Changes

Jump to navigation Jump to search

הקוראן

264 bytes added, 16 May
no edit summary
הקוּרְאָן (ב[[אנגלית]]; The Koran, ב[[גרמנית]]; Der Koran, ב[[ערבית]] القـُرْآن או القـُرْآن الكَريم "הקוראן הנכבד"; בתעתיק: "אלקֻראַאן אלכַּרים" ב[[יידיש]]; די קאָראַן) הוא ספר הקודש של דת האסלאם. הקוראן מכיל 114 פרקים (סוּרא) המסודרים לפי גודלם. העורך הראשי של הקוראן היה זיד בן ת'אבת, [[הרמב"ם]], באיגרת ב[[איגרת תימן]], קורא לקוראן בכינוי "כתבי זיד".
==דעת [[הרמב"ם]] על האיסלאם==
הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמות (פרק יא הלכה יא יב יג) כותב: אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של [[ישוע הנוצרי]], ושל זה הישמעאלי (=[[מחמד]]) שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך ל[[מלך המשיח]], ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד: שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד" (ראה צפניה ג,ט).
כיצד: כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב; והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה--אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח, וגילה נסתריהם.

Navigation menu