חשוד על השבועה

From ויקישיבה
Revision as of 09:42, 7 July 2015 by 2001:470:6b12:b0::76 (talk) (פיסוק)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מי שמעידים עליו עדים שהוא חשוד להישבע לשקר או שעבר עבירה הפוסלתו להישבע. "חשוד על השבועה", אין משביעים אותו לא שבועת התורה ולא שבועת המשנה ולא שבועת היסת, מחשש שמא ישבע לשקר.

בשבועה דאורייתא הדין במקרה של חשוד על השבועה, שכנגדו נשבע ונוטל (שבועות מה.). ובשניהם חשודים, נחלקו האמוראים (שם מז.), ולהלכה פסק השולחן ערוך שהנתבע חייב, אך הרמ"א פסק שיחלוקו (חו"מ סי' צב ס"ז). בשבועה דרבנן הנתבע פטור, ולא תקנו שכנגדו ישבע ויטול משום שאין מתקנים תקנה לתקנה.