חובת הרופא לרפאות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגמרא בקידושין דף פב עמוד א' אומרת שהטוב שברופאים לגיהנום ורש"י מסביר שם מספר סיבות ואחת מהן היא "ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא", שברור מכאן שעל הרופא לרפא את העני אך אינו עושה כן ולכן מגיע לו גיהנום.


תזאורוס לוגי[edit]

  • טוב שברופאים לגיהנם
  • ...ומצוה היא ובכלל פיקוח נפש הוא ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים (שו"ע יו"ד של"ו)