Changes

Jump to navigation Jump to search

עירוב תבשילין

8 bytes removed, 17:28, 17 February 2009
m
הורדת סוגריים מתבנית:מקור
עניינו של עירוב תבשילין הוא, שיבשל או יאפה מיום טוב לשבת יחד עם מה שכבר בישל ואפה מערב יום טוב {{מקור|(כלומר, מיום חמישי)}} לשבת, ונמצא שלא התחיל את המלאכה ביום טוב, אלא רק גמר אותה.
בנוסח עירוב תבשילין נאמר, שהעירוב נעשה עבור כל בני העיר {{מקור|(אם הם ישכחו לעשות עירוב לעצמם)}}. מי שרוצה שעירוב התבשילין יועיל לבני עירו, צריך לזכות את הפת והתבשיל לבני העיר. כיצד? אדם אחר, שאינו סמוך על שולחנו של עושה העירוב, מגביה את הפת והתבשיל ומתכוון לזכות בהם עבור בני העיר. לאחר מכן, הוא מחזיר את הפת והתבשיל לבעל העירוב ובעל העירוב מברך ואומר את נוסח העירוב.
אם יום טוב חל בימים חמישי ושישי {{מקור|(ראש השנה שאורכו יומיים או יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ)}}, מניחים את עירוב התבשילין ביום רביעי {{מקור|(לפני כניסת החג)}} ומבשלים לשבת רק ביום טוב שני, ביום שישי.

Navigation menu