ולזלזול העלולים לבוא כתוצאה מכך.