חזקת שלוש פעמים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

מקרה שקרה שלוש פעמים, אנו אומרים שזוהי דרכו, וכך יקרה גם בעתיד.

לדוגמא, שור תם שנגח שלוש פעמים נעשה מועד (בבא קמא כג: במשנה). שלושה אחים שמתו מחמת מילה, לא ימולו את הרביעי (יבמות סד:). וסת של אשה נקבעת בשלוש פעמים (נידה סג: במשנה).

דינים דומים: בחלוקת החזקות לסוגים השונים ע"ע חזקות שונות.

מקור וטעם[edit]

בטעמה הביאו המפרשים שלוש אפשרויות:

  1. חזקה דמעיקרא, שכיוון שקרה שלוש פעמים נחשב שזה מצבו, וע"פ זה אנו דנים שכך יהיה גם בעתיד (ייחוסי תנאים ואמוראים עמ' רצו).
  2. מדרבנן (כך נטה לומר קונטרס החזקות לבעל שמן רוקח ב).
  3. שני דינים: גם סברא שכך טבעו, כגון שדרכו של השור להיות נגחן (בירור המציאות), וגם גזיה"כ שדיני מועד חלים רק לאחר שלוש נגיחות (הנהגה) (רשימות שיעורים של הגרי"ד בבא קמא ב: על תד"ה ומילתא).

בדינים שונים[edit]

במיתה גם כן מועילה חזקת שלוש פעמים, שסוקלים ושורפים על פיה (ש"ך חו"מ שפח-נז).

פרטי הדין[edit]

במספר המקרים נחלקו התנאים האם צריך שלוש פעמים או שמספיקות פעמיים (יבמות סד:).

כשלא מסתבר לומר שזו דרכו, אלא שאלה סתם מקרים נפרדים, אינה חזקה. ולכן בווסתות לכו"ע החזקה רק מדרבנן (מקור חיים תסז-ה).

ראה גם[edit]